Podpora OSVČ zasažených současnou situací prostřednictvím kompenzačního bonusu AKTUALIZACE06

Dne 7. 5. 2020 bylo ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2000 publikováno doplnění zákona o kompenzačním bonusu, který zavedl další nástroj podpory pro OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti s šířením nákazy koronavirem. Došlo tím zejména k prodloužení období, za které budou moci OSVČ o bonus žádat. Žádosti o bonus za období od 12. 3. do 30. 4. podávají OSVČ už 10. 4. 2020. V případě zájmu o prodloužení podpory na další období od 1. 5. do 8. 6. 2020 budou muset OSVČ podat novou žádost. Pro ty, kteří ještě o bonus za první období nepožádali, zveřejnila Finanční správa nový interaktivní formulář, pomocí kterého lze od 7. 5. 2020 požádat o bonus za obě bonusová období současně.

Pro koho je kompenzační bonus určen?

Kompenzační bonus může získat:

  • osoba samostatně výdělečně činná, která
  • samostatnou výdělečnou činnost vykonávala v roce 2020 jako hlavní, popřípadě jako činnost vedlejší, avšak pouze z důvodu nároku na invalidní důchod, starobní důchod, rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství nebo péče o potřebnou osobu, nebo je nezaopatřeným dítětem
  • nevykonávala zároveň činnost, v jejímž důsledku by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (pozor, týká se to i například jednatelů nebo společníků s.r.o., kteří za výkon této činnosti dostávali odměnu, z níž bylo odváděno sociální a zdravotní pojištění). Po nabytí účinnosti výše avizovaného doplnění zákona se tato podmínka nebude týkat výkonu pedagogické činnosti, který tedy nebude na překážku pro získání kompenzačního bonusu OSVČ.
  • byla osobou samostatně výdělečně činnou k 12. březnu 2020, popřípadě přerušila činnost ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019 (tato možnost cílí na OSVČ, jejichž aktivita má sezónní charakter) nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodů příkladmo vyjmenovaných v navrhovaném zákoně.

Za důvody omezující či zabraňující výkonu činnosti OSVČ zákon označuje zejména:

  • nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz
  • karanténu nařízenou OSVČ nebo jejímu zaměstnanci
  • péči o dítě OSVČ nebo jejího zaměstnance jako překážku v práci
  • omezení poptávky po produktech či službách OSVČ
  • omezení či ukončení dodávek ze strany dodavatelů.

Splnění výše uvedených podmínek OSVČ doloží svým čestným prohlášením. Čestné prohlášení je nezbytnou součástí žádosti, bez jeho předložení nebude bonus vyplacen.

Oproti původnímu vládnímu návrhu tedy bylo vypuštěno porovnání příjmů za leden – březen 2020, aby byl prokázán jejich pokles o 10 %, i minimální výše příjmů za předchozí období odpovídající 15.000 Kč měsíčně. Tyto limity už zákon neobsahuje.

Pokud někdo vykonával práci na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, měl by si prověřit několik skutečností. Pokud měl takové dohody uzavřené na dobu, která nespadá do níže uvedeného bonusového období, nepřipravují ho o možnost bonus získat. Stejně tak nejsou tyto dohody na překážku pro získání kompenzačního bonusu v případě, že výše odměny nepřesáhla za měsíc 3.000 Kč v případě dohody o pracovní činnosti a 10.000 Kč u dohody o provedení práce.   

Jak vysoký kompenzační bonus lze získat a kdo jej vyplatí?

Kompenzační bonus vyplatí finanční úřad po obdržení žádosti. Vyplatí se jednorázově až do výše 25.000 Kč, tj. 500 Kč za každý den bonusového období, ve kterém OSVČ splnila všechny podmínky pro přiznání bonusu.

První bonusové období trvá od 12. 3. do 30. 4. 2020. OSVČ už od 10. 4. podávají žádosti o 500 Kč za každý den v tomto období, ve kterém nemohly svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Druhé bonusové období trvá od 1. 5. do 8. 6. 2020. Podmínky pro získání kompenzačního bonusu jsou shodné. Důležité je, že OSVČ budou muset o bonus za toto období znovu požádat, a žádost doložit novým čestným prohlášením. Jak uvádíme výše, pokud někdo dosud nepožádal o bonus za první období, lze od 7. 5. 2020 podat obě žádosti na jednom interaktivním formuláři, který zveřejnila Finanční správa.

