Covid III. startuje. Je nutné jednat rychle!

Vláda na svém zasedání dne 18. 5. 2020 schválila usnesením č. 553 záruční program Covid III pro OSVČ a podniky zaměstnávající až 500 zaměstnanců. Bezprostředně poté byly na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. („ČMZRB“) zveřejněny podmínky programu. Podnikatelé již nyní mohou zahájit jednání o úvěru s komerční bankou zapojenou do programu. Dle zkušeností z předchozích programů je třeba jednat rychle.

Program COVID III se od svých předchůdců zásadně odlišuje v tom, že podnikatelé již nežádají o poskytnutí záruky na úvěr u ČMZRB, ale jednají pouze a jen s komerční bankou zapojenou do programu (jedná se o takovou banku, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III). Vláda si od tohoto kroku slibuje rychlejší pomoc podnikatelům a menší administrativní náročnost. Komerční banka provede u žadatele o úvěr celý risk management a posoudí splnění podmínek programu COVID III. Pokud neshledá žádné překážky, poskytne žadateli úvěr, za který bude ČMRZB ručit spolupracující bance formou kumulované záruky za portfolio transakcí konečných příjemců. Musí se přitom jednat o takové konečné příjemce, kteří mají oprávnění k podnikání na území České republiky v alespoň jedné z podporovaných ekonomických činností, jejichž seznam je zveřejněn zde.

Cílem programu COVID III je podpořit podnikatele do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření, a to prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry. ČMRZB nabízí podnikatelům do 250 zaměstnanců ručení až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru a u podnikatelů od 250 do 500 zaměstnanců až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč, přičemž doba ručení je omezena na max. 3 roky. Konkrétní detaily jsou uvedeny v podmínkách programu.

Zaručovaný úvěr mohou podnikatelé využít k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrady dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. