Celkem: 43  1 2 3

Podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ se změní

4. duben 2020

Jak jsme očekávali, ministerstvo financí po vlně připomínek představilo úpravu podmínek pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, za kterých mohou žádat o podporu v podobě kompenzačního bonusu do výše 25 000 Kč. Změna bude zapracována do pozměňovacího návrhu k původnímu tisku, který bude od pondělka projednáván v poslanecké sněmovně.

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu

3. duben 2020

Další podpora z dílny ministerstva financí a finanční správy se chystá pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Pro koho se podpora chystá, jakou bude mít formu a co je k jejímu získání potřeba udělat se dozvíte v tomto článku.

COVID-19 a pojištění

3. duben 2020

Za zvonění lodního zvonu vyloveného z HMS Lutine potopené v roce 1799 bylo 19. března přerušeno obchodování na fyzickém parketu v Underwitting Room u Lloyd’s of London. Upisování rizik dále probíhá online, ale je jasné, že dopady probíhající pandemie budou i v odvětví pojišťovnictví masivní. 

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění AKTUALIZACE01

2. duben 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

Vliv pandemie COVID-19 na veřejné zakázky

2. duben 2020

Vyhlášení nouzového stavu a přijetí jednotlivých mimořádných opatření zasahuje postupně do všech právních oblastí, a není tomu jinak ani v oblasti veřejných zakázek. Dopady událostí pociťují všichni zúčastnění – zadavatelé, uchazeči i již vybraní dodavatelé.

Insolvence a exekuce - finanční problémy dlužníků částečně řeší návrh Vlády

1. duben 2020

Mimořádná opatření přijatá pro boj s rozšířením COVID-19 mohou způsobovat řadě osob finanční problémy, které mohou vést až k dočasnému úpadku těchto osob. Vláda proto navrhuje speciální pravidla, která mají těmto osobám pomoci překonat nejen dočasný úpadek ale i případné oddlužení či reorganizace.

Program "Antivirus“ - nástroje finanční pomoci zaměstnavatelům AKTUALIZACE01

1. duben 2020

Zvažujete jak zachovat zaměstnanost a minimalizovat ekonomické ztráty?  Podívejte se, jaké finanční nástroje připravil stát pro podnikatele, jejichž zaměstnanci byli přímo či nepřímo zasaženi opatřeními státu přijatých v boji proti koronaviru.

Nemohou orgány vaší právnické osoby rozhodovat? Podívejte se na návrh řešení vlády.

1. duben 2020

V době trvání mimořádných opatření přijatých pro boj s rozšířením COVID-19 se na právnické osoby použijí speciální pravidla, která by měla zajistit, že orgány právnických osob jsou schopny rozhodovat a že nedojde k ochromení fungování právnické osoby.

Nestihli jste včas podat odvolání nebo žalobu z důvodu COVID-19? Podívejte se na možnosti.

1. duben 2020

V době trvání nouzového stavu budou moci účastníci řízení (popř. jejich zástupci) žádat o prominutí zmeškání lhůty i v případech, ve kterých to za běžných okolností není možné, a to za podmínky, že lhůta byla zmeškaná v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření přijatého pro boj s rozšířením COVID-19.

Zákon o odložení splatnosti úvěrů nabývá konkrétních obrysů.

1. duben 2020

Ministerstvo financí předloží na dnešním mimořádném zasedání vlády návrh zákona o odložení splatností úvěrů (naši kanceláři se dostal do rukou pracovní návrh znění tohoto zákona). Přestože se daný návrh může během jednání vlády, resp. během legislativního procesu, ještě měnit, chtěli jsme Vás zatím seznámit alespoň se základními obrysy připravovaného návrhu.

Zálohy na silniční daň se odkládají. Darování v rámci zdravotnické pomoci nebude zatížené DPH.

31. březen 2020

Vláda odsouhlasila další daňová opatření z dílny Ministerstva financí, která mají poplatníkům pomoci překlenout nouzový stav vyvolaný šířením koronaviru. Ty byly dnes oficiálně zveřejněny ve Finančním zpravodaji. Čeho se týkají?

Úvěrové financování v době COVID – základní dopady na smlouvy o financování

31. březen 2020

Obecné otázky dopadů mimořádných opatření na smluvní vztahy jsme zmiňovali ZDE, ve vztahu ke smlouvám o financování pak platí další specifika, jejichž základní nástin je uveden v tomto dokumentu. Smlouvy o financování jsou vedle dodavatelsko-odběratelských ujednání dalším základním stavebním kamenem každého podnikání i soukromého života, proto by jim měla být v časech mimořádných opatření věnována patřičná pozornost​ tak, aby příslušné subjekty neztratily přístup k financování svého podnikání a dalších aktivit.

COVID II. – podpora pro OSVČ a malé a střední podniky AKTUALIZACE01

31. březen 2020

Podpora pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) a malé a střední podniky („MSP“) postižené opatřeními proti šíření koronaviru „ZÁRUKA COVID“ byla vyčerpána během jediného dne. V pondělí 30. 3. 2020 byly zveřejněny podmínky navazujícího programu COVID II., ve kterém je k dispozici 20 mld. Kč. Příjem žádostí do prvního kola odstartoval 2. 4. 2020. Zájem byl tak velký, že po 3 hodinách byl příjem žádostí pozastaven pro přečerpání limitu 1,5 mld. Kč původně alokovaných pro 1. kolo výzvy. Po změně podmínek výzvy (navýšení prostředků na 5 mld. Kč) došlo k obnovení příjmu žádostí. První kolo bude otevřeno do 3. dubna 2020, 23:59. Je třeba jednat rychle a neotálet.

Jak ovlivní současná doba pronajímatele?

30. březen 2020

Pronajímatelé jsou v dnešní nelehké době podobně jako ostatní poplatníci vystaveni nejrůznějším ekonomickým tlakům. Na jedné straně musí hradit své výdaje spojené s předmětem nájmu, ale na straně druhé často přicházejí o příjmy v podobě nájemného od nájemců, kteří museli např. z důvodu vládních opatření kvůli šíření koronaviru omezit svoji činnost  nebo od turistů, kteří v současné době necestují. Na co by v takové situaci měli pronajímatelé myslet?

Finanční reporting za epidemie koronaviru

29. březen 2020

Zatímco burzy na celém světě zaznamenaly dramatické propady a ekonomika zjevně směřuje do globální recese, dohledové orgány přicházejí s opatřeními, která reagují na nastalou situaci v oblasti regulace finančních trhů. V tomto ohledu považujeme za zatím nejvýznamnější opatření posun lhůt pro finanční reporting ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), nicméně významné jsou i doporučení ESMA a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) týkající se dopadů koronavirové epidemie právě do účetnictví, resp. její vliv na kvalifikaci finančních nástrojů, což je otázka kterou se budou muset zabývat emitenti cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaných trzích (ale i finanční instituce) právě v rámci přípravy výroční zprávy.