Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 121–140

Projednávané zákony

Tax News   28. 2. 2011 Link

Novela zákona o spotřebních daních

Sdělení Generálního ředitelství

Tax News   28. 2. 2011 Link

Sdělení GŘF k odvodu podle zákona o obnovitelných zdrojích; Pokyn GFŘ-D-2 k postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a zpracování daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří odpisují majetek metodou komponentního odpisování; GFŘ vydalo doplňující informace k vyplnění tiskopisu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2010 a doplňující údaje k žádostem o daňové bonusy; Změna termínu pro podání daňového přiznání a vyúčtování

Upozornění v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů

Tax News   27. 1. 2011 Link

Změna povinnosti plátců daně účinná od 1. ledna 2011

Z judikatury - Rozsudek NSS k zaměstnaneckému poměru jednatele

Tax News   27. 1. 2011 Link

Rozsudek NSS k zaměstnaneckému poměru jednatele

Sdělení Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství

Tax News   27. 1. 2011 Link

Informace k podání přiznání k dani z nemovitostí; Přehled koeficientů daně z nemovitosti pro rok 2011; Překlady vybraných kapitol Směrnice o převodních cenách; Jednotné kurzy za rok 2010 

Projednávané zákony - novela zákona o DPH

Tax News   27. 1. 2011 Link

Senát na své 4. schůzi dne 26. ledna 2011 vrátil zpět k projednání do Poslanecké sněmovny novelu zákona o DPH se dvěma pozměňovacími návrhy.

Projednávané zákony

Tax News   1. 1. 2011 Link

Zákon o dani z přidané hodnoty

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   1. 1. 2011 Link

Prominutí daně vybírané srážkou; Stanovení lhůt při správě daní; Formát a struktura datové zprávy; Ukončení platnosti daňové složenky; Nový tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty; Informace Ministerstva financí ke konstrukci základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné a  průměrná cena pohonných hmot 

Schválené a účinné zákony

Tax News   1. 1. 2011 Link

Zákon o daních z příjmů a zákon o stavebním spoření; Zákon o účetnictví; Zákon o obnovitelných zdrojích

Nové návrhy zákonů

Tax News   22. 10. 2010 Link

Novela zákona o dani z přidané hodnoty a novela zákona o spotřebních daních; novela zákona o dani z nemovitostí; novela zákona o daních z příjmů

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   22. 10. 2010 Link

Prodloužení lhůty pro podání žádostí v členských státech EU o vrácení DPH za rok 2009 do 31. března 2011.

Z judikatury - Soudní dvůr Evropských společenství vydal v červenci 2010 rozhodnutí k aplikaci DPH u faktur za dodání zboží nebo poskytnutí služby

Tax News   6. 9. 2010 Link

Soudní dvůr Evropských společenství (ESD) vydal v červenci 2010 rozhodnutí k aplikaci DPH u faktur za dodání zboží nebo poskytnutí služby, které obsahují chybný údaj, jež není v souladu se všemi podmínkami, které ukládají čl. 167, čl. 178 písm. a) bod 1 a čl. 226 směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen „směrnice“).

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   6. 9. 2010 Link

Ministerstvo financí vydalo informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní.

Nové návrhy zákonů

Tax News   6. 9. 2010 Link

Novela zákona o účetnictví

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 1. června 2010, č.j. 5 Afs 64/2008-156 rozhodl v rozšířeném senátu ve věci práva na informace o prominutí daně, resp. daň. příslušenství, ke kterému došlo v důsledku rozhodnutí Min. financí nebo finanč. úřadu

Tax News   30. 6. 2010 Link

Podle Nejvyššího správního soudu jsou osoby, kterým stát promíjí daň nebo daňové příslušenství ve své podstatě příjemcem veřejných prostředků a na informace o jejich poskytování se nevztahuje mlčenlivost v rámci daňového řízení.

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   30. 6. 2010 Link

Sdělení k problematice fotovoltaických elektráren ve vztahu k dani z nemovitostí; informace o ukončení platnosti Pokynu D-336

Nové návrhy zákonů

Tax News   30. 6. 2010 Link

Novela zákona o dani z přidané hodnoty v připomínkovém řízení; novela zákona o spotřebních daních v připomínkovém řízení

Nové návrhy zákonů

Tax News   15. 6. 2010 Link

Novela zákona o územních finančních orgánech: změny v kompetencích mezi úřady a specializovaný finanční úřad

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 15. dubna 2010, č.j. 7 Afs 15/2010-89 rozhodl o kasační stížnosti Finančního ředitelství v Ústí nad Labem

Tax News   15. 6. 2010 Link

Rozhodnutí má vliv na posouzení otázky, zda samotné zahájení daňové kontroly bez sdělení pochybností či podezření o správnosti daňové povinnosti přerušuje zákonem stanovenou prekluzívní lhůtu pro zánik práva na vyměření daně.

Z judikatury - Nejvyšší správní soud dne 25. února 2010, č.j. 4 Ads 120/2009-88 rozhodl o kasační stížnosti ve věci žalobce Ježek software s.r.o., proti žalované České správě sociálního zabezpečení

Tax News   29. 4. 2010 Link

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalované (České správy sociálního zabezpečení), napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×