Rozhodnutí o podpoře vybraných podnikatelských odvětví a jiných subjektů v důsledku SARS-COV 2

21. říjen 2020  |  Krizová a mimořádná opatření

Vláda České republiky v posledních dnech rozhodla o jednotlivých programech pro podporu podnikatelských odvětví a jiných subjektů v důsledku epidemie koronaviru. Níže uvádíme stručný přehled jednotlivých programů, který byly vyhlášeny zejména 14. 10. 2020, 16. 10. 2020 a 19. 10. 2020. Vláda zatím nezveřejnila konkrétní podmínky programu Antivirus, programu Ošetřovné pro „OSVČ“ a podmínky kompenzačního bonusu.

COVID – BUS

Vláda České republiky („vláda“) rozhodla usnesením č. 1035 o zřízení tzv. programu COVID – BUS. Podstatou tohoto programu je poskytnutí finanční podpory ze strany státu, kdy výpočet výše odměny je založen na mechanismu dotace na sedačku a den. Podpora bude kalkulována až do 30. 6. 2020 a bude vyhlášena, vyhodnocena a proplacena v období 4. čtvrtletí roku 2020. Výše jednotlivých podpor se rozděluje dle emisních norem EURO u autobusů, a to dotace na sedačku a den od 15 Kč do 135 Kč.

COVID – Nájemné Výzvy 2

Vláda dále usnesením č. 1037 rozhodla o opětovném zřízení programu COVID – Nájemné Výzva 2, který má obdobný cíl jako program COVID – Nájemné Výzva 1 z první poloviny tohoto roku. Vláda alokovala celkem 1,2 mld. Kč, a to pro podnikatele z nejvíce zasažených oblastí. Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Rozhodným obdobím jsou měsíce červenec, srpen, září. Žádosti bude možné podávat od 21. 10. 2020, 9:00 hod do 21. 1. 2021, 23:59 hod on-line. Maximální výše podpory je 10 mil. Kč a výše podpory z COVID – Nájemné Výzva 1 a Výzva 2 se nesčítají.

Oprávněnými žadateli jsou v principu provozovatelé, jejichž činnost byla výslovně omezena opatřeními pro potírání COVID-19, tedy např. provozovny stravovacích služeb, kluby, diskotéky, kina, kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy, komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb, posilovny a fitness centra, wellness, zařízení zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem programu COVID – Kultura) a nájemce, který (i) je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) vykonávající podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona a (ii) užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. 7. 2020.

COVID – Kultura Výzva 2

Vláda také usnesením č. 1036 rozhodla o zřízení programu COVID – Kultura Výzva 2. Celková výše alokovaných finančních prostředků je 750 mil. Kč. Žádat lze o (i) podporu ve výši 50 % za organizaci zrušených či přesunutých kulturních akcí a jednotlivých projektů, které se měly konat v období od 10. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a (ii) podporu ve výši 80 % na uznatelné výdaje podnikajících subjektů, kterým byla omezena kontinuální činnost v kultuře.

Oprávněným žadateli tohoto programu jsou podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně těch, kteří mají podnikání jako vedlejší hospodářskou činnost, a to individuální umělci a subjekty, umělecká tělesa, galerie a muzea na organizaci a pořádání jednorázových kulturních akcí, divadla.

O jednorázovou podpora pro OSVČ v oblasti kultury mohou požádat umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, a to jak výkonní umělci tak odborné technické profese ve stejných oborech.

COVID – SPORT II

Vláda schválila usnesením č. 1038 zřízení programu COVID – Sport II, kdy dle prohlášení ministerstva průmyslu a obchodu bude program zaměřen na podporu dvou aktivit. Podpořeny budou sportovní kluby ligových soutěží ve sportovním odvětví fotbalu, ledního hokeje, basketbalu, volejbalu a házené a podpořeny budou sportovní akce, které musely být v souvislosti s vládními opatřeními zrušeny. K tomuto dni bylo oznámeno, že k dispozici bude celkem 500 mil. Kč.

COVID – Cestovní ruch

Vláda rozhodla usnesením č. 1070 o podpoře cestovních kanceláří, cestovní agentur a průvodců v cestovním ruchu, a to formou tzv. programu COVID – Cestovní ruch. Poskytnuté celkové finanční prostředky jsou 500 mil. Kč a podpora bude formou dotace.

Pro cestovní kanceláře platí, že výše podpory činí nejvýše 2,75 % z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020. Cestovní kanceláře tyto prostředky použijí na úhradu účelně vynaložených provozních nákladů za období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020.

Cestovní agentury obdrží částku 500 Kč za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen (byla uzavřena smlouva o zájezdu) v období od 1. 12. 2019 do 1. 10. 2020 a za zrušený lázeňský pobyt v lázeňském místě v ČR, který nemohl být realizován v době uzavření lázeňského zařízení. Případně obdrží částku 50.000 Kč, pokud jde o cestovní agenturu, která se primárně zabývá příjezdovým cestovním ruchem.

Průvodci v cestovní ruchu obdrží dotaci v celkové výši 50.000 Kč za předpokladu, že (i) zdarma poskytne výchovně vzdělávací služby v rozsahu nejméně 10 hodin školským zařízením (dle výkazu práce potvrzeného ředitelem školy) a/nebo (ii) absolvuje další vzdělávání, či rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT za účelem dalšího uplatnění na trhu práce (např. pedagogické minimum). Nesplňuje-li žadatel tyto speciální podmínky, ale splňuje ty obecné, tak celková výše dotace může být jen 40.000 Kč.

COVID – Ubytování

Mimo jiné lze nadále žádat o podporu v oblasti ubytovacích zařízení (do 30. 10. 2020), kdy celkově alokovanými finančními prostředky jsou 1 miliardy Kč. V rámci Programu COVID – ubytování vláda vyšla z toho, že průměrná cena ztráty ubytovacích zařízení ve sledovaném období 72 dní byla zhruba ve výši 970 Kč na den a pokoj a rozhodla se poskytnout dotaci ve výši 26 % škod ze storna ubytování. Průměrná cena dotace na jeden pokoj a den činí 251 Kč, přičemž výše dotace je odstupňovaná podle typu ubytovacích zařízení od 100 Kč do 330 Kč.

Záruka COVID III

Nadále je možné žádat o podporu poskytovanou formou ručení Českomoravské záruční a rozvojové banky za poskytnutí úvěru ze strany komerčních bank konečným příjemcům, kteří mají podnikatelské oprávnění k podnikání na území České republiky. Musí být splněny následující podmínky (i) podniky do 250 zaměstnanců až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 mil. Kč, kdy délka ručení je maximálně 3 roky a (ii) podniky od 250 do 500 zaměstnanců až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 mil. Kč, kdy délka ručení je maximálně 3 roky. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. Sjednaná splatnost úvěru nesmí nastat dříve jak 1. 1. 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.

Podmínky přijatelnosti jsou, že transakce musí plnit následující kritéria (i) bude realizována na území České republiky, (ii) nepředpokládá získání jiné veřejné podpory, podpory de minimis na stejný zaručovaný úvěr a zaručovaný úvěr nesmí být podpořen z přímo řízeného nástroje Evropské unie a (iii) nebyla podpořena v programu COVID Plus (pozn. program, který spravuje EGAP).