Jak ovlivní současná doba pronajímatele?

30. březen 2020  |  Nemovitosti

Pronajímatelé jsou v dnešní nelehké době podobně jako ostatní poplatníci vystaveni nejrůznějším ekonomickým tlakům. Na jedné straně musí hradit své výdaje spojené s předmětem nájmu, ale na straně druhé často přicházejí o příjmy v podobě nájemného od nájemců, kteří museli např. z důvodu vládních opatření kvůli šíření koronaviru omezit svoji činnost  nebo od turistů, kteří v současné době necestují. Na co by v takové situaci měli pronajímatelé myslet?

Úlevy, kterých je možné využít

V rámci dvou tzv. liberačních balíčků, které v souvislosti s šířením koronaviru schválila vláda, je možné využít některých úlev v oblasti daní a v případě OSVČ i příspěvků na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Tyto úlevy mohou alespoň částečně pronajímatelům současnou nelehkou situaci pomoci překlenout. O těchto opatřeních jsme psali v předchozích příspěvcích, například zde a zde. Mohou tedy odložit úhradu daně z příjmů za rok 2019 až do 1. 7. 2020, nemusí hradit červnovou zálohu na daň z příjmů a  pokud jsou OSVČ, nemusí až do srpna hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

V této souvislosti je ovšem nutné upozornit, že pokud pronajímatel fyzická osoba nemá jiné příjmy než právě příjmy z nájmu, nespadá do kategorie OSVČ a je pro účely zdravotního pojištění považován za takzvanou osobu bez zdanitelných příjmů. Na tyto osoby se výše uvedené prominutí záloh nevztahuje, a jsou tedy i nadále povinny hradit zdravotní pojištění v minimální výši 1.971 Kč měsíčně. Případná pozdní platba pojistného za období od března do konce srpna 2020 však nebude penalizovaná, a to až do 21. září 2020. Tato úleva od sankcí za pozdní úhradu se vztahuje také na platby zdravotního pojištění hrazené zaměstnavatelem. V oblasti sociálního pojištění zatím žádné úlevy pro zaměstnavatele v tuto chvíli navrženy nebyly.

Pozor na DPH

Také je třeba připomenout, že některých povinností se daňové úlevy netýkají vůbec nebo se jich týkají pouze okrajově. Jako příklad lze zmínit DPH. Plátci daně musí plnit své běžné daňové povinnosti v podobě podávání daňových přiznání standardním způsobem. Pokud by se v důsledku aktuální situace pronajímatel, který je plátcem DPH, rozhodl vyjít svým nájemcům vstříc a prodloužit jim např. splatnost nájemného, DPH musí přesto odvést v zákonných lhůtách, tj. většinou podle splátkového kalendáře. Pozdější zaplacení ze strany nájemce na povinnost odvést DPH nemá vliv. Také v případě dočasného či trvalého snížení nájemného je třeba pamatovat na to, že takovou úlevu nájemci je třeba odpovídajícím způsobem zohlednit ve splátkovém kalendáři či na fakturách. Na tato pravidla nesmí zapomenout ani leasingové společnosti. O případná posečkání s úhradou DPH nebo prominutí pozdní úhrady by plátci daně museli požádat individuálně, jak jsme podrobněji vysvětlovali v jednom z předchozích příspěvků.

Není nájem jako nájem

Spolu s významným omezením turismu jde ruku v ruce i propad na trhu krátkodobých pronájmů bytů. V médiích se objevují zprávy, že pronajímatelé tento výpadek nahrazují nabízením těchto bytů k dlouhodobému nájmu. V tomto kontextu je potřeba si uvědomit zásadní rozdíl mezi poskytováním krátkodobých a dlouhodobých pronájmů. Krátkodobé pronájmy jsou většinou považovány za poskytování ubytovací služby a příjmy z nich jsou u fyzických osob zdaňovány jako příjmy ze samostatné činnosti. Tyto příjmy podléhají odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. To za současné situace umožňuje čerpat úlevu v podobě odkladu povinnosti hrazení příslušných záloh za měsíce březen až srpen 2020 a zároveň v rámci vyúčtování za rok 2020 využít snížení pojistného jako takového. Příjmy z dlouhodobých nájmů jsou oproti tomu zdaňovány jako příjmy z nájmu. Ty sice obecně nepodléhají odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ale pokud fyzická osoba nemá jiné než tyto příjmy, není považovaná za OSVČ a nevztahuje se na ni žádná úleva v oblasti zdravotního pojištění.

Než tedy pronajímatelé fyzické osoby přeruší své živnosti na poskytování ubytovacích služeb, měli by za současné situace zvážit své další kroky tak, aby co možná nejefektivněji využili úlevy a další pomoc, které se jim nabízejí. Obecně to samozřejmě platí pro všechny poplatníky, protože orientace v jednotlivých úlevách ze strany státu začíná být komplikovaná. S případným plánováním dalších aktivit jsme všem připraveni pomoci.