Publikace

Celkem 166 <..2 3 4 5 6..>

Czech Republic Takeover Guide20/11/08 / Publikace

Dagmar Dubecká a Vlastimil Pihera zpracovali pro International Bar Association informační materiál zabývající se právní úpravou nabídek převzetí v ČR. Materiál shrnuje základní principy nové právní úpravy nabídek převzetí v ČR, novou konstrukci nabídkové povinnosti, druhy žalob z titulu nabídky převzetí či nesplněné nabídkové povinnosti a způsob výkonu dohledu nad nabídkami převzetí Českou národní bankou. Publikovaný text obsahuje informace platné k datu redakční uzávěrky – duben 2008.

Getting the Deal Through – Gas Regulation 200801/05/08 / Publikace

Václav Rovenský a Tomáš Sequens autorsky přispěli do publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation, vydání pro rok 2008, kapitolou za Českou republiku, která v přehledné formě popisuje základní právní úpravu a související aspekty podnikání na trhu s plynem v ČR. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research.

Příspěvek je ke stažení zde.

The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 200803/04/08 / Publikace

Pavel Dejl a Radka Felgrová zpracovali pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 2008 kapitolu, která v přehledné formě popisuje základní právní úpravu principů a pravidel řešení sporů v soudních řízeních a arbitrážích v rámci právního systému České republiky. Příspěvek komentuje základní organizaci soudů v ČR a vedení soudního řízení podle českého práva. Dále se zabývá prostředky, kterými v rámci soudního řízení disponují účastníci řízení. V neposlední řadě rozebírá i základní nástroje, kterými může soud ovlivňovat vlastní průběh řízení, druhy soudních rozhodnutí a jejich účinky. Samostatná kapitola je věnována základním pravidlům arbitrážního řízení. Publikaci vydala britská společnost Global Legal Group.

Příspěvek je ke stažení zde

A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition05/03/08 / Publikace

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali kapitolu za Českou republiku v publikaci A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition, kterou vydalo renomované vydavatelství Kluwer Law International v rámci své ediční řady International Competition Law Series. Publikace souhrnně mapuje regulaci práva hospodářské soutěže ve všech členských zemích Evropské unie a také Norska a Švýcarska.

Kapitola za Českou republiku, připravená specialisty soutěžního týmu KŠB, podává ucelený přehled o úpravě práva hospodářské soutěže ČR včetně souvisejících aspektů komunitárního práva a právní úpravy regulovaných trhů. Příspěvek dále akcentuje otázky kartelových dohod a zneužití dominantního postavení spolu s problematikou právní úpravy prosazování práva hospodářské soutěže a pravomocí Úřadu pro hospodářskou soutěž. Součástí textu je rovněž oblast věnovaná pravidlům pro posuzování spojení soutěžitelů a zmíněny jsou nedávné příklady ze soutěžně-právní praxe.

Příspěvek je ke stažení zde

The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 200803/03/08 / Publikace

Pavel Nosek a Ivo Šimeček přispěli do publikace The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2008, vydané britskou společností Global Legal Group, příspěvkem mapujícím nejnovější právní regulaci kartelů a leniency programu (tj. programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut) v České republice. Příspěvek stručně komentuje základní principy a pravidla ochrany hospodářské soutěže v českém právním řádu a pravomoc a kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zabývá se i základními aspekty postupu v řízení před Úřadem a opravnými prostředky proti jeho rozhodnutím.

Příspěvek je ke stažení zde

Leniency Regimes – second edition06/12/07 / Publikace

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali pro publikaci Leniency Regimes, vydanou britskou společností The European Lawyer Ltd., problematiku týkající se implementace tzv. leniency programu v ČR – tj. programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhlásil s účinností od 28. června 2007 zcela nový program, který vychází z Modelového Leniency programu ECN a stávajícího Leniency programu Komise evropských společenství. Tento program stanovuje rámec, ve kterém může Úřad aplikovat mírnější režim ukládání pokut účastníkům utajovaných horizontálních kartelových dohod, pakliže se tito účastníci rozhodnou s ÚOHS spolupracovat při jejich odhalování. Příspěvek reflektuje změny oproti původnímu Leniency programu z roku 2001.

Příspěvek je ke stažení zde

Implementaci PPP bychom měli urychlit, ne zpomalovat. PPP Bulletin, č. 2/200716/08/07 / Publikace

Christian Blatchford publikoval v PPP Bulletinu Asociace PPP článek apelující na nutnost urychlení implementace PPP projektů v České republice. Článek je ke stažení zde.

Getting the Deal Through – Gas Regulation 200701/05/07 / Publikace

Václav Rovenský a Tomáš Sequens zpracovali problematiku právní regulace a pravidel podnikání na trhu s plynem v ČR. Příspěvek je součástí publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation 2007, vydávané londýnskou analytickou společností Law Business Research. Publikace souhrnně mapuje národní trhy s plynem ve 36 světových jurisdikcích, přičemž kapitola týkající se českého plynárenského sektoru byla zařazena vůbec poprvé od roku 2003, kdy je publikace vydávána.

Příspěvek je ke stažení zde.

Freeman’s Guide to European Property 200701/03/07 / Publikace

Helena Navrátilová přispěla do publikace Freeman’s Guide to European Property 2007 článkem na téma daňové problematiky v oblasti nemovitostí v ČR. Publikace se podrobně zabývá trhem nemovitostí ve více než třiceti evropských zemích.

Příspěvek je ke stažení zde.

