EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 81–100
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Veřejná podpora: vrácení veřejné podpory uložené rozhodnutím Evropské komise

EU News   26. 3. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-148/04 – Unicredito Italiano SpA v. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 ze dne 15. prosince 2005.

Směrnice pro přeshraniční fúze

EU News   26. 3. 2006 Link

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/56/ES, o přeshraničních fúzích kapitálových společností ze dne 26. října 2005 (ÚV [2005] L 310).

Regulace kontroly peněžní hotovosti vstupující do společenství nebo je opouštějící

EU News   26. 3. 2006 Link

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/1889/ES, o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící ze dne 26. října 2005.

Náhrada nákladů spojených s bankovní zárukou poskytnutou namísto úhrady pokuty uložené Evropskou komisí

EU News   28. 11. 2005 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně ve sporu T-28/03 – Holcim (Deutschland) AG v. Evropská komise ze dne 21. dubna 2005

Hospodářská soutěž: závazky Coca-Coly se staly právně závaznými

EU News   28. 11. 2005 Link

Rozhodnutí Evropské komise ve věci COMP/39.116/B-2 – Coca-Cola, vydané na základě čl. 9(1) Nařízení Rady 1/2003

Volný pohyb zboží: Omezení dovozu léčiv pro osobní potřebu

EU News   28. 11. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-212/03 – Evropská komise v. Francie, ze dne 26. května 2005

Rozsah požadavků k prokázání porušení komunitárního práva členským státem EU

EU News   28. 11. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-287/03 – Evropská Komise v. Belgie, ze dne 12. května 2005

Zásada rovného zacházení s muži a ženami, pravidla jejich rovného odměňování

EU News   28. 11. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-191/03 – North Western Health Board v. Margaret McKenna, ze dne 8. září 2005

Koncese na provozování služeb veřejného plynovodu – výklad článků 43 a 49 Smlouvy ES

EU News   28. 11. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-231/03 – Consorzio Aziende Metano (Coname) v. Commune di Cingia de’Botti, ze dne 21. července 2005

Směrnice o nekalých obchodních praktikách

EU News   28. 11. 2005 Link

Směrnice 2005/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách uplatňovaných obchodními organizacemi vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, kterou se mění a upravuje směrnice Rady 84/450/EEC, směrnice 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady a nařízení (EC) č. 2006/2004 Evropského parlamentu a Rady (ÚV [2005] L 149) – (dále jen „Směrnice“)

Rozhodnutí evropského soudního dvora o stanovení cen léčiv a jejich úhradách

EU News   19. 6. 2005 Link

Rozsudky Evropského soudního dvora ve věci Merk, Sharp & Dohme BV v. Belgie (C-245/03) a Glaxosmithkline SA v. Belgie (C-296/03) ze dne 20. ledna 2005

Další vývoj v oblasti „hraničních“ výrobků

EU News   19. 6. 2005 Link

Směrnice Evropského Parlamentu č. 2004/27/ES z 31. března 2004, která mění Směrnici č. 2001/83/ES o právních předpisech Společenství týkajících se léků pro humánní použití (Úřední věstník EU [2004], L 136, str. 34)

Soutěžní právo – nové standardy pro posuzování konglomerátních spojení

EU News   19. 6. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Tetra Laval BV v. Evropská komise (C-12/03 P) ze dne 15. února 2005

Soutěžní právo – Předpisy FIFA upravující činnost agentů fotbalových hráčů

EU News   19. 6. 2005 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Laurent Piau v. Evropská komise (T-194/02) ze dne 26. ledna 2005

Zamítavý postoj Evropské komise ve vztahu k uplatnění nároku vůči konkurentům

EU News   19. 6. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Evropská komise v. max.mobil Telekomunikation Service (C-141/02 P) ze dne 22. února 2005

Zajištění bezpečnosti spotřebitelů – nové pokyny týkající se oznamování nebezpečných výrobků

EU News   19. 6. 2005 Link

Pokyny Evropské komise týkající se oznamování nebezpečných spotřebních výrobků výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s článkem 5 odst. 3 Směrnice č. 2001/95/ES (Dokument Evropské komise č. C (2004) 4772/F ze dne 14. prosince 2004)

Návrh nařízení o vízovém informačním systému

EU News   19. 6. 2005 Link

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se Vízového informačního systému a výměny dat mezi členskými státy o krátkodobých vízech (COM (2004) 835)

Toto nařízení nabude účinnosti dvacátého dne následujícího po datu jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (Úřední věstník EU, C 052 ze dne 2. března 2005)

Nároky na odškodnění vůči společenství v oblasti externího obchodu

EU News   19. 6. 2005 Link

Rozsudek Soudu prvního stupně  ve věci Chiquita Brands a ostatní v. Evropská komise (T-19/01) ze dne 3. února 2005

Žádost k Evropskému soudnímu dvoru o zodpovězení předběžné otázky podaná rozhodčím soudem

EU News   19. 6. 2005 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora  ve věci Denuit a Cordenier (C-125/04) ze dne 27. ledna 2005

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×