EU News  rss

Záznamů celkem: 160 / Zobrazeno: 21–40
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Priority Komise při posuzování zneužití dominantního postavení

EU News   9. 4. 2009 Link

Evropská Komise vydala pokyny k prioritám, kterými se bude řídit při aplikaci článku 82 Smlouvy o založení Evropského společenství na chování dominantních subjektů, které vylučuje z trhu ostatní soutěžitele (Úřední věstník C 45 z 24.2.2009). Dokument  má mj. napomoci firmám předvídat, zda jejich konkrétní chování povede k zásahu Komise. 

Přísné postihy vůči zaměstnavatelům nelegálních imigrantů

EU News   9. 4. 2009 Link

Evropský parlament přijal na svém únorovém zasedání Směrnici o sankcích vůči zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. K zamezení této formy šedé ekonomiky budou uplatňovány i trestněprávní sankce. V případě zaměstnavatele v pozici subdodavatele může postih dopadnout i na obchodního partnera. Cílem právní úpravy je také zabezpečit nezákonným pracovníkům legální platové podmínky.

Snížení sazby DPH u vybraných druhů služeb

EU News   9. 4. 2009 Link

Ministři financí EU pod českým vedením dospěli dne 10.3.2009 k dlouho diskutované dohodě o snížení sazby daně z přidané hodnoty u některých služeb. Návrh pozměňující směrnici č. 2006/112 pokrývá především oblast, kde stávající výjimky umožňovaly aplikovat nižší než 15% daň pouze do  konce roku 2010, takže by poté mohlo nastat u těchto služeb znatelné zdražení. Iniciativa je jednou ze součástí Evropského programu na podporu malého a středního podnikání (Small Business Act).

Směrnice o obecné úpravě spotřebních daní

EU News   9. 4. 2009 Link

Evropské orgány přijaly Směrnici č. 2008/118/EC o obecné úpravě spotřební daně, která ruší předchozí Směrnici č. 92/12/EHS. Nová úprava má výrazně přispět k operativnější výměně informací mezi národními daňovými úřady, zavádí elektronický systém monitoringu pohybu spotřebního zboží uvnitř Evropské unie a  vymezuje právní rámec pro fungování tohoto systému. Upřesňuje rovněž předmět spotřební daně a pravidla týkající se jejího odvodu při mezinárodní přepravě zboží. Podle záměru by měla podstatně přispět k zlepšení a zefektivnění boje s daňovými úniky.

Svoboda usazování; přeshraniční přemístění sídla společnosti

EU News   9. 4. 2009 Link

Rozhodnutí ESD z 16.12.2008 ve věci C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

V uvedené věci se Evropský soudní dvůr zabýval dalším z případů přemístění sídla obchodní společnosti do jiného členského státu.

Komanditní společnost Cartesio, založená podle maďarského práva se sídlem v Maďarsku, podala u rejstříkového soudu návrh na zápis přemístění svého sídla do Itálie. Rejstříkový soud tento návrh zamítl s tím, že maďarské právo nedovoluje, aby zde založená obchodní společnost přemístila své sídlo do zahraničí, a zároveň se i nadále řídila maďarským právem jakožto svým osobním statutem.

Shoda na změnách v regulaci telekomunikací

EU News   18. 12. 2008 Link

Zasedání Rady Evropské unie dne 27. listopadu přineslo významný posun při vytváření „Jednotného evropského informačního prostoru“. Ministři telekomunikací 27 členských zemí dospěli  k předběžné dohodě o revizi regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací.

Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

EU News   18. 12. 2008 Link

Dne 23. září  zveřejnila Evropská komise návrh nařízení zavádějícího nižší ceny roamingových datových služeb a textových zpráv.  Dokument počítá i s dalším zlevněním hlasových služeb.  Komise chce rovněž zlepšit transparentnost používání internetu a stahování dat z mobilního telefonu při pobytu v zahraničí.

Schválení klimaticko-energetického balíčku očekáváno do konce roku

EU News   18. 12. 2008 Link

Francie vyvíjí značné úsilí, aby ještě před koncem letošního roku přiměla všech 27 členských států EU k dosažení dohody o snižování emisí skleníkových plynů, spotřeby energie a využívání alternativních zdrojů, jak si vytkla v rámci priorit svého předsednictví. Prosazení jednoho z nejnákladnějších projektů mají napomoci i nestandardní postupy – neformální „trialogy“ probíhající mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, jimiž se Parlament vzdává části svých pravomocí ve prospěch takto docíleného kompromisu, či intenzivní separátní jednání vedená francouzským prezidentem s jednotlivými členskými státy.

Zhodnocení právní úpravy kontroly spojování podniků

EU News   18. 12. 2008 Link

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k fungování nařízení č.139/2004 o kontrole spojování podniků. Jejím účelem je vyhodnotit po čtyřech letech dosavadní praktické aplikace kompetenční pravidla, tj. nastavené prahové hodnoty a kriteria, a rovněž mechanismy přenosu působnosti k posuzování spojení mezi Komisí a  národními soutěžními úřady.

