Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 81–100
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prominutí správního poplatku

Tax News   29. 2. 2012 Link
Ministerstvo financí vydalo dne 2. února 2012 rozhodnutí o prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Prominutí...

Publikace novelizovaných českých účetních standardů

Tax News   29. 2. 2012 Link
V souvislosti se změnami Českých účetních standardů („ČÚS“), o kterých jsme informovali v předchozích Daňových novinkách, doplňujeme, že Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č....

Lhůta pro podání daňového přiznání obcemi

Tax News   29. 2. 2012 Link
GFŘ vydalo Stanovisko k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí. Spornou otázkou byla skutečnost, zda se na obce, které mají ze zákona uloženu povinnost nechat přezkoumat svá hospodaření...

Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce dotací

Tax News   1. 2. 2012 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo Stanovisko k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací. GFŘ upřesňuje, že zavedení aplikace režimu přenesení daňové...

Delegace místní příslušnosti

Tax News   1. 2. 2012 Link
Dne 26. ledna 2011 zveřejnilo GFŘ Stanovisko k problematice delegace místní příslušnosti podle daňového řádu. GFŘ upozorňuje na rozdíly mezi delegací místní příslušnosti a změnou registrace. GFŘ...

Změny v Českých účetních standardech

Tax News   1. 2. 2012 Link
Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 změny Českých účetních standardů („ČÚS“), a to jak pro podnikatele, tak pro vybrané účetní jednotky[1]. ČÚS pro...

Z Poslanecké sněmovny

Tax News   1. 2. 2012 Link

Zákon o účetnictví

Publikované zákony - Zákon o JIM; Finanční správa; Celní správa

Tax News   1. 2. 2012 Link
Ve Sbírce zákonů byly publikovány níže uvedené zákony. O změnách, které tyto zákony přinášejí jsme Vás již informovali v dřívějších Daňových novinkách. Zákon o JIM Zákon o zřízení jednoho...

Změny v DPH v roce 2012

Tax News   21. 12. 2011 Link

Novela zákona o DPH

Daňová reforma

Tax News   19. 12. 2011 Link
Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa ve znění pozměňovacích návrhů („zákon o JIM“). Nejpodstatnějším návrhem je posunutí účinnosti zákona o...

Reforma daňové a celní správy

Tax News   19. 12. 2011 Link
Parlament schválil návrhy zákona o Finanční správě  ČR  („zákon o Finanční správě“) a zákona o Celní správě ČR. Zákony by měly nabýt  účinnosti 1. ledna 2013. Na základě zákona o...

Zpevněné plochy pozemků

Tax News   19. 12. 2011 Link
Generální finanční ředitelství vydalo bližší informace k novele zákona o dani z nemovitostí, o které jsme informovali v Daňových novinkách č. 7/2011. Od 1. ledna 2012 jsou předmětem daně...

Pokyn Generálního finančního ředitelství k ZDP

Tax News   19. 12. 2011 Link
Generální finanční ředitelství vydalo aktuální pokyn GFŘ D-6, který nahrazuje pokyn D-300 z roku 2006 a který se týká jednotného postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních...

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   25. 11. 2011 Link
V legislativním procesu se v současné době nachází šest smluv o výměně informací v daňových záležitostech. Jedná se o smlouvy sjednané s  Jersey, Ostrovem Man, Guernsey,...

Z Poslanecké sněmovny

Tax News   25. 11. 2011 Link

Novela zákona o DPH; Důchodová reforma; Zdravotnická reforma

Pokyn Generálního finančního ředitelství

Tax News   25. 11. 2011 Link
Generální finanční ředitelství („GFŘ“) vydalo dne 2. listopadu 2011 Pokyn GFŘ-D-5, který stanoví postup správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení. V textu pokynu je...

Zákon o přeměnách a zákon o účetnictví

Tax News   25. 11. 2011 Link
Prezident republiky podepsal dne 11. listopadu 2011 Parlamentem schválenou novelu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a souvisejících zákonů („novela zákona o přeměnách“)....

Nové mezinárodní smlouvy

Tax News   21. 9. 2011 Link
V současné době jsou Parlamentem projednávány čtyři Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (Smlouvy). Jedná se o Smlouvy s Královstvím Bahrajn a s Hongkongem, které byly podepsány...

Z Poslanecké sněmovny

Tax News   21. 9. 2011 Link

Institut ručení za nezaplacenou daň; Souhrnný opravný daňový doklad; Specializovaný finanční úřad

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×