Tax News  rss

Záznamů celkem: 245 / Zobrazeno: 141–160

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se dne 5. ledna 2010, č.j. 2 Afs 87/2009-131 vyjádřil k otázce běhu lhůt určených prostřednictvím tzv. fikce

Tax News   29. 4. 2010 Link

V případě, že den doručení rozhodnutí daňové správy je určen fikcí, tj. např. 10. den poté, co si příjemce nevyzvedl příslušnou písemnost, a předtím byl o uložení písemnosti vhodným způsobem vyrozuměn, za den doručení se považuje i den, který připadne na státní svátek, den klidu nebo den pracovního volna.

Nové návrhy zákonů

Tax News   29. 4. 2010 Link

Novela zákona o DPH - změny v rozsahu spřízněných osob; novela zákona o daních z příjmů, zákona o územních finančních orgánech a zákona o DPH

Daňová uznatelnost nákladů na financování výplaty podílů na zisku

Tax News   14. 4. 2010 Link

Dovolujeme si Vás takto v mimořádném vydání našich Daňových novinek informovat o nejnovějším rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR („NSS“) 5 Afs 25/2009 – 98 ze dne 25. března 2010. Považujeme jej za průlomový v dané věci a významný pro další posuzování nákladů pro účely stanovení základu daně. Rozsudek je zveřejněn na stránkách NSS: http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=anonymZneni&id=22401&mark=

DPH ZMĚNY 2010

Tax News   30. 12. 2009 Link

Informace o změnách v zákoně o dani z přidané hodnoty, které nabývají účinnosti od 1. ledna 2010.

Z judikatury - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. září 2009, č.j. 2 Afs 58/2009-85 o nezákonnosti výzvy k odstranění pochybností

Tax News   29. 10. 2009 Link

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. září 2009, č.j. 2 Afs 58/2009-85 je výzva k odstranění pochybností podle ustanovení § 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nezákonná, pokud neobsahuje konkrétní a přesně specifikované pochybnosti, které má daňový subjekt následně vyvrátit.

Z judikatury - rozhodnutí Ústavního soudu o soudní přezkoumatelnosti rozhodnutí o prominutí daně

Tax News   29. 10. 2009 Link

Podle rozhodnutí Ústavního soudu je rozhodnutí o prominutí daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků soudně přezkoumatelné.

Schválené a účinné zákony

Tax News   29. 10. 2009 Link

Zákon č. 288/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České Republiky; schválení zákona o podpoře hospodářského růstu

Nově předkládané návrhy zákonů

Tax News   29. 10. 2009 Link

Novela zákona o DPH; změny daňových předpisů ve „Vládním balíčku“

Mezinárodní daňové vztahy

Tax News   29. 10. 2009 Link

Podepsání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku; podepsání nové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Čínou; podepsání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   29. 10. 2009 Link

MF vydalo dne 23. září 2009 na svých webových stránkách (http://cds.mfcr.cz) sdělení k aplikaci DPH na zákon č. 304/2009 Sb., v jehož rámci byla pro účely zákona o dani z příjmů zcela nově zakotvena možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem

Z judikatury - Nejvyšší správní soud se vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 23. dubna 2009 č.j. 9 Afs 93/2008-43 k pojmu „pronájmu nebytových prostor pro výherní automaty“ pro účely DPH

Tax News   11. 9. 2009 Link

Podle výkladu Nejvyššího správního soudu (NSS) je v případě, že zákon o DPH daný pojem nedefinuje, nutno přihlédnout k výkladu podanému Soudním dvorem Evropských společenství dle evropských předpisů. Proto, aby pronájem nebytových prostor mohl být osvobozen od DPH, nestačí naplnit formální znaky smlouvy o nájmu podle obecných předpisů občanského práva, ale je nutné pojem pronájem nebytových prostor a jeho osvobození od DPH vykládat restriktivně.

Z judikatury - Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. července 2009, č.j. 8 Afs 46/2008 – 48, vyložil rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou v případě, kdy správce daně uložil pokutu jednateli s.r.o. za to, že se nedostavil podat potřebné vysvětlen

Tax News   11. 9. 2009 Link

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) takováto pokuta nemohla být uložena jednateli jako fyzické osobě, ale měla být uložena přímo právnické osobě, za kterou jednatel vystupoval.

Informace o publikovaných změnách zákona o daních z příjmů

Tax News   11. 9. 2009 Link

Z legislativní smrště daňových změn byly ve Sbírce zákonů publikovány rovněž zákony, kterými dochází ke změně zákona o daních z příjmů.

Schválené a účinné zákony

Tax News   11. 9. 2009 Link

Slevy na pojistném - zákon č. 221/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon o platebním styku; změna zákona o správě daní a poplatků  prostřednictvím doprovodného zákona o platebním styku

Nově předkládané návrhy zákonů

Tax News   11. 9. 2009 Link

Novela zákona o DPH v Poslanecké sněmovně; zákon o finanční správě ČR a zákon o celní správě

Mezinárodní daňové vztahy

Tax News   11. 9. 2009 Link

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv dne 9. července 2009, částka 24/2009

Sdělení Ministerstva financí

Tax News   11. 9. 2009 Link

Ministerstvo financí (MF) vydalo Pokyn D – 324, s výkladem pojmu „bytové potřeby“ pro účely uplatnění úroků z úvěrů jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob

Z judikatury - Soudní dvůr Evropské unie se 11. června v případu C-572/07, RLRE Telme Properte s.r.o. vyjádřil k výkladu služeb úklidu společných prostor u pronájmu bytů

Tax News   13. 7. 2009 Link

Podle výkladu Soudního dvora nelze úklid společných prostor zahrnout jako součást služby nájmu bytů. Služby úklidu společných prostor musí tedy podléhat DPH a nelze je osvobodit stejně, jako se od daně osvobozuje samostatný pronájem bytu.

Schválené a účinné zákony

Tax News   13. 7. 2009 Link

Novela zákona o správě daní a poplatků – změny v doručování; datové schránky

Novely zákonů projednané v senátu

Tax News   13. 7. 2009 Link

Dvojí novela zákona o daních z příjmů a zákon o podpoře hospodářského růstu; novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení - slevy na pojistném

Vyhledávat v článcích

Filtrovat

Filtry slouží pouze pro zúžení aktuálního výběru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×