Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ

Dne 7. 5. 2020 vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má za cíl minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě a zrušit hotovostní platbu pojistného. Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Snížení penále za platby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele

Vláda dne 7. 5. 2020 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále pouze „pojistné“) placeného zaměstnavatelem za měsíce květen 2020, červen 2020 a červenec 2020 (běžně splatné do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna 2020). Vláda tímto způsobem plní svůj slib, že umožní zaměstnavatelům odložení plateb pojistného, které odvádí za své zaměstnance.

Vláda navrhuje snížit penále za pozdní platbu pojistného zaměstnavatele o 80 %. Pokud tedy zaměstnavatel platbu pojistného odloží, bude mu vyměřeno penále pouze ve výši 3,65 % p.a. Standardní penále činí 0,05 % za každý den prodlení, což odpovídá 18,25 % p.a. 

Snížené penále se uplatní pouze za podmínky, že dlužné pojistné zaměstnavatel uhradí nejpozději do 20. října 2020. Pokud by do tohoto termínu pojistné neuhradil, od počátku bude uplatněno penále ve standardní výši. 

Další podmínkou je, že zaměstnavatel odvede v plné výši pojistné za květen 2020 až červenec 2020, které sráží ve výši 6,5 % z mezd svých zaměstnanců, a to v řádné lhůtě, tedy do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna 2020.

O odložení plateb pojistného nemusí zaměstnavatel informovat příslušnou správu sociálního zabezpečení. Zákon stanoví pořadí plateb, aby bylo zajištěno, že úhrada pojistného bude prioritně připsána na pojistné zaměstnanců. Penále bude sníženo automaticky, pokud zaměstnavatel splní všechny výše uvedené podmínky. Penále nižší než 1.000 Kč se nepředepíše.

Aby zaměstnavatelé mohli čerpat také jiné příspěvky, jako např. z programu Antivirus, dotace podnikům sociálních služeb apod., odložené platby pojistného za výše uvedené období nebudou považované za dluh zaměstnavatele na pojistném. Pokud by zaměstnavatel požádal o vydání potvrzení o bezdlužnosti krátce po 20. říjnu 2020, musí myslet na to, aby měl uhrazeno dlužné pojistné i penále (snížení i nesnížené). Jinak příslušná správa sociálního zabezpečení potvrzení nevystaví.

Přehled o výši vyměřovacího základu pouze v elektronické podobě a zrušení hotovostní platby pojistného

Novela také ukládá zaměstnavatelům povinnost překládat měsíční přehledy o výši vyměřovacího základu příslušné správě sociálního zabezpečení výhradně elektronicky. Výjimkou budou technické problémy či výpadky, zaměstnavatel je však musí odůvodnit. Za porušení podmínky elektronického podání může být udělena pokuta až do výše 50.000 Kč. Poprvé se tato povinnost uplatní na přehled za měsíc květen 2020, který budou zaměstnavatelé podávat od 1. června 2020. Týká se to však také přehledů za předchozí období, které jsou podány po 1. červnu 2020.

Dále se ruší možnost hotovostní platby pojistného a dluhu na nemocenském pojištění. Všichni zaměstnavatelé a OSVČ tak budou muset zasílat platby pojistného bezhotovostně na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Tato úprava se také uplatní od 1. června 2020, tedy při platbě pojistného či dluhu na nemocenském pojištění za květen 2020.

O dalším průběhu v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění OSVČ Vás budeme nadále informovat na našem blogu.