Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“

Dne 29. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh zákona z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) na další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Návrh zákona nyní míří do Senátu.

Dosavadní Režimy A a B programu Antivirus tak doplní tzv. Režim C, který bude spočívat v prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti („Pojistné“) placeného zaměstnavatelem za zaměstnance v pracovním poměru („na pracovní smlouvu“) za období červen až srpen 2020.

Dle důvodové zprávy k vládou schválenému návrhu zákona však dosavadní podoba programu Antivirus, která spočívá v kompenzaci vyplacených náhrad mezd v souvislosti s překážkou v práci, není vhodná pro všechny zaměstnavatele. V tomto období obnovování činnosti zaměstnavatelů je proto vhodnější, aby opatření podpory již nebylo plošně vázáno na podmínky, že zaměstnanci nevykonávali či nemohli vykonávat práci, tj. na překážku v práci.

Tato forma cílené podpory bude určena menším zaměstnavatelům, za předpokladu že splní zákonem stanovené podmínky. MPSV nastavilo podmínky pro podporu v rámci Režimu C tak, aby ze strany zaměstnavatelů docházelo ke snaze udržet zaměstnanost u svých zaměstnanců.

První podmínkou pro zaměstnavatelův nárok na prominutí Pojistného bude, že počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50. Zaměstnavatel bude muset udržet 90 % zaměstnanost a 90 % objem vyměřovacích základů zaměstnanců ve srovnání s březnem 2020. Dále zaměstnavatel bude muset odvést pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci ve stanovené lhůtě a výši podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Vyloučeni z nároku na podporu v Režimu C mají být zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Jedná se o zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou za práci v pracovním poměru odměněni platem. Nárok na prominutí Pojistného nemají mít ani poskytovatelé zdravotních služeb, na které se bude vztahovat zvláštní zákon (aktuálně projednáván jako sněmovní tisk č. 868). Mezi oprávněné zaměstnavatele nebudou patřit ani ti zaměstnavatelé, kteří k 1. červnu 2020 nejsou daňovými rezidenty České republiky, nebo jiného členského státu EU/EHP a nedosáhli přitom většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob ze zdrojů na území České republiky.

Návrh zákona tak má zamezit kumulativním kompenzacím. To znamená, že je vyloučen souběh prominutí Pojistného se současným čerpáním příspěvku na kompenzaci vyplacených mezd zaměstnancům za období červen až srpen 2020.

Na rozdíl od příspěvku na kompenzaci vyplacených mezd v rámci Režimu A či B programu Antivirus by zaměstnavatelé neměli za účelem prominutí Pojistného podávat žádost, nýbrž pouze v měsíčním výkazu oznámit OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatit snížené Pojistné. Podpora v Režimu C tak má být realizována prostřednictvím snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. V případě, že pracovní poměr zaměstnanec trvá k poslednímu dni kalendářního měsíce, zaměstnavatel nezahrne zaměstnancův vyměřovací základ do svého vyměřovacího základu. Může tedy nastat i situace, že zaměstnavatelův vyměřovací základ bude snížen na nulu a nebude jako poplatník odvádět žádné Pojistné. Splnění všech podmínek pro uplatnění prominutí Pojistného budou v rámci kontrol výběru pojistného zpětně ověřovat OSSZ.

Nyní vládou a Poslaneckou sněmovnou schválený návrh zákona čeká projednání na půdě Senátu ve stavu legislativní nouze.