Úvod » Novinky a publikace » Publikace

Publikace  rss

Záznamů celkem: 67 / Zobrazeno: 41–60

Getting the Deal Through – Gas Regulation 2010

Publikace   9. 4. 2010 Link

Václav Rovenský a Tomáš Sequens připravili pro mezinárodní publikaci Getting the Deal Through – Gas Regulation, vydání pro rok 2010, kapitolu za Českou republiku, která shrnuje základní právní úpravu a podmínky podnikání na trhu s plynem v ČR. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research Ltd.

International Privacy Guide

Publikace   27. 2. 2010 Link

Petra Mirovská a Drahomír Tomašuk přispěli za Českou republiku do prvního čísla nové odborné publikace s názvem International Privacy Guide, která bude čtvrtletně vydávána nakladatelstvím West, a Thomson Reuters Business. Tématem prvního čísla publikace je International transfers of personal data, které obsahuje základní přehled právní úpravy předávání osobních údajů do zahraničí ve 26 zemích světa.

Kapitola týkající se právní úpravy v České republice je ke stažení zde.

Autobusové zastávky versus těžba ropy. PPP Bulletin, č. 4/2009

Publikace   25. 1. 2010 Link

Christian Blatchford publikoval článek v zimním vydání PPP Bulletinu, čtvrtletníku Asociace PPP. Článek se zabývá srovnáním PPP projektů (Public Private Partnership) s dalšími druhy projektů z oblasti projektového financování. Cílem článku je osvětlit problematiku spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Getting the Deal Through – Electricity Regulation 2010

Publikace   11. 12. 2009 Link

Václav Rovenský a Ján Béreš zpracovali pro publikaci Electricity Regulation 2010 z edice Getting the Deal Through aktuální přehled právní regulace podnikání v odvětví elektroenergetiky v České republice. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research Ltd.

The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2009

Publikace   18. 5. 2009 Link

Tomáš Sequens a Martin Škrabal zpracovali pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Environment Law 2009 základní přehled právní regulace sektoru životního prostředí v České republice. Publikaci vydala britská společnost Global Legal Group Ltd.

Getting the Deal Through – Gas Regulation 2009

Publikace   20. 3. 2009 Link

Václav Rovenský a Tomáš Sequens zpracovali v rámci mezinárodní publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation, vydání pro rok 2009, základní přehled právní regulace a podmínek podnikání na trhu s plynem v České republice. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research Ltd.

Novinky v obchodním právu. Plus, č. 1/2009

Publikace   24. 2. 2009 Link

Profesor Jan Dědič, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikoval v únorovém čísle magazínu česko-německé obchodní a průmyslové komory Plus článek ke změnám právních předpisů z oblasti obchodního práva očekávaným v roce 2009.

Getting the Deal Through – Electricity Regulation 2009

Publikace   19. 12. 2008 Link

Václav Rovenský a Ján Béreš se stali prvními přispěvovateli za Českou republiku v publikaci Electricity Regulation 2009 z edice Getting the Deal Through, vydávané londýnskou analytickou společností Law Business Research Limited. Publikace obsahuje základní přehled právní regulace podnikání v odvětví elektroenergetiky ve 34 zemích světa.

Czech Republic Takeover Guide

Publikace   20. 11. 2008 Link

Dagmar Dubecká a Vlastimil Pihera zpracovali pro International Bar Association informační materiál zabývající se právní úpravou nabídek převzetí v ČR. Materiál shrnuje základní principy nové právní úpravy nabídek převzetí v ČR, novou konstrukci nabídkové povinnosti, druhy žalob z titulu nabídky převzetí či nesplněné nabídkové povinnosti a způsob výkonu dohledu nad nabídkami převzetí Českou národní bankou. Publikovaný text obsahuje informace platné k datu redakční uzávěrky – duben 2008.

K prekluzi v daňovém právu. Daňový expert, č. 5/2008

Publikace   20. 11. 2008 Link

Václav Pátek publikoval v odborném daňovém časopisu Daňový expert článek na téma prekluze v daňovém právu v návaznosti na rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu.

Novinky v oblasti DPH – koně stíhá osud bydlení. TURF Magazín, září/2008

Publikace   3. 10. 2008 Link

Václav Pátek, daňový specialista advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, zpracoval pro Bulletin Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní, Český chov, který je součástí TURF Magazínu, příspěvek zabývající se změnou sazeb DPH při prodeji dostihových koní. Změna sazeb DPH vyplývá z novely zákona o DPH, účinné od 1. ledna 2009.

Je libo sídlo na Kypru? Euro, č. 37/2008

Publikace   9. 9. 2008 Link

Vlastimil Pihera publikoval v týdeníku Euro článek na téma volného pohybu společností. Text mj. poukazuje na očekávané rozhodnutí Evropského soudního dvoru ve věci Cartesio a z něj vyplývající nové možnosti pro přesun sídla společnosti v rámci Evropské unie.

Profesor Dědič k novému zákonu o přeměnách. Právní zpravodaj, č. 7/2008

Publikace   5. 9. 2008 Link

Profesor Jan Dědič, partner advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikoval v Právním zpravodaji, odborném měsíčníku pro právní praxi, dva rozsáhlé příspěvky na téma nového zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, který nabyl účinnosti 1. července 2008.