The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 200631/08/06 / Publikace

Hana Heroldová a Jana Schovancová zpracovaly pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2006 kapitolu zabývající se úpravou regulace reklamy ve farmaceutickém sektoru v rámci České republiky. Ve svém příspěvku odpovídají na otázky týkající se reklamy zdravotnických produktů, pravidel regulujících reklamu lékařů a jiných odborníků na zdravotní problematiku, včetně reklamy zdravotnických institucí jakými jsou např. nemocnice. Příspěvek se také zabývá otázkami reklamy a inzerce na internetu v oblasti farmacie, včetně regulace reklamy prostředků zdravotnické techniky. Publikaci vydalo britské vydavatelství Global Legal Group.

Příspěvek je ke stažení zde

Strukturální fondy01/08/06 / cata_legal-tax-update

Evropský parlament schválil pětici nařízení upravujících financování projektů ze strukturálních fondů na léta 2007-13. Na Fond soudržnosti, Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a nové Evropské sdružení pro územní spolupráci je v sedmiletém rozpočtu Evropské unie vyčleněno 308 miliard eur. Schválená legislativa definuje cíle, a především kritéria pro způsobilost k čerpání fondů a pro jejich distribuci v rozšířené EU. Otevírá se tak cesta k čerpání z fondů ve výši téměř 308 miliard EUR pro léta 2007 až 2013, což je více než třetina celkového finančního rámce. Pro Českou republiku je z fondů určeno 23,6 mld. EUR (více než 773 mld. Kč). Pro rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační programy v České republice v letech 2007-2013 a další podrobnosti viz http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013/.

Novela živnostenského zákona01/08/06 / cata_legal-tax-update

Dne 19.5.2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; tento zákon nabyl účinnosti dne 1.8.2006. Více

Chemický průmysl20/07/06 / cata_legal-tax-update

Projednávání návrhu nařízení nazývaného zkráceně REACH, které upravuje především registrování chemikálií jejich výrobci, a jehož účinnost se předpokládá v roce 2007, je ve finální fázi. Jedná se o velmi podstatný právní předpis, který se dotýká de facto všech firem, které mají co dočinění s chemickým průmyslem. Veškerá dokumentace k dané problematice je k dispozici na http://ecb.jrc.it/REACH/.

Telekomunikace15/07/06 / cata_legal-tax-update

Evropská unie připravuje zásadní reformu stávající evropské telekomunikační politiky. Za tím účelem otevírá Generální ředitelství Informační společnost Evropské komise odbornou veřejnou diskusi. Blíže na http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/874. Datum, do kterého je možné zaslat případná vyjádření je 30. říjen 2006.

Hospodářská soutěž/retailové bankovnictví05/07/06 / cata_legal-tax-update

Generální ředitelství hospodářské soutěže Evropská komise se obrátilo na odbornou veřejnost o vyjádření k otázkám spojeným s retailovým bankovnictvím, konkrétně otázkami týkajícími se běžných účtů a přidružených služeb. Základem pro odbornou diskusi má být Zpráva Komise, která byla k těmto otázkám vydána v červnu 2006. Odborná vyjádření je možné předkládat do 9. října 2006. Blíže k dané tématice na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/public_consultation_2.html.

Energetika a doprava01/07/06 / cata_legal-tax-update

Generální ředitelství pro Energetiku a Dopravu Evropské komise zveřejnilo na svých stránkách dokument zásadního významu pod názvem „Roční zpráva o energetice a dopravě pro rok 2004“. Úplný text této publikace je možné bezplatně získat na stránkách Evropské komise – viz http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/energy_review_2004/index_en.htm.

Státní podpory, Energetika, Doprava01/07/06 / cata_legal-tax-update

V rámci Evropské unie právě skončila veřejná diskuse nad návrhem změny stávajícího nařízení č. 69/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 SES (státní podpory) na veřejné podpory de minimis v oblasti dopravy a uhelného průmyslu. Lze proto očekávat brzké projednání tohoto návrhu. Nikoliv bez zajímavosti je fakt, že Komise zpřístupnila i plné texty vyjádření některých subjektů k tomuto návrhu, kupř. Scottish Coal, CoalPro, IG Bergbau Chemie Energie, Eurelectric ad. Návrh je k dispozici na http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/consultation/2006_04_15_en.htm

Zásadní změny v českém pracovním právu od 1. 1. 2007 – nový zákoník práce a nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci01/07/06 / cata_legal-tax-update

Nový zákoník ruší (ZP) s účinností k 1. 1. 2007 padesát osm dosud platných právních předpisů a je koncipován jako pracovněprávní kodex, který obsahuje až na výjimky komplexní pracovněprávní úpravu. Tak jako doposud zůstává i mimo zákoník práce právní úprava kolektivního vyjednávání. Více

Nový zákon o veřejných zakázkách01/07/06 / cata_legal-tax-update

Dnem 1. července vstoupil v účinnost nový zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. („zákon“), který vznikl jako součást legislativního balíčku vytvářejícího právní rámec pro veřejné zakázky i koncese (ty jsou nově upraveny odděleně v samostatném zákoně č. 139/2006 Sb.). Lze konstatovat, že přijetí tohoto zákona představuje zjevné zlepšení dosavadní právní úpravy, když přináší zákonné zpřesnění podmínek zadávání při současném garantování větší volnosti pro postup zadavatelů a vychází z důsledného respektování principu proporcionality ve smyslu vyvažování dosažitelného stupně formálnosti uplatňovaných pravidel (přispívajícího obecně k vyšší transparentnosti) s prakticky únosnou mírou administrativních nákladů a časové náročnosti předepsaných postupů. Více

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a některé další změny právní úpravy nájmu bytu01/04/06 / cata_legal-tax-update

Dne 14. 3. 2006 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (nazývaný jako „čtyřletý zákon“), který nabyl účinnosti dne 31. 3. 2006. Úprava zvyšování nájemného platí do 31. 12. 2010. Více

Celkem 166 <..2 3 4 5 6..>