EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 41–60
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Směrnice o přeshraničních fúzích v bankovnictví, pojišťovnictví a cenných papírech schválena v prvním čtení

EU News   1. 6. 2007 Link

V březnu prošla prvním čtením Evropského parlamentu (“Parlament”) směrnice měnící evropská pravidla schvalování fúzí bank a ostatních finančních institucí. Vzhledem k tomu, že schválený text byl již odsouhlasen v rámci neformálních jednání s Radou, měl by návrh vstoupit v platnost bez větších změn.

Úplné znění (konsolidovaný text) modernizované Směrnice o televizi bez hranic k dispozici

EU News   1. 6. 2007 Link

Komise schválila 29. března doplněný návrh modernizované Směrnice o televizi bez hranic. Po prvním čtení v Parlamentu a Radě vznikl široký konsensus s Komisí o budoucím právním rámci evropského audiovizuálního sektoru.

Liberální rozhodnutí Komise o loteriích.

EU News   1. 6. 2007 Link

Evropský soudní dvůr („ESD“) rozhodl, že italské trestní sankce za výběr sázek prostřednictvím zástupců jednajících za zahraniční společnosti jsou v rozporu s komunitárním právem (Spojené případy C-338/04, C-359/04, C-360/04 Placanica z 6. března 2007).

Povinné ručení platí pro všechny pasažéry (nové rozhodnutí ESD)

EU News   1. 6. 2007 Link

ESD rozhodl, že třetí směrnice o povinném ručení (Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel) vyžaduje, aby se povinné ručení vztahovalo na všechny pasažéry, a proto irská národní legislativa, která vylučuje z pojištění ty pasažéry, kteří necestují v části vozu určeného pro převoz pasažérů, je v rozporu s komunitárním právem.

Bezpečnostní opatření v civilním letectví

EU News   1. 6. 2007 Link

Parlament schválil ve druhém čtení zprávu v podstatné míře doplňující společné stanovisko Rady ohledně nové právní úpravy určující pravidla o kontrolách, prohledávání, sledování, zakázaných předmětech, bezpečnostních kontrolách a ostatních aspektech letišť a letištní bezpečnosti.

Nový návrh Komise má zjednodušit třetí a šestou směrnici práva společností

EU News   1. 6. 2007 Link

Dne 6. března 2007 byl uveřejněn návrh na doplnění 3. a 6. směrnice práva společností. Návrh se snaží o zjednodušení správních řízení pro zúčastněné subjekty.

Směrnice zavádějící trestněprávní sankce za porušování duševního vlastnictví podpořena Parlamentem

EU News   1. 6. 2007 Link

Návrh Komise na kriminalizaci porušování práv k duševnímu vlastnictví a stanovení minimální úrovně trestněprávních sankcí v EU byla velkou většinou schválena v Parlamentu v prvním čtení. Členové Výboru pro právní záležitosti podpořili v obecný účel návrhu Komise, přičemž některá jeho ustanovení doplnili.

Komise zahájila konzultace o zjednodušených pravidlech pro blokové výjimky

EU News   1. 6. 2007 Link

Komise představila nový návrh pravidel na vyloučení několika typů podpor z povinnosti notifikace uložené pravidly o veřejné podpoře podle Smlouvy o Evropských společenstvích.

Judikatura ESD k DPH

EU News   1. 6. 2007 Link

Koncem března rozhodl ESD případ C-111/05 Aktiebolaget NN, ve kterém bylo položeno několik  předběžných otázek týkajících se uplatnění DPH  při pokládání a montáži podmořského optického kabelu. Otázky byly zaměřeny zejména na kritéria pro odlišení dodávky zboží od poskytnutí služby  a na způsob stanovení místa plnění při dodání liniových staveb. Odpovědi ESD jsou obecně použitelné.

Mezinárodní dohoda ohledně odstranění celních poplatků z léčiv schválena

EU News   1. 5. 2007 Link
Členské státy Evropské unie (dále jen „EU“) schválily mezinárodní dohodu, na základě které dojde k odstranění celních poplatků vztahujících se na všechna léčiva obchodovaná s USA a Švýcarskem. Tato...

Komise představila návrh Třetí směrnice o poštovních službách

EU News   1. 5. 2007 Link
EU vstupuje do finální fáze patnáctiletého procesu směřujícího k větší efektivitě evropských poštovních služeb, a to jejich otevřením konkurenci. Předtím ovšem musí členské státy překonat rozdíly v...

Vytvořena Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-TEA)

EU News   1. 5. 2007 Link
Rozhodnutím Komise C(2006)5034 ze dne 26. října 2006 byla v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 58/2003 vytvořena Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-TEA). Jakmile začne agentura...

Nový balíček opatření pro podporu volného pohybu zboží v rámci vnitřního trhu

EU News   1. 5. 2007 Link
Komise předložila 14. února balíček opatření, která mají umožnit volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu. Mnoho společností v současné době nemá chuť podnikat mimo svůj domácí trh, neboť jsou...

Směrnice o hlasovacích právech akcionářů schválena v prvním čtení

EU News   1. 5. 2007 Link
Na základě dohody s Radou schválil dne 15. února 2007 Evropský parlament v prvním čtení Směrnici o hlasovacích právech akcionářů. Návrh směrnice byl vypracován za účelem odstranění omezení účasti...

Komise předložila návrh tzv. směrnice o "zelených trestných činech

EU News   1. 5. 2007 Link
Komise předložila návrh, který stanoví trestněprávní sankce za porušení právních předpisů týkajících se životního prostředí – tzv. směrnice o "zelených trestných činech". V rámci snahy o ukončení...

Nová Energetická politika pro Evropu

EU News   1. 4. 2007 Link
Evropská komise (dále jen "Komise") navrhuje zavést komplexní balíček opatření nové Energetické politiky pro Evropu pro boj s klimatickými změnami a podporu energetické bezpečnosti a...

Pokuta francouzskému telekomunikačnímu operátorovi potvrzena

EU News   1. 4. 2007 Link
Soud prvního stupně ("SPS") potvrdil pokutu uloženou Komisí francouzskému telekomunikačnímu operátorovi za zneužití dominantního postavení. Ve svém rozhodnutí, které je obsáhle odůvodněno, SPS...

Nové iniciativy Komise v oblasti letecké dopravy

EU News   1. 4. 2007 Link
Dne 24. ledna 2007 schválila Komise "letecký balíček", který tvoří tři klíčové iniciativy: návrh směrnice o poplatcích v letecké dopravě, komunikace týkající se letištní kapacity, efektivity a...

Pravomoci španělského regulátora elektřiny a plynu podle Komise v rozporu s evropským právem

EU News   1. 4. 2007 Link
Komise se rozhodla zažalovat Španělsko před Evropským soudním dvorem ("ESD"), neboť považuje určitá ustanovení španělské legislativy, která rozšiřují pravomoci Comisión Nacional de Energía...

Směrnice o službách

EU News   1. 4. 2007 Link
Směrnice 2006/123/ES o službách ve vnitřním trhu, také nazývána jako "Směrnice o službách", implementuje základní právo volného pohybu služeb vyplývající ze Smlouvy o evropských společenstvích....

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×