KŠB úspěšně zastupovala Mattoni 1873 v pracovněprávním sporu a v rozhodčím řízení07/03/22 / Zprávy

KŠB (tým ve složení advokáti Barbora Musilová a Martin Štefko a partnerka Dagmar Dubecká) uspěla u Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávním sporu, v němž zastupoval společnost Mattoni 1873 proti bývalé zaměstnankyni, která pro společnost vykonávala práci na pozici obchodního zástupce.

Spor týkající se neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru dospěl až k Nejvyššímu soudu ČR, který se ztotožnil s argumentací společnosti Mattoni 1873 a potvrdil, že jednání zaměstnankyně bylo důvodem pro okamžité skončení pracovního poměru.

KŠB (tým ve složení Miloslav Petrů, Filip Buchta a Dagmar Dubecká) zastupovala Mattoni 1873 v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve kterém se Mattoni domáhala zaplacení újmy způsobené předčasným ukončením podnájemní smlouvy ze strany obchodního partnera. 

Mattoni byla v důsledku tohoto porušení nucena uzavřít novou smlouvu za podstatně nepříznivějších cenových podmínek. Rozhodčí senát se ztotožnil s argumenty společnosti (včetně jejího argumentu opírajícího se o nový koncept újmy dle občanského zákoníku, a to že újma v daném případě představuje dluh) a přiznal jí žalovanou újmu v celém rozsahu společně se zákonným úrokem z prodlení.