Pavel Dejl řídící partner, společník s.r.o.

Pavel Dejl je řídícím partnerem KŠB. Zastupuje významné české i zahraniční klienty v řízeních v oblasti hospodářské soutěže před Úřadem pro hospodářskou soutěž a Evropskou komisí, jakož i před českými či unijními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. V oblasti soudních sporů a rozhodčích řízení dosáhl ve prospěch svých klientů mnoha významných vítězství, které měly celospolečenský dopad jak v rámci České republiky, tak i v rámci Evropy.

Jeho nejvýznamnějším případem je úspěšné zastupování společnosti Delta Pekárny před Evropským soudem pro lidská práva ve věci protiprávní kontroly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v prostorách společnosti (oceněno jako Soutěžněprávní případ Evropy 2015).

Pavel Dejl has standout experience of litigating in corporate disputes including claims relating to shareholder liability and competition issues. Clients also benefit from his prowess in handling cross-border mandates as well as domestic ones.

Pavel Dejl is well regarded for his extensive experience in competition law. In addition to his expertise in high-profile merger proceedings, he is well recognised for handling matters concerning abuse of dominance investigations and appeals against fines imposed by the Czech Competition Authority.

CHAMBERS EUROPE 2023

Pavel Dejl is experienced in large arbitration cases and securing arbitral victories for domestic clients in international courts.

Pavel Dejl is the key contact for high-value litigation matters and proceedings before the Czech competition authority.

LEGAL 500 2021

Specializace


Reference

Zastupování společnosti Leo Express při podání stížnosti k Evropské komisí ve věci zneužití dominantního postavení ze strany společnosti České dráhy vůči Leo Express v oblasti osobní vlakové dopravy a v souvisejících občanskoprávních soudních řízeních ve věci náhrady škody způsobené tímto zneužitím.

Zastupování společnosti Asiana při podání stížnosti k ÚOHS ve věci zneužití dominantního postavení ze strany společnosti STUDENT AGENCY a v navazujícím občanskoprávním řízení ve věci náhrady škody způsobené tímto zneužitím.

Zastupování RWE Transgas v řízení u ÚOHS v souvislosti s údajným zneužitím dominantního postavení při distribuci plynu pro oprávněné zákazníky, v rámci kterého byla po převzetí právního zastoupení nejprve snížena v rámci rozkladového řízení uložená pokuta ve výši 370 mil. Kč na pokutu ve výši 240 mil. Kč. Následně Krajský soud v Brně rozsudkem č.j. 62 Af 56/2011-647 ze dne 19.1.2012 zrušil i rozhodnutí ÚOHS o pokutě ve výši 240 mil. Kč.

Zastupování společnosti Eurotel Praha (následně Telefonica O2 Czech Republic) v řízení u ÚOHS ohledně zneužití dominantního postavení v důsledku účtování rozdílných cen, které skončilo uložením pokuty ve výši 48 mil. Kč. Ústavní soud ČR (ÚS) zrušil rozhodnutí ÚOHS, rozhodnutí předsedy ÚOHS a Nejvyššího správního soudu (NSS).

Zastupování skupiny Koninklijke Philips Electronics v řízení u NSS, v němž NSS vyhověl společnosti Phillips jako jedinému stěžovateli a zrušil rozhodnutí předsedy ÚOHS vydané v neprospěch společnosti Phillips.

Zastupování Schneider Electric v řízení u ÚOHS ohledně uzavírání nedovolených dohod. Na rozdíl od všech ostatních účastníků řízení nebyla společnosti Schneider Electric uložena žádná pokuta.

Zastupování Reckitt Benckiser Czech Republic při správním řízení u ÚOHS v souvislosti s domnělým porušením soutěžního práva v oblasti horizontálního kartelu. Řízení bylo – jako první případ v oblasti horizontálních kartelů v České republice – ukončeno narovnáním.

Zastupování společnosti Agrofert v řízení o povolení spojení s United Bakeries před ÚOHS v oblasti pekárenských výrobků.

Zastupování společnosti Mattoni 1873 v řízení o povolení spojení před ÚOHS týkající se koupě aktiv a převzetí činnosti skupiny PepsiCo na českém, slovenském a maďarském trhu.

Zastupování společností SmileCar / Mobility Lab / Hoppy Go působících v oblasti zprostředkování krátkodobého pronájmu motorových vozidel prostřednictvím webových a mobilních aplikací (tzv. car-sharing) v rámci řízení o povolení spojení před ÚOHS.

Zastupování společnosti Rockaway Capital SE v řízení o povolení spojení před ÚOHS týkající se akvizice společností EUROMEDIA GROUP a Knižní Klub Management.

Zastupování Czech Media Invest a Rockaway Capital SE v řízení o povolení spojení před Evropskou komisí (M.9601 - Czech Media Invest / Rockaway / Brasinex Bohemia).

Zastupování RWE Supply & Trading CZ . (dříve RWE Transgas) v soudním řízení, ve kterém se protistrana domáhala náhrady škody ve výši cca 4,8 mld. Kč, a to včetně řízení o dovolání protistrany, které Nejvyšší soud ČR odmítl pro nepřípustnost, potvrdil tak zamítavá rozhodnutí nižších soudů ve prospěch RWE.