Modernizace právního rámce letecké dopravy

EU News   18. 12. 2008 Link

Cílem posledních legislativních snah Evropské komise bylo zajistit efektivnější fungování vnitřního leteckého trhu, zvýšit bezpečnost leteckých služeb a zlepšit ochranu cestujících, mj. též v cenové oblasti. Vedle zjednodušení stávajících předpisů bylo nutné řešit rovněž potřebu jejich účinné a jednotné aplikace, což je předpokladem vytvoření rovných podmínek pro všechny letecké společnosti v rámci EU.

Jednotná pravidla pro letištní poplatky

EU News   18. 12. 2008 Link

V pokročilém stadiu příprav je nová právní úprava, která postihne systém výběru letištních poplatků. Jejím cílem je zabránit jednotlivým letištím ve zneužívání jejich dominantního postavení. Netransparentní či nadhodnocené letištní taxy by měl odbourat mechanismus konzultací mezi letišti a jejich uživateli, spolu s pravidly po řešení vzájemných neshod.

Snižování administrativní zátěže firem cestou omezování povinné publikace údajů

EU News   18. 12. 2008 Link

Evropský parlament projednal 19. listopadu návrh směrnice, která reviduje stávající  povinnosti společností týkající se povinné publikace některých údajů  (Návrh Směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS a 89/666/EHS, pokud jde o závazky některých forem společností v oblasti zveřejňování a překladů).

Dopad daňové povinnosti v závislosti na možnosti narušení hospodářské soutěže

EU News   18. 12. 2008 Link

Rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) z 16. září 2008 ve věci C‑288/07.

Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs vs. Isle of Wight Council, Mid-Suffolk District Council, South Tyneside Metropolitan Borough Council, West Berkshire District Council; Výklad Šesté směrnice o DPH – Článek 4 odst. 5 –  Činnosti vykonávané veřejnoprávním subjektem – Provozování placených parkovišť – Narušení hospodářské soutěže – Význam výrazů ,vedlo-li by‘ a ,výraznému‘ “.

Liberalizace poštovních služeb

EU News   5. 8. 2008 Link

Evropský parlament schválil otevření trhu poštovních služeb (Směrnice č. 2008/6 z 20. 2. 2008, Úř. věst. L 52). Výlučné právo národních pošt pro doručování poštovních zásilek do 50 gramů zanikne ve většině zemí Unie k 31. 12. 2010, ČR a další noví členové mohou využít odklad do roku 2013. Současně jim však může být odepřeno právo vstoupit na trhy již liberalizované.

Částečný pokrok v liberalizaci trhu s plynem

EU News   5. 8. 2008 Link

Evropský parlament na svém červencovém zasedání přijal v prvním čtení balíček legislativních opatření pro oblast trhu s plynem, jehož cílem je uvolnění tohoto trhu, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a zabezpečení práv spotřebitelů. Poslanci podpořili dvě varianty, mezi kterými by měly mít členské státy na výběr; půjde buď o plné vlastnické oddělení dodavatelů od plynárenských sítí, anebo tzv. model ITO – zachování vlastnictví sítí dodavatelům při současném zavedení „nezávislých provozovatelů přepravních soustav“.

Trestněprávní ochrana životního prostředí

EU News   5. 8. 2008 Link

V květnu 2008 se završil dlouhotrvající proces přípravy a prosazení právní úpravy umožňující postihovat závažné delikty proti životnímu prostředí jako trestnou činnost. Evropský parlament schválil s drobnými úpravami návrh směrnice, podle které se za protiprávní jednání bude považovat porušení komunitárních předpisů popř. předpisů Euratom vyjmenovaných v přílohách, a dále vnitrostátních zákonů, správních předpisů či správních rozhodnutí, které předpisy uvedené v přílohách provádějí.

Nová rámcová úprava odpadů

EU News   5. 8. 2008 Link

Evropský parlament schválil 17.6.2008 novou směrnici o odpadech, která nahradí dnes již celkově zastaralou normu z roku 1975. Modernizovaný přístup k řízení odpadového hospodářství by měl vést především ke snížení produkce odpadů.

Možnost narovnání v případě kartelů

EU News   5. 8. 2008 Link

Nařízením Komise č. 622/2008 z 30. 6. 2008, kterým se mění nařízení č.773/2004 o vedení řízení Komise podle článků 81 a 82 Smlouvy o ES (Úř. věst. L 171), se zavádí  postup pro narovnání, použitelný v případě, že strany jsou připraveny přiznat svou účast na kartelu a přijmout z toho plynoucí odpovědnost.

Kolizní úprava smluvních závazkových vztahů v EU

EU News   5. 8. 2008 Link

Nařízení Evropského parlamentu a Rady  č. 593/2008 ze 17. 6. 2008 (Úř. věst. L 177) o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) navazuje na původní Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980, přijaté tedy ještě nikoliv jako nástroj Společenství. Nařízení provádí některé změny původní Úmluvy ve směru její modernizace a upřesnění.

Vrácení neprávem vybrané daně

EU News   5. 8. 2008 Link

Rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) C‑309/06, Marks & Spencer plc z 10. 4. 2008

Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce byla podána v rámci sporu mezi Marks & Spencer plc (dále jen „Marks & Spencer“) a Commissioners of Customs & Excise (dále jen „Commissioners“) poté, co byla ze strany Commissioners zamítnuta žádost Marks & Spencer o vrácení neprávem vybrané daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Jde o výklad čl. 28 odst. 2 Šesté směrnice (Směrnice Rady č. 77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daně z obratu).

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×