Vláda schválila zmírňující daňová opatření v souvislosti s dopady vládních opatření - AKTUALIZACE1

Ministerstvo financí rozšířilo okruh osob, na které se vztahují opatření v daňové oblasti ze dne 14. října 2020 v souvislosti se zákazem některých činností v důsledku aktuální epidemiologické situace a narůstajícího šíření koronaviru. Blíže jsme Vás o těchto opatřeních informovali ZDE. Kdo může daňové úlevy využít?

Podle aktuálních opatření mohou daňové úlevy uvedené níže využít i podnikatelé poskytující služby nebo uskutečňující maloobchodní prodej v provozovnách zasažených krizovým opatřením vlády zakazujícím či omezujícím určité činnosti, s výjimkou činností, které zůstávají dovoleny i po 22. 10. 2020. Podmínkou je, že příjem z této činnosti v období od 1. 6. 2020 do 30. 9.2020 tvořil převážnou část celkových příjmů (myšleno příjmy ze zaměstnání, z podnikání, příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu).

Rozhodnutí o uplatnění úlev je třeba oznámit správci daně. Forma oznámení je stejná jako v případě žádostí o kompenzační bonus. Podnikatel může správci daně zaslat podepsané oznámení elektronicky emailem. Vzor oznámení je již k dispozici na stránkách Finanční správy zde spolu s pokyny, které uvádějí podrobnější popis činností, kterých se rozhodnutí týká a lze je nalézt zde. Finanční správa současně doporučuje podat oznámení nejpozději v den podání daňového přiznání ve vazbě na DPH nebo v den splatnosti prominutých záloh na dani silniční či dani z příjmů. Při splnění uvedených podmínek tak ministerstvo financí podnikatelům umožňuje:

1. Odložení úhrady DPH

Ministerstvo financí promíjí úrok z prodlení za pozdě uhrazenou DPH za září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 či za 3. čtvrtletí roku 2020, avšak pouze za podmínky, že daň bude uhrazena na účet správce daně nejpozději do 31. 12. 2020. Efektivně tak dochází k posunutí platby DPH za zmíněná období do konce roku 2020. Upozorňujeme ale, že daňová přiznání a kontrolní hlášení je nutné podat v běžných termínech, prominutí se týká pouze samotné platby daně.

2. Prominutí záloh na daň z příjmů fyzických i právnických osob

Prominutí se vztahuje na zálohy splatné v době od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020, které podnikatelé, jichž se úlevy týkají, nemusí platit. Opatření nemá žádný vliv na daňovou povinnost, cílem je pouze překlenout dočasný nedostatek finančních prostředků a odložit úhradu.

3. Prominutí zálohy na silniční daň

U silniční daně se prominutí týká všech záloh, které jsou splatné v roce 2020.

Dále připomínáme, že osoby, na které se tato daňová opatření nevztahují automaticky, nicméně jsou vládními zákazy zasaženy, mohou své správce daně žádat o daňové úlevy individuálně. Přitom stále platí prominutí správních poplatků za podané žádosti zavedené ministerstvem financí v rámci jarních zmírňujících opatření.   

Pouze pro úplnost dodáváme, že kromě těchto nových opatření, mohou poplatníci daně z příjmů využít již dříve schválený institut zpětného využití daňové ztráty, o němž jsme již podrobněji informovali zde.