KŠB ubránila další biomasovou teplárnu před nárokem Lesy ČR na náhradu škody05/01/22 / Zprávy

Specialisté KŠB z oblasti práva životního prostředí a litigace zaznamenali významný procesní úspěch, neboť další provozovatel biomasové teplárny nemusí platit státnímu podniku Lesy České republiky náhradu škody za imisní poškození lesů.

Dne 4.1.2022 nabyl právní moci rozsudek odvolacího soudu o zamítnutí žaloby Lesy České republiky, s. p. na náhradu škody, která měla být způsobena provozní činností biomasové teplárny v jižních Čechách na lesních porostech v roce 2016. Soud neuznal názor státního podniku Lesy ČR, že se jedná o zvlášť nebezpečný provoz zdroje znečišťování ovzduší a současně zohlednil, že provoz biomasové teplárny je k životnímu prostředí významně šetrnější než provoz fungující na bázi fosilních paliv.

Žaloby státního podniku Lesy České republiky jsou každoročně podávány na základě údajů uvedených v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší. Tyto údaje se stávají základem znalecké depoziční studie, na jejímž základě státní podnik Lesy České republiky požaduje náhradu škody z předčasného smýcení lesního porostu, za snížení přírůstků, produkce a kvality lesního porostu a z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření v jednotlivých kalendářních letech. Byť soud potvrdil obecnou správnost metodiky, podle níž Lesy ČR vypočítávají škodu na lesním porostu, současně konstatoval, že v rámci provozu žalované teplárny byla zavedena účinná opatření pro maximální snížení produkovaných emisí; plně bezemisní výroba tepla a elektřiny přitom dle soudu není za stávajícího stavu poznání a v celospolečensky požadovaném rozsahu dodávek těchto energetických médií možná.

Předmětný rozsudek má nepochybný precedenční význam, a to jak pro teplárny využívající jako palivo právě biomasu, tak i pro provozovatele dalších průmyslových zařízení, kteří úspěšně realizují opatření na ekologizaci svých provozů.