Celkem: 46  1 2 3 4

Vláda rozhodla o částečném uvolnění krizových opatření a nových programech podpory

19. leden 2021

Vláda České republiky v návaznosti na dosavadní epidemiologickou situaci rozhodla o částečném uvolnění opatření spojených s výskytem viru SARS-CoV 2 s platností od 19. ledna 2021. V současné době jsou připravovány i nové programy podpory, a to: COVID – Lázně, COVID – Ubytování II, COVID – Cestovní kanceláře II, COVID Záruka CK a Záruka COVID – Sport. Dále je připravována novela zákona o kompenzačním bonusu, která připouští čerpání kompenzačního bonusu osobami v úpadku. Vláda se rovněž chystá požádat o prodloužení nouzového stavu do 21. února 2021.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“ AKTUALIZACE01

22. červen 2020

Dne 16. 6. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR po vrácení Senátem zákon z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) obsahující další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Zákon byl schválen v původním znění vládního návrhu, pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty. Zákon byl dne 19. 6. 2020 podepsán prezidentem republiky a nyní čekána zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“

6. červen 2020

Dne 29. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) na další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Návrh zákona nyní míří do Senátu.

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným AKTUALIZACE03

2. červen 2020

Ve Sbírce zákonů byla dne 2. 6. 2020 publikována novela zákona o kompenzačním bonusu. Díky této novele podporu získají vedle OSVČ i někteří společníci společností s ručením omezeným. Finanční úřady by měly začít společníkům na základě jejich podaných žádostí vyplácet bonus nejpozději 3. 6. 2020, tedy dnem nabytí účinnosti novely. 

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným AKTUALIZACE02

28. květen 2020

Poslanecká sněmovna dne 27. 5. 2020 schválila původní znění novely zákona o kompenzačním bonusu. Díky této novele podporu získají vedle OSVČ i někteří společníci společností s ručením omezeným.

Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ AKTUALIZACE01

28. květen 2020

Dne 27. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem. Cílem tohoto opatření je minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě, zrušit hotovostní platbu pojistného a nově také zavést povinnost předkládat evidenční listy důchodového pojištění výhradně elektronicky a zkrátit lhůtu zaměstnavatelům pro oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání či skončení zaměstnání.

Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Evropský semestr 2020 - investiční doporučení Evropské komise České republice

23. květen 2020

V rámci analýzy hospodářských politik členských států EU během tzv. evropského semestru doporučila Komise České republice zaměřit se na stabilizaci zdravotnického systému, podporu malých a středních podniků, digitalizaci a zelenou energii

Program COVID – NÁJEMNÉ

19. květen 2020

Státní příspěvek na komerční nájmy podnikatelům s nuceně uzavřenými provozovnami získává konkrétnější obrysy. Pokud si podnikatel vyjedná u svého pronajímatele 30 % slevu na nájmu, bude moci žádat o státní podporu ve výši 50 % až do stropu 10 mil. Kč za období duben až červen. Program však ještě musí projít notifikací u Evropské komise, a teprve poté bude moci být spuštěn.

Covid III. startuje. Je nutné jednat rychle!

19. květen 2020

Vláda na svém zasedání dne 18. 5. 2020 schválila usnesením č. 553 záruční program Covid III pro OSVČ a podniky zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Bezprostředně poté byly na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. („ČMZRB“) zveřejněny podmínky programu. Podnikatelé již nyní mohou zahájit jednání o úvěru s komerční bankou zapojenou do programu. Dle zkušeností z předchozích programů je třeba jednat rychle.

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným AKTUALIZACE01

18. květen 2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, díky které tuto podporu získají vedle OSVČ i někteří společníci společností s ručením omezeným. Jelikož Poslanecká sněmovna i Senát projednávaly novelu ve zkráceném řízení, očekávalo se její schválení již na začátku schůze Senátu dne 13. 5. 2020. Senát však z důvodu, že vyplácené kompenzační bonusy jdou z důvodu jejich formálního označení k tíži rozpočtů obcí, a nikoliv státního rozpočtu, vrátil novelu do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem.

Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ

12. květen 2020

Dne 7. 5. 2020 vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má za cíl minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě a zrušit hotovostní platbu pojistného. Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE03

11. květen 2020

Ve Sbírce zákonů byla dne 7. 5. 2020 zveřejněna změna zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítky, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. Tato změna rozšiřuje možnost žádat o bonus ve výši 500 Kč za den i za období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Finanční správa za tím účelem vydala nový interaktivní formulář.  

Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE06

11. květen 2020

Dne 7. 5. 2020 bylo ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2000 publikováno doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Došlo tím zejména k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat. Žádosti o bonus za období od 12. 3. do 30. 4. podávají OSVČ už 10. 4. 2020. V případě zájmu o prodloužení podpory na další období od 1. 5. do 8. 6. 2020 budou muset OSVČ podat novou žádost. Pro ty, kteří ještě o bonus za první období nepožádali, zveřejnila Finanční správa nový interaktivní formulář, pomocí kterého lze od 7. 5. 2020 požádat o bonus za obě bonusová období současně.

Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným

6. květen 2020

Vláda v pondělí 4. 5. 2020 předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o kompenzačním bonusu, kterým vedle OSVČ podpoří i některé společníky společností s ručením omezeným. Více informací o podmínkách, formách žádosti a výši kompenzačního bonusu pro společníky se dozvíte v tomto článku.

Avizovaná podpora pro vybrané společníky a jednatele a další podpora zaměstnavatelů

28. duben 2020

Vláda po svém jednání v pondělí 27. dubna avizovala, že vedle OSVČ hodlá podpořit také společníky a jednatele některých společností s ručením omezením. Dále oznámila schválení záměru odložit zaměstnavatelům jejich platbu pojistného na sociální pojištění za zaměstnance a prodloužení programu Antivirus.