Úvod » Novinky a publikace » Publikace

Publikace  rss

Záznamů celkem: 63 / Zobrazeno: 41–60

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2009

Publikace   18. 5. 2009 Link

Tomáš Sequens a Martin Škrabal zpracovali pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2009 základní přehled právní regulace sektoru životního prostředí v České republice. Publikaci vydala britská společnost Global Legal Group Ltd.

Getting the Deal Through – Gas Regulation 2009

Publikace   20. 3. 2009 Link

Václav Rovenský a Tomáš Sequens zpracovali v rámci mezinárodní publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation, vydání pro rok 2009, základní přehled právní regulace a podmínek podnikání na trhu s plynem v České republice. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research Ltd.

Novinky v obchodním právu. Plus, č. 1/2009

Publikace   24. 2. 2009 Link

Profesor Jan Dědič, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikoval v únorovém čísle magazínu česko-německé obchodní a průmyslové komory Plus článek ke změnám právních předpisů z oblasti obchodního práva očekávaným v roce 2009.

Getting the Deal Through – Electricity Regulation 2009

Publikace   19. 12. 2008 Link

Václav Rovenský a Ján Béreš se stali prvními přispěvovateli za Českou republiku v publikaci Electricity Regulation 2009 z edice Getting the Deal Through, vydávané londýnskou analytickou společností Law Business Research Limited. Publikace obsahuje základní přehled právní regulace podnikání v odvětví elektroenergetiky ve 34 zemích světa.

Czech Republic Takeover Guide

Publikace   20. 11. 2008 Link

Dagmar Dubecká a Vlastimil Pihera zpracovali pro International Bar Association informační materiál zabývající se právní úpravou nabídek převzetí v ČR. Materiál shrnuje základní principy nové právní úpravy nabídek převzetí v ČR, novou konstrukci nabídkové povinnosti, druhy žalob z titulu nabídky převzetí či nesplněné nabídkové povinnosti a způsob výkonu dohledu nad nabídkami převzetí Českou národní bankou. Publikovaný text obsahuje informace platné k datu redakční uzávěrky – duben 2008.

K prekluzi v daňovém právu. Daňový expert, č. 5/2008

Publikace   20. 11. 2008 Link

Václav Pátek publikoval v odborném daňovém časopisu Daňový expert článek na téma prekluze v daňovém právu v návaznosti na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu.

Novinky v oblasti DPH – koně stíhá osud bydlení. TURF Magazín, září/2008

Publikace   3. 10. 2008 Link

Václav Pátek, daňový specialista advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, zpracoval pro Bulletin Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní, Český chov, který je součástí TURF Magazínu, příspěvek zabývající se změnou sazeb DPH při prodeji dostihových koní. Změna sazeb DPH vyplývá z novely zákona o DPH, účinné od 1. ledna 2009.

Je libo sídlo na Kypru? Euro, č. 37/2008

Publikace   9. 9. 2008 Link

Vlastimil Pihera publikoval v týdeníku Euro článek na téma volného pohybu společností. Text mj. poukazuje na očekávané rozhodnutí Evropského soudního dvoru ve věci Cartesio a z něj vyplývající nové možnosti pro přesun sídla společnosti v rámci Evropské unie.

Profesor Dědič k novému zákonu o přeměnách. Právní zpravodaj, č. 7/2008

Publikace   5. 9. 2008 Link

Profesor Jan Dědič, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikoval v Právním zpravodaji, odborném měsíčníku pro právní praxi, dva rozsáhlé příspěvky na téma nového zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nabyl účinnosti 1. července 2008.

Podílové fondy – Přístup po česku? Euro, č. 30/2008

Publikace   28. 7. 2008 Link

Vlastimil Pihera, advokát, a Helena Navrátilová, daňová poradkyně advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikovali v týdeníku Euro článek zabývající se aktuálním právním pojetím vlastnických vztahů k majetku podílových fondů a jeho dopady při aplikaci daně z příjmů právnických osob.

Celý článek je ke stažení zde

Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe

Publikace   7. 7. 2008 Link

Petr Kasík a Vlastimil Pihera přispěli do publikace Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe, Volume I, kapitolou zabývající se transpozicí směrnice o prospektu v českém právu. Publikace vyšla v respektovaném britském vydavatelství Cambridge University Press v rámci ediční řady Law Practitioner Series a obsahuje nejdůležitější informace o právním rámci směrnice č. 2003/71/ES o prospektu a o transpozici této směrnice v rámci patnácti členských států EU. Na publikaci se podíleli právníci z předních evropských advokátních kanceláří.

Nárok na odpočet DPH – Nová naděje, týdeník Euro, č. 20/2008

Publikace   26. 5. 2008 Link

Václav Pátek, daňový specialista advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikoval v týdeníku Euro článek týkající se problematiky nároků na odpočet DPH ve spojení s podvodným jednáním.

Celý článek je ke stažení zde.

Getting the Deal Through – Gas Regulation 2008

Publikace   1. 5. 2008 Link

Václav Rovenský a Tomáš Sequens autorsky přispěli do publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation, vydání pro rok 2008, kapitolou za Českou republiku, která v přehledné formě popisuje základní právní úpravu a související aspekty podnikání na trhu s plynem v ČR. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research.

