Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 161–180

Novely projednané v poslanecké sněmovně

Tax News   13. 7. 2009 Link

Novela zákona o správě daní a novela zákona o daních z příjmů - paušální výdaje na dopravu; novela zákona o daních z příjmů – paušální výdaje u podnikatelů fyzických osob; nový daňový řád

Nově předložené návrhy zákonů

Tax News   13. 7. 2009 Link

Novela zákona o dani z přidané hodnoty – snížení sazby na restaurační služby

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   13. 7. 2009 Link

Sdělení MF, odboru 15, ze dne 15. června 2009, k uplatnění nezdanitelné části základu daně při refinancování úvěru na bytové potřeby; sdělení celní správy ze dne 5. června 2009

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se vyjádřil k pojmu „v souvislosti s podnikáním“, který je používán v daňovém předpise

Tax News   27. 4. 2009 Link

Nejvyšší správní soud se ve svém rozsudku ze dne 24. února 2009 č.j. 2 Afs 112/2008-44 vyjádřil k obsahu pojmu „v souvislosti s podnikáním“. Potřeba vysvětlit tento pojem vzešla ze sporu mezi poplatníkem a finančním úřadem v souvislosti s darováním majetku otce synovi, za situace, kdy syn jako příjemce daru původně podnikal společně se svým otcem.

Projednávané novely

Tax News   27. 4. 2009 Link

K již publikované novele zákona o daních z příjmů; další chystaná novela zákona o daních z příjmů; směs novel daňových a dalších zákonů

Novinky v právních předpisech 2009

Tax News   27. 4. 2009 Link

Novela zákona o DPH a zákona o daních z příjmů; novela vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví; Sbírka zákonů

Z judikatury - nález Ústavního soudu z 1. prosince 2008 (I. ÚS 705/06)

Tax News   24. 3. 2009 Link

Podle nálezu Ústavního soudu z 1. prosince 2008 (I. ÚS 705/06) skutečnosti zjištěné v rámci procesních úkonů finančního úřadu v průběhu daňové kontroly, které byly podkladem pro rozhodnutí správce daně, které bylo následně finančním ředitelstvím shledáno jako nezákonné, nemohou být  správcem daně znovu použity.

Projednávané novely

Tax News   24. 3. 2009 Link

Novela zákona o správě daní a poplatků; novela zákona o dani z přidané hodnoty; novela zákona o daních z příjmů; nový zákon o auditorech

Novinky v právních předpisech od roku 2009

Tax News   24. 3. 2009 Link

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2009; novela zákona o rezervách

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   24. 3. 2009 Link

Informace k určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci odpadu; rozhodnutí MF ČR o zrušení povinnosti daň zálohovat; rychlejší vracení DPH

Z judikatury - Ústavní soud vydal další zajímavý nález

Tax News   18. 2. 2009 Link

Průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu ve věci lhůty pro doměření daně, o kterém jsme informovali v minulých daňových novinkách, předcházelo ještě jiné zajímavé rozhodnutí z konce listopadu 2008, ve kterém se Ústavní soud vyjadřoval k samotnému obsahu a cíli daňové kontroly.

Projednávané novely

Tax News   18. 2. 2009 Link

Daňový řád; novela  zákonů dotýkajících se daňové správy; novela  zákona o veřejném zdravotním pojištění; novela  zákona o cenách

Novinky v právních předpisech od roku 2009

Tax News   18. 2. 2009 Link

Výměr MF č. 01/2009 - seznam zboží s regulovanými cenami; novela zákona o daních z příjmů publikována a rozeslána 1. ledna 2009

Mezinárodní vztahy

Tax News   18. 2. 2009 Link

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   18. 2. 2009 Link

Informace MF ze dne 23. prosince 2008 k novele zákona o dani z nemovitosti; stanovení jednotných kurzů pro přepočet cizích měn pro kalendářní rok 2008; pokyn č. D-320 o průměrných cenách pohonných hmot

Z judikatury - Ústavní soud vydal průlomové rozhodnutí k výkladu lhůt pro vyměření daní

Tax News   29. 12. 2008 Link

Podle Nálezu Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008 se tříletá lhůta, ve které může být daň vyměřena či doměřena, nepočítá od konce zdaňovacího období, ve kterém se má podávat daňové přiznání, ale již od konce zdaňovacího období, pokud k tomuto okamžiku bylo zřejmé, že vzniká povinnost podat daňové přiznání.

Projednávané novely

Tax News   29. 12. 2008 Link

Novela zákona o daních z příjmů; odsunutí schválení dílčí harmonizační novely zákona o DPH a zákona o spotřebních daních; novela devizového zákona

Novinky v právních předpisech od roku 2009

Tax News   29. 12. 2008 Link

Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009; maximální vyměřovací základ pro rok 2009; zákon o nemocenském pojištění

Mezinárodní daňové vztahy

Tax News   29. 12. 2008 Link

1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu. Podle této nové smlouvy se bude postupovat od 1. ledna 2009.

2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky.

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   29. 12. 2008 Link

Sdělení MF ze dne 2.12.2008 k zařazování hmotného majetku do odpisových skupin; vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009; informace k aplikaci ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×