Publikace

Celkem 166 <..3 4 5 6 7..>

Směrnice pro přeshraniční fúze26/03/06 / cata_european-union-news

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/56/ES, o přeshraničních fúzích kapitálových společností ze dne 26. října 2005 (ÚV [2005] L 310). Více

Veřejná podpora: vrácení veřejné podpory uložené rozhodnutím Evropské komise26/03/06 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-148/04 – Unicredito Italiano SpA v. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1 ze dne 15. prosince 2005. Více

Svoboda usazování: snížení daní mateřské společnosti z důvodu ztrát vzniklých v dceřiných společnostech působících v jiném členském státě26/03/06 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-446/03 – Marks & Spencer plc v. David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes) ze dne 13. prosince 2005. Více

Svoboda pohybu pracovníků a uznávání diplomů26/03/06 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-330/03 – Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos v. Administración del Estado ze dne 19. ledna 2006. Více

Evropský soudní dvůr se prohlásil za nepříslušný k posuzování předběžných otázek ve sporech týkajících se událostí, k nimž došlo před přistoupením k EU26/03/06 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-302/04 – Ynos kft v. Janos Varga ze dne 10. ledna 2006. Více

Informace k novele zákona o kolektivním investování18/03/06 / cata_legal-tax-update

Dne 17. 3. 2006 schválil Senát PČR významnou novelu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Tato novela přináší kromě některých úprav spíše technického rázu tři zásadní změny, které mají značný význam především pro investiční společnosti a fondy, developery, obchodníky s nemovitostmi a investory rizikového kapitálu. Více

Informace o důležitých novelách obchodního zákoníku a zákona o účetnictví01/03/06 / cata_legal-tax-update

Dne 8. března 2006 vstoupí v platnost a současně nabude účinnosti dvojice právních předpisů, které podstatně novelizují obchodní zákoník a zákon o účetnictví způsobem, který bude mít nezanedbatelný praktický dopad v oblasti práva obchodních společností. Více

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, už v praxi dopadá i na české subjekty podnikající v zahraničí01/03/06 / cata_legal-tax-update

V České republice, resp. v zemích Evropské unie se objevují první případy aplikace nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, podle kterého jsou soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, příslušné k zahájení úpadkového řízení; za místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy, se v případě společnosti nebo jiné právnické osoby považuje sídlo, pokud není prokázán opak. Na český subjekt se sídlem v ČR, avšak s hlavními zájmy na území jiného členského státu EU, tak může soud tohoto členského státu prohlásit konkurs, a to s účinky i v ČR, aniž by bylo třeba podstoupit proceduru uznání insolvenčního rozhodnutí. Uvedené platí i opačně, tedy že český soud může za uvedených podmínek prohlásit konkurs na dlužníka z jiného členského státu EU.

Nový správní řád01/01/06 / cata_legal-tax-update

Veřejná správa je nově pojata jako služba veřejnosti; oproti původnímu správnímu řádu se nový správní řád týká všech řízení veřejné správy, tedy jak postupu orgánů státní správy, tak i postupu orgánů samosprávy (obce, kraje, profesní samospráva). Více

Směrnice o nekalých obchodních praktikách28/11/05 / cata_european-union-news

Směrnice 2005/29/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách uplatňovaných obchodními organizacemi vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, kterou se mění a upravuje směrnice Rady 84/450/EEC, směrnice 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady a nařízení (EC) č. 2006/2004 Evropského parlamentu a Rady (ÚV [2005] L 149) – (dále jen „Směrnice“) Více

Koncese na provozování služeb veřejného plynovodu – výklad článků 43 a 49 Smlouvy ES28/11/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-231/03 – Consorzio Aziende Metano (Coname) v. Commune di Cingia de’Botti, ze dne 21. července 2005 Více

Zásada rovného zacházení s muži a ženami, pravidla jejich rovného odměňování28/11/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-191/03 – North Western Health Board v. Margaret McKenna, ze dne 8. září 2005 Více

Rozsah požadavků k prokázání porušení komunitárního práva členským státem EU28/11/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-287/03 – Evropská Komise v. Belgie, ze dne 12. května 2005 Více

Volný pohyb zboží: Omezení dovozu léčiv pro osobní potřebu28/11/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-212/03 – Evropská komise v. Francie, ze dne 26. května 2005 Více

Náhrada nákladů spojených s bankovní zárukou poskytnutou namísto úhrady pokuty uložené Evropskou komisí28/11/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Soudu prvního stupně ve sporu T-28/03 – Holcim (Deutschland) AG v. Evropská komise ze dne 21. dubna 2005 Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, o evropském exekučním titulu pro nepopřené pohledávky01/11/05 / cata_legal-tax-update

Nařízením byl zaveden tzv. evropský exekuční titul pro nesporné pohledávky (pohledávky přiznané věřiteli např. na základě platebního rozkazu nebo rozsudkem pro uznání). Základní myšlenkou tohoto nařízení je, že pokud nalézací řízení odpovídá určitému standardu, může být z řízení vzešlý titul potvrzen ve státě jeho vydání za evropský exekuční titul. Tento titul může pak být v jiném členském státě vykonán, aniž by bylo zapotřebí exequatorního neboli uznávacího řízení. Nařízení přináší zřejmé výhody věřitelům, kteří tak mají možnost rychlého a účinného výkonu rozhodnutí v zahraničí bez zapojení soudní moci členského státu, v němž o výkon usilují, tedy bez následných zpoždění a vyšších nákladů. Nařízení je součástí souboru opatření, jejichž záměrem je dále rozvíjet zásadu vzájemného uznávání rozsudků a jiných rozhodnutí soudních orgánů v rámci EU. (účinnost 31. 10. 2005)

Novela zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor01/11/05 / cata_legal-tax-update

Jde-li o nájem sjednaný k účelu podnikání, musí nájemní smlouva nově obsahovat údaj o předmětu podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru. Pokud chce nájemce změnit předmět podnikání a ovlivní-li tato změna podstatným způsobem využití nebytových prostor, může tak učinit jen s předchozím souhlasem pronajímatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak nájemce neučiní, jde o důvod výpovědi ze strany pronajímatele (nejsou-li výpovědní důvody sjednány jinak). Změna ve vlastnictví budovy, v níž se pronajatý nebytový prostor nachází, nezakládá důvod výpovědi nájmu ze strany nájemce ani ze strany pronajímatele (strany se však mohou dohodnout odlišně). Není-li dohodnuto jinak, dochází nově k zániku nájmu v případě zániku právnické osoby - nájemce, pouze pokud tato právnická osoba zanikla bez právního nástupce. (účinnost 19. 10. 2005)

Žádost k Evropskému soudnímu dvoru o zodpovězení předběžné otázky podaná rozhodčím soudem19/06/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora  ve věci Denuit a Cordenier (C-125/04) ze dne 27. ledna 2005 Více

Nároky na odškodnění vůči společenství v oblasti externího obchodu19/06/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Soudu prvního stupně  ve věci Chiquita Brands a ostatní v. Evropská komise (T-19/01) ze dne 3. února 2005 Více

Návrh nařízení o vízovém informačním systému19/06/05 / cata_european-union-news

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se Vízového informačního systému a výměny dat mezi členskými státy o krátkodobých vízech (COM (2004) 835)

Toto nařízení nabude účinnosti dvacátého dne následujícího po datu jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (Úřední věstník EU, C 052 ze dne 2. března 2005) Více

Celkem 166 <..3 4 5 6 7..>