Lhůty pro daňová přiznání a oznámení osvobozených příjmů se fakticky prodlužují o 1 měsíc

11. březen 2021  |  Daně

Přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob za rok 2020 a oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob za rok 2020 je možné podat bez sankcí o měsíc později. Stejně tak je možné o měsíc později zaplatit i daň z příjmů.

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 16/2021 rozhodnutí o prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů a úroku z prodlení za opožděnou úhradu daně. Rozhodnutí se týká fyzických i právnických osob a prominutí sankcí se uplatní následovně:

  1. Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 se standardní lhůtou do 1. 4. 2021 bude možné podat a daň uhradit nejpozději do 3. 5. 2021.
  2. Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 standardně podaná elektronicky od 2. 4. do 3. 5. 2021 bude možné podat a daň uhradit do 1. 6. 2021.
  3. Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob za rok 2020 lze podat nejpozději do 3. 5. 2021, resp. do 1. 6. 2021 v závislosti na lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020.
  4. Dodatečné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 při změně způsobu uplatňování výdajů v roce 2020 z paušálních na skutečné nebo naopak lze podat a daň uhradit nejpozději do 3. 5. 2021, resp. do 1. 6. 2021 v závislosti na lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020.

POZOR, pokud daňové přiznání budou podaná či daň bude připsaná na účet správce daně později než ve výše uvedených termínech, nebude splněna podmínka pro prominutí a stanoví se sankce ve standardní výši. Úrok z prodlení přitom vzniká od čtvrtého dne následujícího po původní lhůtě splatnosti, tedy od 5. 4., resp. 7. 5. 2021 Pokuta za opožděné podání daňového přiznání vzniká po uplynutí 5 pracovních od původní lhůty pro podání, tedy od 9. 4., resp. 11. 5. 2021. Rovněž případné pozdější oznámení osvobozených příjmů než 3. 5. 2021, resp. 1. 6. 2021 bude standardně pokutováno. Přitom výše pokuty se odvíjí od hodnoty příjmů a mohou být poměrně vysoké.