Ministryně financí rozhodla o dalším daňovém pardonu

22. prosinec 2020

Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn nový Finanční zpravodaj č. 38/2020, který obsahuje rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu aktuální epidemiologické situace a neutichajícího šíření koronaviru. Toto rozhodnutí reaguje na zakazování a omezování některých činností, k němuž dochází od října 2020. Jaké úlevy a kdo je může využít?

Odložení úhrady DPH a daně silniční

Ministryně promíjí úrok z prodlení za pozdě uhrazenou DPH za září 2020, říjen 2020, listopad 2020, prosinec 2020, leden 2021, únor 2021 a březen 2021 (popř. za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021 u kvartálních plátců DPH), avšak za podmínky, že daň bude uhrazena na účet správce daně nejpozději do 16. 8. 2021. Efektivně tak dochází k posunutí platby DPH za uvedená období. Upozorňujeme ale, že daňová přiznání a kontrolní hlášení je nutné podat ve standardních termínech, prominutí se týká pouze samotné platby.

Ministerstvo dále promíjí úrok z prodlení za pozdě uhrazenou daň silniční za rok 2020, avšak za stejné podmínky, že daň bude uhrazena na účet správce daně nejpozději do 16. 8. 2021. Stejně jako u DPH platí, že daňové přiznání k dani silniční za rok 2020 musí být podáno v běžné zákonné lhůtě, tj. do 1. 2. 2020 (31. 1. 2020 vychází na neděli). Zároveň ministerstvo promíjí zálohu na silniční daň, která bude splatná 15. 4. 2021. Upozorňujeme však, že prominutím zálohy na dani silniční nedochází k prominutí samotné daně.

Tyto úlevy se týkají všech podnikatelů (tj. právnickým osobám a fyzickým osobám, které mají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z kapitálového majetku a z nájmu), u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 z jedné nebo více z činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Jedná se tedy např. o provozovatele restaurací, barů, pořadatelů koncertů, provozovatelů vnitřních sportovišť, provozovatelů wellness zařízení, umělých koupališť, ZOO, muzeí, galerií, výstav a další.

Rozhodnutí daňového subjektu o tom, že chce uplatnit tyto úlevy je třeba oznámit správci daně. Forma oznámení je stejná jako v případě žádostí o kompenzační bonus. Podnikatel může správci daně zaslat podepsané oznámení elektronicky emailem. Jako vzor oznámení lze využít vzor oznámení, které Finanční správa zveřejnila v návaznosti na daňové úlevy z října 2020, o kterých jsme informovali zde. Finanční správa současně doporučuje podat oznámení nejpozději v den podání daňového přiznání ve vazbě na DPH a silniční daň nebo v den splatnosti prominutých záloh na daň silniční.

Dále připomínáme, že osoby, na které se tato daňová opatření nevztahují automaticky, nicméně jsou vládními zákazy zasaženy, mohou své správce daně žádat o daňové úlevy individuálně.

Prominutí správních poplatků

Všem poplatníkům (bez výjimky) ministerstvo financí promíjí správní poplatky za následující žádosti, které budou podány v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021:

  • žádost o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky (1.000 Kč);
  • žádost o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky nebo o změnu tohoto rozhodnutí (400 Kč);
  • žádost o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku (300 Kč);
  • žádost o povolení úlevy na dani nebo cle (1.000 Kč);
  • žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu (100 Kč).

Připomínáme, že všechny výše uvedené správní poplatky byly již prominuty dřívějšími rozhodnutími až do konce roku 2020 (informovali jsme zde). Dochází tak k faktickému prodloužení období, po které nebudou uvedené žádosti podléhat správním poplatkům.

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

Dále dochází k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, který vznikl za období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021 pro ty poplatníky, kterým bylo na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.