Vláda rozhodla o částečném uvolnění krizových opatření a nových programech podpory

Vláda České republiky v návaznosti na dosavadní epidemiologickou situaci rozhodla o částečném uvolnění opatření spojených s výskytem viru SARS-CoV 2 s platností od 19. ledna 2021. V současné době jsou připravovány i nové programy podpory, a to: COVID – Lázně, COVID – Ubytování II, COVID – Cestovní kanceláře II, COVID Záruka CK a Záruka COVID – Sport. Dále je připravována novela zákona o kompenzačním bonusu, která připouští čerpání kompenzačního bonusu osobami v úpadku. Vláda se rovněž chystá požádat o prodloužení nouzového stavu do 21. února 2021.

Vláda České republiky („vláda“) přijala s účinností od 19. 1. 2021 usnesení č. 53, jimž dochází k drobnému uvolnění dosavadních opatření. Vláda tímto krizovým opatřením povolila otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi. Vláda tímto usnesením umožní i profesní vzdělávání a získání zvláštní odborné způsobilosti u vybraných profesí, a to zejména vzdělávací akce a zkoušky u příslušníků bezpečnostního sboru, lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a BOZP.

Vláda následně schválila připravení těchto programů podpory:

Program podpory COVID – Lázně je prodloužen až do 30. 6. 2021. Cílem tohoto dotačního titulu je udržení rozsahu a kvality poskytovaných služeb v oblasti lázeňství. Vláda prodloužení programu COVID – Lázně odůvodnila nevyčerpáním alokovaných finančních prostředků pro tento program podpory. Původně byla uvolněna ze státního rozpočtu vládou celkem 1 mld. Kč. Podpora byla poskytována lázeňským zařízením ve formě dotace na náklady vzniklé akceptací slevových voucherů (tj. poukaz na „slevu“ 4.000 Kč). Lze očekávat, že podmínky tohoto programu zůstanou nadále nezměněny a došlo pouze k jeho prodloužení.

Nově budou vyhlášeny podmínky programu podpory COVID – Ubytování II pro drobné podnikatele v oblasti ubytovacích zařízení. Konkrétně by se mělo jednat o chaty, chalupy nebo menší penziony o pěti a méně pokojích, označované jako individuální ubytovací zařízení. Dotace pro individuální ubytovací zařízení bude poskytována paušálně ve výši 200 korun za den. Podmínkou podpory je, aby provoz žadatele byl zahájen nejpozději ke dni 1. 10. 2020. Souběžně součástí programu COVID – Ubytování II bude podpora hromadných ubytovacích zařízení. Podmínky této části programu COVID – Ubytování II nebyly prozatím zveřejněny. Výzva pro hromadná ubytovací zařízení bude vyhlášena 25. 1. 2021 a pro individuální ubytovací zařízení bude vyhlášena 1. 2. 2021.

Dotační titul COVID – Cestovní kanceláře II bude připraven pro velké cestovní kanceláře, pro které bude ze státního rozpočtu alokováno celkem 75 mil. Kč. Vláda schválila vyhlášení výzvy v první polovině února pro 8 největších cestovních kanceláří, tedy cestovních kanceláří jejichž plánované tržby v roce 2020 přesahovaly 0,5 mld. Kč. Výše dotace bude pro jednotlivé žadatele vypočtena proporcionálně podle výše příspěvků od garančního fondu a alokované finanční prostředky budou rozděleny poměrně dle objemu tržeb jednotlivých cestovních kanceláří. V případě úspěšné notifikace dotačního titulu u Evropské komise bude limit tohoto programu pro jeden podnik navýšen až na částku 800 000 EUR.

Program COVID Záruka CK má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Tento program podpory zejména umožňuje splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Bankovní záruku bude možné využít jako součást pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruky pro případ úpadku. Bankovní záruka bude celkem 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše však 4 mil. Kč. Nadále je zapotřebí, aby si cestovní kanceláře zajistily zbylých 25 % požadované spoluúčasti.

Obdobně bude zřízen program Záruka COVID Sport, který má pomoci malým a středním podnikatelům v oblasti sportovního odvětví. Alokovanými finančními prostředky pro tento program podpory je 1 mld. Kč. Předpokládaná bankovní záruka pro úvěry do 10 mil. Kč by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé navíc budou moci žádat o finanční příspěvek k úrokům, a to ve výši 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady. Maximální výše tohoto příspěvku je 1 mil. Kč. Celková podpora podnikatelům v rámci tohoto programu bude poskytována v režimu de minimis.