Jaký mají přijatá vládní opatření dopad na povinnosti plátců DPH?

Plátci DPH, kteří musí pravidelně plnit své povinnosti, se možná přestávají orientovat v záplavě přijatých daňových opatření, která mají pomoci poplatníkům překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Z tohoto důvodu přinášíme stručný přehled opatření týkajících se specificky oblasti DPH a některá důležitá upozornění, na co by plátci neměli v současné době zapomínat.

Přijatá opatření z pohledu DPH

V rámci prvního liberačního balíčku vláda schválila možnost prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k DPH. Na rozdíl od daní z příjmů však musí každý plátce o toto prominutí   individuálně požádat a v žádosti musí prokázat, že důvody prodlení byly vyvolány v důsledku šíření koronaviru.

Všem plátcům budou automaticky prominuty pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1.000 Kč, které vzniknou v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení (10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč) budou promíjeny pouze na základě individuální žádosti, přičemž plátce bude muset prokázat důvody související s šířením koronaviru.

Pokud bude plátci v souvislosti se šířením koronaviru na základě individuální žádosti prominuta pokuta za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 10.000 Kč, 30.000 Kč a 50.000 Kč, automaticky mu bude prominuta i pokuta za opožděné podání daňového přiznání. Podmínkou však bude, že přiznání podá nejpozději v den, kdy bylo podáno opožděné kontrolní hlášení. Toto opatření je součástí tzv. druhého liberačního balíčku.

Plnění běžných povinností

Ministerstvo financí zatím nepřistoupilo k jiným úlevám v oblasti DPH. Plátci DPH tedy musí plnit své běžné daňové povinnosti v podobě podávání daňových přiznání a hlášení standardním způsobem

V této souvislosti upozorňujeme, že pokud se plátce rozhodne prodloužit svým odběratelům splatnost jejich závazků například z důvodu, že jejich platební schopnost je postižena omezujícími opatřeními vlády, tímto není odložena povinnost odvést DPH z příslušného zdanitelného plnění. Jinými slovy, plátce musí vždy odvést daň bez ohledu na to, zda mu odběratel za uskutečněné plnění zaplatil. Zvláště pak upozorňujeme na případy nájmů, kdy má pronajímatel s nájemcem sjednán splátkový kalendář, na jehož základě DPH odvádí. Skutečnost, že se pronajímatel s nájemcem dohodne na odsunutí splatnosti či snížení nájemného, nemá na povinnost odvodu DPH bez dalšího žádný vliv.