Petr Kasík partner, společník s.r.o.

Petr Kasík je partnerem KŠB. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporačního a koncernového práva a restrukturalizací a též v oblasti obchodních závazkových vztahů, přičemž se soustřeďuje na jednorázové unikátní projekty. Dále se soustřeďuje na oblast bankovnictví a veřejnoprávní regulaci finančních institucí.

Petr je předsedou III. senátu rozkladové komise ČNB. Je rovněž aktivní v legislativní sféře, a to zejména jako člen Komise pro soukromé právo při Legislativní radě vlády.

Kocián Šolc Balaštík‘s banking, finance and capital markets practice mainly focuses on cross-border matters, including bond issues, regulatory capital raisings, securitisations and structured finance transactions. Regulatory work is also a cornerstone of the practice, which spans advice on the establishment and regulatory authorisation of regulated entities, prudential and business conduct requirements, and the launch of digital financial service products. In addition, the firm provides representation in financial regulatory investigations and litigation. Martin Krejčí, Petr Kasík and Vlastimil Pihera jointly lead the team.

LEGAL 500 2022

Specializace


Reference

Poradenství při rozdělení společnosti O2 Czech Republic formou odštěpení, při němž byla zachována existence společnosti O2 a zároveň došlo k vytvoření nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („CETIN“). Proces odštěpení byl unikátní mj. proto, že šlo o společnost s rozsáhlou a nejednotnou akcionářskou strukturou, jejíž akcie jsou kótovány na veřejném trhu. Poradenství zahrnovalo též komplexní zajištění a realizaci valné hromady a následných kroků (včetně odkupu akcií nástupnické společnosti).

Poradenství při tzv. squeeze-outu neboli vytěsnění menšinových akcionářů společnosti CETIN. Právní poradenství týkající se vytěsnění bylo specifické z několika důvodů: především se jednalo o jeden z prvních případů vytěsnění po účinnosti zákona o obchodních korporacích, šlo o společnost s desítkami tisíc akcionářů a zahrnovalo komplexní zajištění a realizaci valné hromady.

Poradenství v souvislosti s poskytnutím finanční asistence ve vztahu k akvizici akcií O2 Czech Republic ze strany společnosti PPF Arena 2 B.V., když finanční asistence byla navíc poskytnuta společností CETIN coby nástupnickou společností O2. Celková výše finanční asistence činila 32 miliard korun. Transakce byla největším známým případem finanční asistence takového objemu v České republice, prvním významným případem po rekodifikaci českého soukromého práva a zahrnovala komplexní zajištění a realizaci valné hromady.

Dlouhodobé korporační poradenství (včetně specifických otázek) společnosti ČEZ, příprava a realizace valných hromad, spolupráce při řešení souvisejících problémů.

Poradenství České národní bance v souvislosti s úlohou ČNB při řešení nucené správy IPB a následného nabytí podniku IPB ze strany Československé obchodní banky. Řešení problémů týkajících se poskytnutých záruk a odškodnění za podnik zkrachovalé IPB, který nabyla ČSOB.

Poradenství ČNB v souvislosti s nucenou správou Agrobanky a to při řešení některých vztahů vyplývajících z prodeje části podniku AGB mezi částí akcionářů, AGB a skupinou GE (tzv. narovnání) a poradenství ČNB v různých sporech s akcionáři AGB vznášejících nároky na náhradu škody v důsledku údajného nesprávného úředního postupu ČNB v souvislosti s vyhlášením nucené správy a následným prodejem části podniku AGB.

Poradenství statutárnímu městu Plzeň v souvislosti s konáním místního referenda a s ním souvisejícími problémy a spory a dále v souvislosti se stavbou Divadla Jízdecká.

Právní služby poolu zajistitelů v souvislosti s likvidací pojistné události v důsledku výbuchu a následného požáru etylénové jednotky provozované společností UNIPETROL a.s. v Záluží u Mostu. Posouzení různých aspektů plnění povinností pojištěného ve vztahu k zajištění bezpečnosti práce, souladu s předpisy z oblasti životního prostředí a též otázky souladu provozovaného zařízení s požadavky technických předpisů a norem, a způsobu provádění jeho opravy a opětovného uvedení do provozu.

Profil

Advokát od roku 1996.

Ocenění:

 • Petr je doporučovaným právníkem v oblasti korporačního poradenství (Legal500) a bankovnictví a kapitálových trhů (IFLR1000).

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. - 1993, PhD. – 1999,  JUDr. - 2000)

Členství:

 • Česká advokátní komora
 • Předseda III. Senátu Rozkladové komise ČNB
 • Komise pro soukromé právo při Legislativní radě vlády ČR
Petr Kasík

Jazyky

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk (pasivně)

Kancelář

 • Sídlo Praha

Publikace a přednášky

Publikace:

 • Directors’ Liability and Indemnification. A Global Guide, Third Edition, Globe Law and Business, 2016; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. Vydání. Praha : C.H. Beck, 2014; Hulmák M. a kol. (spoluautor)
 • Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. BOVA POLYGON, Praha 2012; Prof. JUDr. Jan Dědič a kol. (spoluautor)
 • Directors’ Liability and Indemnification. A Global Guide, Second Edition, Globe Law and Business, 2010; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Gerven (edit.), Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe. Volume 1, Cambridge University Press, 2008; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Gerven (edit.), Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe. Volume 1, Cambridge University Press, 2008; kapitola za ČR (spoluautor)
 • Řada příspěvků v odborných periodikách, zejména: Právo a podnikání, Obchodněprávní revue, Ekonom, Právní rozhledy