Celkem: 140 ..2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nestihli jste včas podat odvolání nebo žalobu z důvodu COVID-19? Podívejte se na možnosti.

1. duben 2020

V době trvání nouzového stavu budou moci účastníci řízení (popř. jejich zástupci) žádat o prominutí zmeškání lhůty i v případech, ve kterých to za běžných okolností není možné, a to za podmínky, že lhůta byla zmeškaná v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření přijatého pro boj s rozšířením COVID-19.

Zákon o odložení splatnosti úvěrů nabývá konkrétních obrysů.

1. duben 2020

Ministerstvo financí předloží na dnešním mimořádném zasedání vlády návrh zákona o odložení splatností úvěrů (naši kanceláři se dostal do rukou pracovní návrh znění tohoto zákona). Přestože se daný návrh může během jednání vlády, resp. během legislativního procesu, ještě měnit, chtěli jsme Vás zatím seznámit alespoň se základními obrysy připravovaného návrhu.

Zálohy na silniční daň se odkládají. Darování v rámci zdravotnické pomoci nebude zatížené DPH.

31. březen 2020

Vláda odsouhlasila další daňová opatření z dílny Ministerstva financí, která mají poplatníkům pomoci překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Ty byly dnes oficiálně zveřejněny ve Finančním zpravodaji. Čeho se týkají?

Úvěrové financování v době COVID – základní dopady na smlouvy o financování

31. březen 2020

Obecné otázky dopadů mimořádných opatření na smluvní vztahy jsme zmiňovali ZDE, ve vztahu ke smlouvám o financování pak platí další specifika, jejichž základní nástin je uveden v tomto dokumentu. Smlouvy o financování jsou vedle dodavatelsko-odběratelských ujednání dalším základním stavebním kamenem každého podnikání i soukromého života, proto by jim měla být v časech mimořádných opatření věnována patřičná pozornost​ tak, aby příslušné subjekty neztratily přístup k financování svého podnikání a dalších aktivit.

COVID II. – podpora pro OSVČ a malé a střední podniky AKTUALIZACE01

31. březen 2020

Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) a malé a střední podniky („MSP“) postižené opatřeními proti šíření koronaviru „ZÁRUKA COVID“ byla vyčerpána během jediného dne. V pondělí 30. 3. 2020 byly zveřejněny podmínky navazujícího programu COVID II., ve kterém je k dispozici 20 mld. Kč. Příjem žádostí do prvního kola odstartoval 2. 4. 2020. Zájem byl tak velký, že po 3 hodinách byl příjem žádostí pozastaven pro přečerpání limitu 1,5 mld. Kč původně alokovaných pro 1. kolo výzvy. Po změně podmínek výzvy (navýšení prostředků na 5 mld. Kč) došlo k obnovení příjmu žádostí. První kolo bude otevřeno do 3. dubna 2020, 23:59. Je třeba jednat rychle a neotálet.

Jak ovlivní současná doba pronajímatele?

30. březen 2020

Pronajímatelé jsou v dnešní nelehké době podobně jako ostatní poplatníci vystaveni nejrůznějším ekonomickým tlakům. Na jedné straně musí hradit své výdaje spojené s předmětem nájmu, ale na straně druhé často přicházejí o příjmy v podobě nájemného od nájemců, kteří museli např. z důvodu vládních opatření kvůli šíření koronaviru omezit svoji činnost  nebo od turistů, kteří v současné době necestují. Na co by v takové situaci měli pronajímatelé myslet?

Finanční reporting za epidemie koronaviru

29. březen 2020

Zatímco burzy na celém světě zaznamenaly dramatické propady a ekonomika zjevně směřuje do globální recese, dohledové orgány přicházejí s opatřeními, která reagují na nastalou situaci v oblasti regulace finančních trhů. V tomto ohledu považujeme za zatím nejvýznamnější opatření posun lhůt pro finanční reporting ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), nicméně významné jsou i doporučení ESMA a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) týkající se dopadů koronavirové epidemie právě do účetnictví, resp. její vliv na kvalifikaci finančních nástrojů, což je otázka kterou se budou muset zabývat emitenti cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaných trzích (ale i finanční instituce) právě v rámci přípravy výroční zprávy.

COVID II. – podpora pro OSVČ a malé a střední podniky

29. březen 2020

Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) a malé a střední podniky („MSP“) postižené opatřeními proti šíření koronaviru „ZÁRUKA COVID“ byla vyčerpána během jediného dne. V pondělí 30. 3. 2020 budou zveřejněny podmínky navazujícího programu COVID II., ve kterém by mělo být k dispozici 5 mld. korun. Očekává se nápor žádostí, proto je třeba jednat rychle a neotálet.

Podpora ve formě dotace aneb „ošetřovné“ pro OSVČ

27. březen 2020

Od 1. 4. 2020 mohou osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) podávat u živnostenských úřadů žádosti o tzv. ošetřovné ve výši 424 Kč denně. Nejedná se však o zvláštní sociální dávku, jak se původně uvažovalo, nýbrž o státní podporu ve formě dotace s přísnějším režimem. Níže uvádíme stručný přehled podmínek pro získání této formy pomoci.

Jak řešit školení zaměstnanců a dobrovolníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

27. březen 2020

Zaměstnavatel je povinen i v době nouzového stavu provádět proškolování zaměstnanců k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stejně tak je povinen provádět následné kontroly zařízení a vůbec všechny preventivní kroky předepsané pracovněprávními předpisy. Použije-li k výkonu práce dobrovolníky, pak je povinen zajistit i u nich provedení preventivních opatření stejně jako u svých zaměstnanců.

Jaký mají přijatá vládní opatření dopad na povinnosti plátců DPH?

26. březen 2020

Plátci DPH, kteří musí pravidelně plnit své povinnosti, se možná přestávají orientovat v záplavě přijatých daňových opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Z tohoto důvodu přinášíme stručný přehled opatření týkajících se specificky oblasti DPH a některá důležitá upozornění, na co by plátci neměli v současné době zapomínat.

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění

26. březen 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

Přehled zákazů a výjimek platných od 27.3.2020. AKTUALIZACE01

26. březen 2020

Setem několika mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 byl zakázán maloobchodní prodej zboží a služeb, zakázána přítomnost veřejnosti ve vybraných provozovnách nebo vybraných časech, zakázán provoz některých provozoven, zakázán volný pohyb osob či omezena činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů. Dne 26. 3. 2020 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví k jejich změně. Níže uvádíme aktualizovaný výčet těchto zákazů a jejich výjimek. Polepší si myčky automobilů, zámečnictví, servis strojů a zařízení pro domácnost či služby související s pohřbíváním. Nově je umožněn i prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

Soutěžní úřady napříč Evropou reagují na pandemii COVID-19

25. březen 2020

Evropská soutěžní síť sdružující soutěžní úřady napříč Evropskou unií vydala společné prohlášení, v němž reaguje na bezprecedentní sociální a hospodářské dopady způsobené globální pandemií onemocnění COVID-19. Společné prohlášení vymezuje úpravu priorit soutěžních úřadů po dobu trvání probíhající pandemie.

Program "Antivirus" - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům

25. březen 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státních orgánů orgány přijatých v boji proti koronaviru.