Program COVID III bude spuštěn dne 18.5.2020. Jaké jsou plány?

Nový program COVID Praha zaměřený na podnikatelské aktivity na území Hlavního města Praha sledoval osud svých předchůdců COVID I a COVID II. To znamená, že byl vyčerpán ve stejný den, v němž byl zahájen příjem žádostí, který je tak ukončen. Vyčerpány jsou i programy COVID I a COVID II. Podnikatelům tak nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III, které se očekává na webových stránách ČMZRB dne 18. května 2020. Jaké by měly být jeho parametry?

Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. („ČMZRB“) a dalšími subjekty připravilo několik programů zaměřených na podporu podnikatelů, jejichž podnikatelské aktivity byly omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Program COVID I byl svou podstatou programem úvěrovým (jeho prostřednictvím byl poskytován bezúročný úvěr pro provozní financování), zatímco programy COVID II a COVID Praha byly programy záruční (jejich prostřednictvím byla poskytována bankovní záruka za provozní úvěr u komerčních bank a finanční příspěvek na úhradu úroků zaručovaného provozního úvěru). Programy se kromě svého schématu a podmínek odlišovaly i z hlediska subjektů, na které byly zacíleny. O program COVID I mohli žádat výhradně malí a střední podnikatelé („MSP“). Do programu COVID II byly výslovně zahrnuty osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“), byť i tyto mohou být v případě splnění kritérií MSP, avšak současně byli vyloučeni podnikatelé s ekonomickými aktivitami v Praze. Pro ně byl proto ve spolupráci s Hlavním městem Prahou připraven program COVID Praha. Žádný z těchto programů není zaměřen na velké firmy, které nesplňují definici MSP. Na ty cílí program COVID Plus připravovaný ve spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).

Do programu COVID I bylo přijato celkem 3.200 žádostí, z nichž byla převážná většina již zamítnuta. Počet doposud schválených žádostí se pohybuje kolem 200 projektů, kterým byl předschválen úvěr v celkovém objemu 900 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že kapacita programu činí 1 mld. Kč, bude zbývající část vyčerpána na zbytek již podaných žádostí. Program COVID I je tedy již ukončen a žádné jiné žádosti nebudou přijímány.

Do programu COVID II bylo přijato celkem 5.900 žádostí na plnou kapacitu programu, která činí 20 mld. Kč. Vyřízeno bylo doposud 400 žádostí v objemu zhruba 2,5 mld. Kč. Oproti programu COVID I je většina žádostí naopak schvalována, což se přičítá tomu, že do programu byly zapojeny komerční banky, které u žadatelů prováděly posouzení tzv. kreditního rizika (tedy schopnosti žadatele splatit úvěr), který se stal kamenem úrazu u většiny žadatelů programu COVID I.

Do programu COVID Praha byl za pouhých 9 minut přijat počet žádostí převyšující plnou kapacitu programu, do kterého bylo alokováno celkem 600 milionů korun z pražského operačního programu Praha - pól růstu. Ačkoli se na základě zkušeností z programů COVID I a COVID II očekávalo, že zájem žadatelů bude velký, realita nakonec předčila očekávání. Rychlost vyčerpání programu všechny zaskočila, a to i proto, že žádost mohli podávat pouze podnikatelé s úvěrem již schváleným v komerční bance, a nikoli jen přislíbeným, jako v případě COVID II.

Podnikatelům tak nyní nezbývá než čekat na vyhlášení podmínek programu COVID III, jehož parametry prozatím nejsou známy. Z doposud poskytnutých informací nicméně vyplývá, že se bude jednat o záruční program (tedy o obdobu COVID II a COVID Praha, a nikoli o program úvěrový jako u COVID I), zacílený na OSVČ a podnikatele zaměstnávající až 500 zaměstnanců, nicméně se zcela odlišným schématem.

Předně, po právní stránce by se již nemělo jednat o záruku poskytovanou v režimu podpory dle Nařízení EU de minimis (u které je problém zejména u subjektů, které již podporu de minimis v posledních 3 letech vyčerpaly). Evropská komise totiž v souladu s Dočasným rámcem pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID- 19 České republice schválila režim podpory pro MSP až do výše 1 bilionu Kč. 

S tím souvisí druhá zásadní změna. Podnikatelé by totiž již nežádali o poskytnutí záruky u ČMZRB, ale jednali by pouze a jen s komerční bankou zapojenou do programu, čímž by odpadla řada administrativně právních těžkostí. Komerční banka by žadateli, u kterého by sama provedla celý risk management a posoudila splnění podmínek programu COVID III, poskytla úvěr, který by byl zaručen ČMZRB formou kumulované záruky poskytnuté jednotlivým bankám.

Na to, jaké budou konkrétní podmínky programu, je však třeba vyčkat. Jejich vyhlášení bylo oznámeno na začátek května. Doporučujeme sledovat webové stránky ČMZRB, na kterých bude program zveřejněn.