V zákoně je uvedeno ještě třetí období od 9. 6. do 31. 8. 2020, za které by mohla vláda bonus vyplatit, a to prostřednictvím nařízení vlády. Tato možnost je určena pro případ, že se situace s šířením koronaviru zhorší a bude třeba zpomalit postupná uvolňování provozování podnikatelské činnosti.

Aby bylo vyloučeno souběžné poskytování podpor, nárok na kompenzační bonus nevzniká za den, za který žádající osoba obdržela podporu v nezaměstnanosti. Zároveň nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti za kalendářní den, za který osoba obdržela kompenzační bonus. Pokud OSVČ pozastavila živnost na živnostenském úřadě, po dobu pozastavení jí nárok na kompenzační bonus také nevzniká.

Je však možné čerpat současně kompenzační bonus a „ošetřovné“ vyplácené OSVČ na základě jiného vládního opatření. Stejně tak lze kombinovat kompenzační bonus a peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Pokud by OSVČ čerpala dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi nebo zákona upravujícího státní sociální podporu, musí si dát pozor na případné překročení hranice příjmů, jelikož kompenzační bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na tyto dávky.

Spolupracující osoby mají nárok na kompenzační bonus za stejných podmínek jako OSVČ. Jejich činnost spolupracující osoby tedy musí být činností hlavní nebo, pokud je činností vedlejší, nesmí být spolupracující osoba současně zaměstnancem, který je účasten nemocenského pojištění. Podmínky se u spolupracující osoby posuzují samostatně, nezávisle na OSVČ, se kterou při výkonu činnosti spolupracuje.

Výhodou je, že kompenzační bonus vyplatí správce daně i v případě, že vůči OSVČ eviduje dluh (bonus se tedy nezapočítá na úhradu nedoplatku evidovaného u správce daně). Kompenzační bonus také nepodléhá exekuci. Bonus bude zaslán žadateli na jeho bankovní účet, který uvede v žádosti.

Ministerstvo financí na svých webových stránkách pravidelně aktualizuje časté otázky a odpovědi, některé mohou být zajímavou inspirací pro posouzení konkrétní situace.

Kdy bude možné o kompenzační bonus požádat?

Žádat o kompenzační bonus za první bonusové období je možné podávat od 10. 4. 2020, za druhé od 7. 5. 2020. Důležité je, že žádost je možné podat nejpozději 60 dnů po skončení bonusového období, což by mělo být do 29. 6. 2020 za první bonusové období a do 7. 8. 2020 za druhé bonusové období.  

OSVČ podávají žádosti u svého místně příslušného správce daně. Podání může být provedeno stejným způsobem, jako se podává daňové přiznání (finanční správa preferuje elektronickou formu podání, ale lze i poštou nebo žádost osobně zanést na finanční úřad). Poslanecká sněmovna schválila v tomto kontextu důležitý pozměňovací návrh, díky němuž je možné podat tuto žádost i e-mailem.

OSVČ mohou žádat o kompenzační bonus prostřednictvím několika druhů formulářů, které na svých stránkách zveřejnila Finanční správa. Pod stejným odkazem je také možné nalézt pokyny, jak žádost vyplnit a e-mailové adresy správců daně, kam mohou OSVČ své žádosti posílat, pokud se rozhodnou podat žádost e-mailem.   

Co se stane, když OSVČ nesprávně vyhodnotí nárok na kompenzační bonus?

Jak je uvedeno výše, kompenzační bonus bude vyplácen na základě čestného prohlášení OSVČ, v němž OSVČ mimo jiné potvrdí, že „nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou“. Finanční úřad může splnění zákonem daných podmínek následně ověřit.

Pokud finanční úřad v rámci daňové kontroly vyhodnotí, že bonus byl vyplacen nesprávně, tj. OSVČ neměla nárok na jeho přiznání zcela nebo z části, bude povinná vrátit částku bonusu či jeho část a současně také uhradit úrok z prodlení (16, resp. 15 % p.a. z částky neoprávněně obdrženého bonusu po dobu, kdy s ním mohla disponovat). Je tedy důležité naplnění podmínek před podáním žádosti pečlivě posoudit. Z praktických důvodů by si měl každý žadatel pro případné budoucí prokazování uchovat záznam o tom, jakým způsobem stanovil míru dopadů na své podnikání („nad míru obvyklou“) a jejich souvislost s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními v důsledku výskytu koronaviru.

Pokud by někdo následně zjistil, že o kompenzační bonus požádal neoprávněně nebo žádal o nesprávnou částku, měl by o takové skutečnosti informovat finanční úřad, u kterého žádost podal. Pokud bonus již obdržel, musí příslušnou částku finančnímu úřadu vrátit.