Zastupování společnosti Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna (dříve KUPEG úvěrová pojišťovna) ve sporu o pojistné plnění ve výši cca 105 mil. Kč, ve kterém Nejvyšší soud ČR odmítl jako nepřípustné dovolání protistrany proti rozhodnutím soudů nižších stupňů, které nárok protistrany na dané pojistné plnění v celém rozsahu zamítly.

Zastupování společnosti Sberbank CZ v řízení o ústavní stížnosti u Ústavního soudu ČR, kterou klient po převzetí zastoupení ze strany KŠB napadl postup Nejvyššího soudu ČR spočívající mj. v neprojednání žádosti o odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu v přiměřené lhůtě. Ústavní soud ČR v tomto ohledu ústavní stížnosti klienta vyhověl, když konstatoval porušení práva společnosti Sberbank na soudní ochranu ze strany Nejvyššího soudu ČR a změnil tak rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR v otázce rozhodování o odkladném účinku dovolání.

Zastupování Heineken Česká republika v ad hoc přezkumném rozhodčím řízení ve sporu ze smlouvy o prodeji a koupi akcií, ve kterém byl v plném rozsahu potvrzen rozhodčí nález vydaný ve prospěch společnosti Heineken v původním ad hoc rozhodčím řízení. Společnost Heineken byla úspěšná také v následném soudním řízení, ve kterém se protistrana domáhala zrušení těchto rozhodčích nálezů, včetně řízení u Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu, které odmítly pro zjevnou nedůvodnost dovolání, resp. ústavní stížnost protistrany.

Zastupování Lovochemie v soudním řízení o náhradu škody vůči státu, když společnost Lovochemie uspěla se svou stížnosti před Ústavním soudem, který změnil rozhodovací praxi obecných soudů spočívající ve vyměřování poplatků za odvolání ze žalované výše škody

Zastupování Skanska v řízení o plnění ze smlouvy o dílo, kde byl nárok v plném rozsahu přiznán soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Cdo 874/2020.

Profil

Advokát od roku 1998.

Ocenění:

  • Mezinárodní ratingové agentury (Chambers & Partners, Who’s Who Legal, Legal500) Pavla Dejla opakovaně doporučují jako předního odborníka v České republice v oblasti práva hospodářské soutěže a soudních sporů a rozhodčích řízení.

Vzdělání:

  •     Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 1994, JUDr. – 2002, Ph.D. - 2002)
  •     University of Amsterdam (LL.M - 1996)

Členství:

  • Česká advokátní komora
Pavel Dejl

Jazyky

  • Anglický jazyk
  • Španělský jazyk

Kancelář

  • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

MLSNA, Petr a kol. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Synergie a průsečíky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2022.

LAVICKÝ, Petr a kol. Civilní proces. Řízení nesporné: zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (řízení ve věcech veřejného rejstříku). Praha: Wolters Kluwer, 2015. xxxi, 979 stran. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-869-7.

DĚDIČ, J., DEJL, P., KASÍK, P., KAŠPÁREK, M. K některým problémům akciového práva. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 2002, roč. 10, č. 2, s. 55.

Články

KŠB opět úspěšná v hodnocení Chambers & Partners

Poradenství Sandberg Capital při akvizici společnosti Phase

JTZE (J&T Zemědělství a Ekologie) stává dvojkou na českém zemědělském trhu

Asistence v další IT transakci

Poradenství společnosti Solitea při akvizici společností VASCO a Gesteem Society

Pavel Dejl novým řídícím partnerem KŠB

Odborníci z KŠB se podíleli na vzniku publikace Hospodářská soutěž a veřejné zakázky

I v roce 2022 doporučuje Legal 500 KŠB v deseti oblastech

Chambers Europe 2022 doporučuje KŠB v devíti oblastech

KŠB se umístila v Chambers Global 2022

The Legal 500 2021 doporučuje KŠB v deseti oblastech

KŠB je v rámci Chambers Europe pro rok 2021 doporučována v devíti oblastech

Evropská komise dala předběžně za pravdu stížnosti vypracované KŠB, že v České republice došlo ke zneužití dominantního postavení na trhu železniční dopravy

KŠB úspěšně zastupovala společnost Asiana

Úřad pro hospodářskou soutěž schválil převzetí činností skupiny PepsiCo společností Karlovarské minerální vody

KŠB znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500

V letošním vydání prestižní ročenky Chambers Europe 2018 se opět umístila i KŠB

Důležité pracovněprávní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v případu zastupovaném KŠB

Ústavní soud přisvědčil argumentaci KŠB v pokračování případu DELTA PEKÁRNY

Na novém komentáři zákona o zvláštních řízeních soudních se podíleli i autoři z KŠB

Advokátní kancelář KŠB má prestižní cenu magazínu The Lawyer

Česká společnost Delta Pekárny zvítězila v důležitém sporu před Evropským soudem pro lidská práva

KŠB pro publikaci CEE Legal Matters

KŠB oceněna v prestižním právním žebříčku Chambers Global 2014

V novém vydání prestižní ročenky Chambers Europe 2013 je opět zmíněna KŠB

Prestižní ročenka Chambers Global opět zmiňuje KŠB

Tři odborníci z KŠB jsou v aktuálním vydání Who´s Who Legal

A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition

The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 2008

Leniency Regimes – second edition

Kocián Šolc Balaštík je nejlepší tuzemskou právní kanceláří roku 2012

KŠB poskytuje právní poradenství LEO Express