Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ AKTUALIZACE01

Dne 27. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem. Cílem tohoto opatření je minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě, zrušit hotovostní platbu pojistného a nově také zavést povinnost předkládat evidenční listy důchodového pojištění výhradně elektronicky a zkrátit lhůtu zaměstnavatelům pro oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání či skončení zaměstnání.

Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Snížení penále za platby pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele

Dne 27. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2020 Sb.  vyhlášen zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále pouze „pojistné“) placeného zaměstnavatelem za měsíce květen 2020, červen 2020 a červenec 2020 (běžně splatné do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna 2020). Vláda tímto způsobem plní svůj slib, že umožní zaměstnavatelům odložení plateb pojistného, které odvádí za své zaměstnance.

Tímto se snižuje penále za pozdní platbu pojistného za měsíce květen 2020, červen 2020 a červenec 2020 zaměstnavatele o 80 %. Pokud tedy zaměstnavatel platbu pojistného odloží, bude mu vyměřeno penále pouze ve výši 3,65 % p.a. Standardní penále činí 0,05 % za každý den prodlení, což odpovídá 18,25 % p.a. 

Snížené penále se uplatní pouze za podmínky, že dlužné pojistné zaměstnavatel uhradí nejpozději do 20. října 2020. Pokud by do tohoto termínu pojistné neuhradil, od počátku bude uplatněno penále ve standardní výši. 

Další podmínkou je, že zaměstnavatel odvede v plné výši pojistné za květen 2020 až červenec 2020, které sráží ve výši 6,5 % z mezd svých zaměstnanců, a to v řádné lhůtě, tedy do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna 2020.

O odložení plateb pojistného nemusí zaměstnavatel informovat příslušnou správu sociálního zabezpečení. Zákon stanoví pořadí plateb, aby bylo zajištěno, že úhrada pojistného bude prioritně připsána na pojistné zaměstnanců. Penále bude sníženo automaticky, pokud zaměstnavatel splní všechny výše uvedené podmínky. Penále nižší než 1.000 Kč se nepředepíše.

Aby zaměstnavatelé mohli čerpat také jiné příspěvky, jako např. z programu Antivirus, dotace podnikům sociálních služeb apod., odložené platby pojistného za výše uvedené období nebudou považované za dluh zaměstnavatele na pojistném. Pokud by zaměstnavatel požádal o vydání potvrzení o bezdlužnosti krátce po 20. říjnu 2020, musí myslet na to, aby měl uhrazeno dlužné pojistné i penále (snížení i nesnížené). Jinak příslušná správa sociálního zabezpečení potvrzení nevystaví.

Přehled o výši vyměřovacího základu a evidenční listy důchodového pojištění pouze v elektronické podobě a zrušení hotovostní platby pojistného

Zákon také ukládá zaměstnavatelům povinnost překládat měsíční přehledy o výši vyměřovacího základu příslušné správě sociálního zabezpečení výhradně elektronicky. Výjimkou jsou technické problémy či výpadky, zaměstnavatel je však musí odůvodnit. Za porušení podmínky elektronického podání může být udělena pokuta až do výše 50.000 Kč. Poprvé se tato povinnost uplatní na přehled za měsíc květen 2020, který budou zaměstnavatelé podávat od 1. června 2020. Týká se to však také přehledů za předchozí období, které jsou podány po 1. červnu 2020.

Nově jsou také zaměstnavatelé povinni podávat výhradně elektronicky evidenční listy důchodového pojištění. I v tomto případě jsou výjimkou pouze problémy či výpadky, které zaměstnavatel musí odůvodnit. Za podání evidenčního listu důchodového pojištění v papírové podobě může být udělena pokuta až do výše 300.000 Kč. Tato úprava se uplatní od 1. září 2020.

Dále se ruší možnost hotovostní platby pojistného a dluhu na nemocenském pojištění. Všichni zaměstnavatelé a OSVČ tak musí zasílat platby pojistného bezhotovostně na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Tato úprava se také uplatní od 1. června 2020, tedy při platbě pojistného či dluhu na nemocenském pojištění za květen 2020.

Zkrácení lhůty zaměstnavatelům pro oznámení nového zaměstnance či ukončení zaměstnání

V rámci připomínkového řízení byla do zákona zavedena nová povinnost pro zaměstnavatele oznamovat nástup zaměstnance do zaměstnání či skončení zaměstnání v kratší lhůtě, a to v případech, kdy takové zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. Nově je zaměstnavatel povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení tyto skutečnosti nejpozději v pracovní den následující po dni nástupu do zaměstnání, resp. ukončení doby zaměstnání. Doposud byl zaměstnavatel povinen plnit tuto oznamovací povinnost do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna z těchto skutečností nastala. Což i tak v mnoha případech byl, dá se říci, hraniční termín, a ne vždy bylo pro zaměstnavatele jednoduché jej splnit

Poprvé se povinnost zaměstnavatele oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání či ukončení doby zaměstnání uplatní na situace vzniklé od 1. září 2020. Ihned po zveřejnění zákona započaly diskuse ohledně praktické aplikace této nové povinnosti a je tak možné, že by tato úprava mohla v brzké době získat jinou podobu.

O dalším průběhu v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění OSVČ Vás budeme nadále informovat na našem blogu.