Vláda schválila některá zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření

V souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru vydalo ministerstvo financí několik opatření v daňové oblasti, která nazývá velkým liberačním daňovým balíčkem. Ve skutečnosti je rozsah těchto zmírňujících opatření velmi malý jak s ohledem na daňové povinnosti, od kterých má ulevit, tak s ohledem na okruh osob, kterých se týká.

Pomoc je zaměřena na vybrané podnikatele, kteří jsou provozovateli zařízení zasažených krizovým opatřením vlády zakazujícím či omezujícím určité činnosti. Jedná se například o provozovatele restaurací a barů, sportovních zařízení, divadel, pořadatele koncertů a podobně, kteří v době od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 měli převážnou část svých příjmů z  vyjmenovaných činností, které byly od 14. 10. vládou zakázány nebo omezeny.

Tito podnikatelé nově mohou využít úlevy, které níže popisujeme.  Důležité je, že opatření uvedená v bodech 1 až 3 se neuplatní automaticky, ale pouze za podmínky, že podnikatelé svému správci daně splnění potřebných podmínek oznámí. Finanční správa se již na svých webových stránkách vyjádřila, že je možné oznámení zaslat i e-mailem. Zároveň lze očekávat, že na stránkách Finanční správy budou brzy publikovány podrobnější informace k praktickému provedení těchto opatření.

Důležité je upozornit, že zákaz činností v souvislosti s krizovým opatřením vlády se vztahuje na výrazně větší okruh podnikatelů, než na který dopadá tento liberační balíček. Pro příklad, zákaz provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech, posiloven a fitness center dopadá nejen na provozovatele těchto prostor, ale i na trenéry, kteří v těchto prostorách provozují svou podnikatelskou činnost. Zákaz koncertů a divadelních představení se nevztahuje jen na pořadatele, ale především na zpěváky, herce a řadu dalších svobodných povolání či živností.

Připomínáme proto, že osoby, na které se tato daňová opatření nevztahují automaticky, nicméně jsou vládními zákazy zasaženy, mohou své správce daně žádat o daňové úlevy individuálně. Přitom stále platí prominutí správních poplatků za podané žádosti zavedené ministerstvem financí v rámci jarních zmírňujících opatření.   

1. Možnost odložení úhrady DPH

Výše uvedeným podnikatelům promíjí ministerstvo financí úrok z prodlení za pozdě uhrazenou DPH za září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 či za 3. čtvrtletí roku 2020, avšak pouze za podmínky, že daň bude uhrazena na účet správce daně nejpozději do 31. 12. 2020. Efektivně tak dochází k posunutí platby DPH za zmíněná období do konce roku 2020. Upozorňujeme ale, že daňová přiznání a kontrolní hlášení je nutné podat v běžných termínech, prominutí se týká pouze samotné platby daně.

2. Prominutí záloh na daň z příjmů fyzických i právnických osob

Prominutí se vztahuje na zálohy splatné v době od 15.10.2020 do 15.12.2020, které tedy výše uvedení podnikatelé nemusí platit. Opatření nemá žádný vliv na daňovou povinnost, cílem je pouze překlenout dočasný nedostatek finančních prostředků a odložit úhradu.

3. Prominutí zálohy na silniční daň

U silniční daně se prominutí týká všech záloh, které jsou splatné v roce 2020.

4. Prominutí DPH při bezúplatném poskytnutí vybraného zboží či služby

Stejně jako v rámci jarních opatření prominulo ministerstvo financí DPH, které by bylo nutné odvádět při bezúplatném dodání zboží či poskytnutí služeb subjektům, které pomáhají zmírnit dopady šíření nákazy koronaviru. Jde zejména o testovací soupravy nebo přístroje a nástroje používané k diagnostice COVID-19, roušky, respirátory, ochranné oděvy, dále také teploměry, zdravotnické prostředky, ale též dezinfekční prostředky či suroviny k jejich výrobě, či poskytnutí služeb pro potřeby zařízení sociálních služeb. Finanční zpravodaj č. 22/2020 obsahuje přesný výčet zboží, na které se prominutí vztahuje. Prominutí DPH platí pro zboží dodané v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Nárok na odpočet DPH související s pořízením tohoto bezúplatně poskytnutého zboží zůstane dárci zachován.

Pouze pro úplnost dodáváme, že kromě těchto nových opatření, mohou poplatníci daně z příjmů využít již dříve schválený institut zpětného využití daňové ztráty, o němž jsme již podrobněji informovali zde.