Příspěvek je ke stažení zde.

The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 2008

Publikace   3. 4. 2008 Link

Pavel Dejl a Radka Felgrová zpracovali pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 2008 kapitolu, která v přehledné formě popisuje základní právní úpravu principů a pravidel řešení sporů v soudních řízeních a arbitrážích v rámci právního systému České republiky. Příspěvek komentuje základní organizaci soudů v ČR a vedení soudního řízení podle českého práva. Dále se zabývá prostředky, kterými v rámci soudního řízení disponují účastníci řízení. V neposlední řadě rozebírá i základní nástroje, kterými může soud ovlivňovat vlastní průběh řízení, druhy soudních rozhodnutí a jejich účinky. Samostatná kapitola je věnována základním pravidlům arbitrážního řízení. Publikaci vydala britská společnost Global Legal Group.

Příspěvek je ke stažení zde

DPH u finančních a pojišťovacích služeb nejen pro banky a pojišťovny

Publikace   11. 3. 2008 Link

Václav Pátek vydal v nakladatelství C.H. Beck monografii s názvem DPH u finančních a pojišťovacích služeb nejen pro banky a pojišťovny, která se přes své úzké vymezení v názvu publikace věnuje komplexnímu právnímu rozboru daňové problematiky.

Publikace má za cíl sledovat vybrané oblasti finančních a pojišťovacích služeb, které v současném podnikatelském světě již nejsou vyhrazeny pouze bankám a pojišťovnám, porovnávat úpravu daně z přidané hodnoty v České republice s právní úpravou Evropské unie a posoudit úplnost a správnost implementace komunitárního práva u vybraných služeb.

Publikace je určena nejen profesionálům z řad daňových poradců a advokátů na jedné straně a pracovníkům státní daňové správy na straně druhé, ale bude nápomocná všem ostatním při hledání odpovědí na otázky aplikace DPH ve zdánlivě úzkém sektoru finančních a pojišťovacích služeb. Některé zobecněné závěry lze pak použít i pro ostatní oblasti, než jen okruh vymezený názvem publikace.

Bližší informace o publikaci zde

A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition

Publikace   5. 3. 2008 Link

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali kapitolu za Českou republiku v publikaci A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition, kterou vydalo renomované vydavatelství Kluwer Law International v rámci své ediční řady International Competition Law Series. Publikace souhrnně mapuje regulaci práva hospodářské soutěže ve všech členských zemích Evropské unie a také Norska a Švýcarska.

Kapitola za Českou republiku, připravená specialisty soutěžního týmu KŠB, podává ucelený přehled o úpravě práva hospodářské soutěže ČR včetně souvisejících aspektů komunitárního práva a právní úpravy regulovaných trhů. Příspěvek dále akcentuje otázky kartelových dohod a zneužití dominantního postavení spolu s problematikou právní úpravy prosazování práva hospodářské soutěže a pravomocí Úřadu pro hospodářskou soutěž. Součástí textu je rovněž oblast věnovaná pravidlům pro posuzování spojení soutěžitelů a zmíněny jsou nedávné příklady ze soutěžně-právní praxe.

Příspěvek je ke stažení zde

The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2008

Publikace   3. 3. 2008 Link

Pavel Nosek a Ivo Šimeček přispěli do publikace The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2008, vydané britskou společností Global Legal Group, příspěvkem mapujícím nejnovější právní regulaci kartelů a leniency programu (tj. programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut) v České republice. Příspěvek stručně komentuje základní principy a pravidla ochrany hospodářské soutěže v českém právním řádu a pravomoc a kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zabývá se i základními aspekty postupu v řízení před Úřadem a opravnými prostředky proti jeho rozhodnutím.

Příspěvek je ke stažení zde

Prvek projektového financování v projektech PPP. PPP Bulletin, č. 4/2007

Publikace   17. 12. 2007 Link

Christian Blatchford publikoval v PPP Bulletinu, vydávaném Asociací PPP, článek, který upozorňuje na společné rysy projektového financování s oblastí PPP - Public Private Partnerships, tj. spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Článek je ke stažení zde.

Leniency Regimes – second edition

Publikace   6. 12. 2007 Link

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali pro publikaci Leniency Regimes, vydanou britskou společností The European Lawyer Ltd., problematiku týkající se implementace tzv. leniency programu v ČR – tj. programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhlásil s účinností od 28. června 2007 zcela nový program, který vychází z Modelového Leniency programu ECN a stávajícího Leniency programu Komise evropských společenství. Tento program stanovuje rámec, ve kterém může Úřad aplikovat mírnější režim ukládání pokut účastníkům utajovaných horizontálních kartelových dohod, pakliže se tito účastníci rozhodnou s ÚOHS spolupracovat při jejich odhalování. Příspěvek reflektuje změny oproti původnímu Leniency programu z roku 2001.

Příspěvek je ke stažení zde

Implementaci PPP bychom měli urychlit, ne zpomalovat. PPP Bulletin, č. 2/2007

Publikace   16. 8. 2007 Link

Christian Blatchford publikoval v PPP Bulletinu Asociace PPP článek apelující na nutnost urychlení implementace PPP projektů v České republice. Článek je ke stažení zde.

Copyright © 2000 – 2019, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×