EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 61–80
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nové Nařízení č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

EU News   1. 4. 2007 Link
Nařízení (ES) č. 1924/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin bylo opětovně publikováno v opravené podobě dne 18....

Nové Nařízení č. 1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

EU News   1. 4. 2007 Link
Nařízení (ES) č. 1925/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin bylo publikováno dne 30. prosince...

Rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci "Danone

EU News   1. 4. 2007 Link
ESD zamítl v celém rozsahu odvolání proti rozsudku SPS a potvrdil pokutu ve výši 42.4 mil € uložené francouzské potravinářské společnosti Danone za kartel na belgickém trhu s pivem.

Nová veřejná konzultace ke zjednodušení Směrnice 76/768/EHS o kosmetice

EU News   1. 4. 2007 Link
Komise oznámila prostřednictvím nové veřejné konzultace plán zjednodušení Směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických...

Nová Směrnice 2006/116/ES o ochraně autorského práva a souvisejících práv

EU News   1. 4. 2007 Link
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících je kodifikované znění Směrnice 93/98/EHS, která byla...

Nová Směrnice 2006/115/ES o právu na pronájem a půjčování v oblasti duševního vlastnictví

EU News   1. 4. 2007 Link
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem v...

Zvýšení stropu dovolených veřejných podpor de minimis

EU News   1. 4. 2007 Link
Úprava Komise o podporách de minimis. Hlavní znak nové úpravy Komise je zvýšení úrovně, pod níž je veřejná podpora považována za souladnou s komunitárním právem, z původních 100.000 € na 200.000 €...

Veřejné stavební zakázky

EU News   1. 4. 2007 Link
ESD v řízení o předběžné otázce s odkazem na čl. 234 Smlouvy o Evropských společenstvích položené Tribunal administratif de Lyon (Francie) k výkladu Směrnice Rady 93/37/EHS o koordinaci postupů při...

Evropský platební rozkaz

EU News   1. 4. 2007 Link
Řízení o evropském platebním rozkazu zjednoduší řízení vedená za účelem vymáhání nezpochybněných občanských a obchodních nároků (mj. nároků, u kterých není sporné, zdali je finanční nárok založen...

Nová Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

EU News   1. 4. 2007 Link
Směrnice Rady ze dne 17. května 1977 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně byla...

Evropské sociální právo – Podpora v nezaměstnanosti

EU News   29. 11. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora v případu C-406/04, Gérald De Cuyper, ze dne 18. června 2006

Mimosmluvní odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva Evropských společenství

EU News   29. 11. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora v případu C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA, v likvidaci, ze dne 13. června 2006.

Komise konfrontuje vlády jednotlivých států při fúzích

EU News   29. 11. 2006 Link

Nové užití čl. 21 (4) Nařízení o fúzích

Státní podpora

EU News   29. 11. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora v případu C-66/02, Italská republika v. Komise Evropských společenství, ze dne 15. prosince 2005

Příslušnost pro zahájení hlavního úpadkového řízení

EU News   29. 11. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora v případě C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, ze dne 2. května 2006.

Požadavek dostatečných osobních finančních prostředků pro povolení k pobytu

EU News   29. 11. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora v případu C-408/03, Komise Evropských společenství v. Belgické království, ze dne 23. března 2006.

Elektronická komunikace a uchovávání dat

EU News   29. 11. 2006 Link

Směrnice 2006/24/EC Evropského parlamentu a Rady z 15. března 2006 o uchovávání dat vytvořených či zpracovaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronické komunikace nebo veřejných komunikačních sítí novelizující Směrnici 2002/58/ES.

Evropský soudní dvůr se prohlásil za nepříslušný k posuzování předběžných otázek ve sporech týkajících se událostí, k nimž došlo před přistoupením k EU

EU News   26. 3. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-302/04 – Ynos kft v. Janos Varga ze dne 10. ledna 2006.

Svoboda pohybu pracovníků a uznávání diplomů

EU News   26. 3. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-330/03 – Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos v. Administración del Estado ze dne 19. ledna 2006.

Svoboda usazování: snížení daní mateřské společnosti z důvodu ztrát vzniklých v dceřiných společnostech působících v jiném členském státě

EU News   26. 3. 2006 Link

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-446/03 – Marks & Spencer plc v. David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes) ze dne 13. prosince 2005.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×