Evropský semestr 2020 - investiční doporučení Evropské komise České republice

V rámci analýzy hospodářských politik členských států EU během tzv. evropského semestru doporučila Komise České republice zaměřit se na stabilizaci zdravotnického systému, podporu malých a středních podniků, digitalizaci a zelenou energii

Evropská komise na základě analýz rozpočtových plánů, makroekonomických a strukturálních reforem každoročně radí jednotlivým členským státům, jak by měly optimalizovat své hospodářské politiky v příštích 12 až 18 měsících. Letos se doporučení Komise přirozeně soustředí na obnovu ekonomik těžce zasažených koronavirovou krizí.

V kontextu doznívající pandemie doporučuje Komise České republice zlepšit zejména odolnost zdravotnického systému a jeho připravenost na krizi, a to – vzhledem k přetrvávajícím regionálním nerovnostem – především zajištěním rovného přístupu ke zdravotní péči napříč zemí. Rovnoměrná a spravedlivá distribuce zdravotní péče sníží počet pacientů, které bude pro jejich špatný zdravotní stav nezbytné hospitalizovat.

Aktivity státu, které měly vést ke zmírnění následků krize pro české podnikatele, považuje Komise za nedostatečné. Poukazuje například na to, že poptávka v rámci vyhlášených programů podpory značně převyšovala nabídku, na rozdrobenost dohledu nad obdobnými programy a na jejich nedostatečnou koordinaci. Komise doporučuje podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením elektronické veřejné správy. Dále Komise radí předsunout veřejné investiční projekty ve vyšší fázi připravenosti a podpořit soukromé investice za účelem rychlejšího hospodářského oživení. 

Komise vnímá jako zásadní oblast, v níž by se ČR měla zlepšit, podporu tzv. zelené (čisté) energie. Produkce energie z obnovitelných zdrojů v Česku je stále pod unijním průměrem a nic podle Komise nenasvědčuje tomu, že by se to v nejbližší budoucnosti mělo změnit. Chybí právní a institucionální režim motivující podnikatele k investicím do čisté technologie. Elektromobilita je v plenkách, daně související se znečištěním jsou nízké a české společnosti zaostávají v oblasti odpadového hospodářství.

Komise dále zdůrazňuje význam investic do rozvoje digitálních technologií. Pomalá digitalizace může mít za následek nejen izolaci těch nejzranitelnějších skupin obyvatel, ale s ní související nedostatečný monitoring a kontrola případné epidemie může podstatně zhoršit její průběh. Česko by mělo zapracovat na zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje. Země by se taktéž měla připravit na nárůst nezaměstnanosti. Komise zdůraznila, že obzvláště v současné situaci je důležité podporovat flexibilní pracovní úvazky, což je jedním z palčivých problémů českého pracovního trhu.

Současnou prioritou Evropské unie je podle slov evropského komisaře pro hospodářství Paola Gentiloniho posílit systémy zdravotní péče, podporovat pracovníky a ochránit podniky v EU. Odpověď Unie na současnou krizi musí být silná a koordinovaná, s cílem zabránit fragmentaci evropského vnitřního trhu. V tomto kontextu Komise nevidí příliš ráda specifická opatření přijímaná vládami jednotlivých členských států.  V Bruselu věří, že EU současnou krizi překoná, bude-li jednotná. Podle posledního návrhu z dílny Německa a Francie by EU měla vytvořit záchranný fond o objemu 500 mld. EUR, z něhož by byla dotována opatření na překonání následků krize, zejména v oblasti digitalizace a ekologie. Potřebné prostředky by si Unie měla půjčit svým jménem na finančních trzích a objem nakonec za tímto účelem investovaných prostředků může být ještě vyšší.