Podílové fondy – Přístup po česku? Euro, č. 30/2008

Publikace   28. 7. 2008 Link

Vlastimil Pihera, advokát, a Helena Navrátilová, daňová poradkyně advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikovali v týdeníku Euro článek zabývající se aktuálním právním pojetím vlastnických vztahů k majetku podílových fondů a jeho dopady při aplikaci daně z příjmů právnických osob.

Celý článek je ke stažení zde

Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe

Publikace   7. 7. 2008 Link

Petr Kasík a Vlastimil Pihera přispěli do publikace Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe, Volume I, kapitolou zabývající se transpozicí směrnice o prospektu v českém právu. Publikace vyšla v respektovaném britském vydavatelství Cambridge University Press v rámci ediční řady Law Practitioner Series a obsahuje nejdůležitější informace o právním rámci směrnice č. 2003/71/ES o prospektu a o transpozici této směrnice v rámci patnácti členských států EU. Na publikaci se podíleli právníci z předních evropských advokátních kanceláří.

Nárok na odpočet DPH – Nová naděje, týdeník Euro, č. 20/2008

Publikace   26. 5. 2008 Link

Václav Pátek, daňový specialista advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, publikoval v týdeníku Euro článek týkající se problematiky nároků na odpočet DPH ve spojení s podvodným jednáním.

Celý článek je ke stažení zde.

Getting the Deal Through – Gas Regulation 2008

Publikace   1. 5. 2008 Link

Václav Rovenský a Tomáš Sequens autorsky přispěli do publikace Getting the Deal Through – Gas Regulation, vydání pro rok 2008, kapitolou za Českou republiku, která v přehledné formě popisuje základní právní úpravu a související aspekty podnikání na trhu s plynem v ČR. Publikaci vydala londýnská analytická společnost Law Business Research.

Příspěvek je ke stažení zde.

The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 2008

Publikace   3. 4. 2008 Link

Pavel Dejl a Radka Felgrová zpracovali pro publikaci The International Comparative Legal Guide to: Litigation & Dispute Resolution 2008 kapitolu, která v přehledné formě popisuje základní právní úpravu principů a pravidel řešení sporů v soudních řízeních a arbitrážích v rámci právního systému České republiky. Příspěvek komentuje základní organizaci soudů v ČR a vedení soudního řízení podle českého práva. Dále se zabývá prostředky, kterými v rámci soudního řízení disponují účastníci řízení. V neposlední řadě rozebírá i základní nástroje, kterými může soud ovlivňovat vlastní průběh řízení, druhy soudních rozhodnutí a jejich účinky. Samostatná kapitola je věnována základním pravidlům arbitrážního řízení. Publikaci vydala britská společnost Global Legal Group.

Příspěvek je ke stažení zde

DPH u finančních a pojišťovacích služeb nejen pro banky a pojišťovny

Publikace   11. 3. 2008 Link

Václav Pátek vydal v nakladatelství C.H. Beck monografii s názvem DPH u finančních a pojišťovacích služeb nejen pro banky a pojišťovny, která se přes své úzké vymezení v názvu publikace věnuje komplexnímu právnímu rozboru daňové problematiky.

Publikace má za cíl sledovat vybrané oblasti finančních a pojišťovacích služeb, které v současném podnikatelském světě již nejsou vyhrazeny pouze bankám a pojišťovnám, porovnávat úpravu daně z přidané hodnoty v České republice s právní úpravou Evropské unie a posoudit úplnost a správnost implementace komunitárního práva u vybraných služeb.

Publikace je určena nejen profesionálům z řad daňových poradců a advokátů na jedné straně a pracovníkům státní daňové správy na straně druhé, ale bude nápomocná všem ostatním při hledání odpovědí na otázky aplikace DPH ve zdánlivě úzkém sektoru finančních a pojišťovacích služeb. Některé zobecněné závěry lze pak použít i pro ostatní oblasti, než jen okruh vymezený názvem publikace.

Bližší informace o publikaci zde

A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition

Publikace   5. 3. 2008 Link

Pavel Dejl, Pavel Nosek a Ivo Šimeček zpracovali kapitolu za Českou republiku v publikaci A Practical Guide to National Competition Rules Across Europe – second edition, kterou vydalo renomované vydavatelství Kluwer Law International v rámci své ediční řady International Competition Law Series. Publikace souhrnně mapuje regulaci práva hospodářské soutěže ve všech členských zemích Evropské unie a také Norska a Švýcarska.

Kapitola za Českou republiku, připravená specialisty soutěžního týmu KŠB, podává ucelený přehled o úpravě práva hospodářské soutěže ČR včetně souvisejících aspektů komunitárního práva a právní úpravy regulovaných trhů. Příspěvek dále akcentuje otázky kartelových dohod a zneužití dominantního postavení spolu s problematikou právní úpravy prosazování práva hospodářské soutěže a pravomocí Úřadu pro hospodářskou soutěž. Součástí textu je rovněž oblast věnovaná pravidlům pro posuzování spojení soutěžitelů a zmíněny jsou nedávné příklady ze soutěžně-právní praxe.

Příspěvek je ke stažení zde

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×