Publikace

Celkem 166 <..4 5 6 7 8..>

Zajištění bezpečnosti spotřebitelů – nové pokyny týkající se oznamování nebezpečných výrobků19/06/05 / cata_european-union-news

Pokyny Evropské komise týkající se oznamování nebezpečných spotřebních výrobků výrobci a distributory příslušným orgánům členských států v souladu s článkem 5 odst. 3 Směrnice č. 2001/95/ES (Dokument Evropské komise č. C (2004) 4772/F ze dne 14. prosince 2004) Více

Zamítavý postoj Evropské komise ve vztahu k uplatnění nároku vůči konkurentům19/06/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Evropská komise v. max.mobil Telekomunikation Service (C-141/02 P) ze dne 22. února 2005 Více

Soutěžní právo – Předpisy FIFA upravující činnost agentů fotbalových hráčů19/06/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Laurent Piau v. Evropská komise (T-194/02) ze dne 26. ledna 2005 Více

Soutěžní právo – nové standardy pro posuzování konglomerátních spojení19/06/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Tetra Laval BV v. Evropská komise (C-12/03 P) ze dne 15. února 2005 Více

Další vývoj v oblasti „hraničních“ výrobků19/06/05 / cata_european-union-news

Směrnice Evropského Parlamentu č. 2004/27/ES z 31. března 2004, která mění Směrnici č. 2001/83/ES o právních předpisech Společenství týkajících se léků pro humánní použití (Úřední věstník EU [2004], L 136, str. 34) Více

Rozhodnutí evropského soudního dvora o stanovení cen léčiv a jejich úhradách19/06/05 / cata_european-union-news

Rozsudky Evropského soudního dvora ve věci Merk, Sharp & Dohme BV v. Belgie (C-245/03) a Glaxosmithkline SA v. Belgie (C-296/03) ze dne 20. ledna 2005 Více

Ochranné známky – důvody pro zamítnutí registrace26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (C-329/02), ze dne 16. září 2004 Více

Ochranné známky obsahující běžné příjmení26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Nichols plc v. Registrar of Trade Marks (C-404/02), ze dne 16. září 2004 Více

Právní ochrana sportovních databází26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci The British Horseracing Board Ltd. a další v. William Hill Organisation Ltd. (C-203/02), ze dne 9. listopadu 2004 Více

Diskriminace v oblasti sociální podpory u migrujících pracovníků26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Merida (C-400/02), ze dne 16. září 2004 Více

Daň z přidané hodnoty u leteckých společností26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Cimber Air (C-382/02), ze dne 16. září 2004 Více

Státní podpora – investiční pobídky26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Kronofrance SA v. Komise Evropských společenství (T-27/02), ze dne 1. prosince 2004 Více

Státní podpora poskytovaná pro budování veřejně přístupné infrastruktury26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Valmont Nederland BV v. Komise Evropských společenství (T-274/01), ze dne 16. září 2004 Více

Nové pokyny pro posuzování státní podpory poskytované při restrukturalizaci a záchraně podniků v nesnázích26/02/05 / cata_european-union-news

Sdělení Komise Evropských společenství – Pokyny Společenství (Community Guidelines) týkající se státní podpory na restrukturalizaci a záchranu podniků v nesnázích (Úřední věstník Evropské unie číslo C 244, ze dne 1. října 2004) Více

Zdanění dividend u fyzických osob v kontextu volného pohybu kapitálu26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Manninen (C-319/02), ze dne 7. září 2004 Více

Komise evropských společenství nemá pravomoc přijímat rozhodnutí o záměru spojení, který jí byl oznámen, a následně zúčastněnými společnostmi zrušen26/02/05 / cata_european-union-news

Rozhodnutí Komise Evropských společenství 2000/790/EC, ze dne 28. června 2000, prohlašující spojení za neslučitelné se společným trhem a Dohodou o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (případ COMP/M.1741 – MCI WordlCom/Sprint), zrušené rozhodnutím Soudu prvního stupně ve věci T-310/00, ze dne 28. září 2004 Více

Právo hospodářské soutěže – vynucování pravidel hospodářské soutěže osobami soukromého práva26/02/05 / cata_european-union-news

Studie o podmínkách uplatnění náhrady škody ze strany subjektů soukromého práva pro případ porušení komunitárních pravidel hospodářské soutěže Více

Právo hospodářské soutěže – antidopingová legislativa26/02/05 / cata_european-union-news

Rozsudek Soudu prvního stupně ve věci David Meca-Medina a Igor Majcen v. Komise Evropských společenství (T-313/02), ze dne 30. září 2004 Více

Volný pohyb zboží - Omezení reklamy na alkoholické nástroje při vysílání sportovních událostí23/11/04 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Evropská komise v. Francie (C-262/02) ze dne 13. července 2004 Více

Volný pohyb zboží - biocidy23/11/04 / cata_european-union-news

Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Nicolas Schreiber (C-443/02) ze dne 15. července 2004 Více

Celkem 166 <..4 5 6 7 8..>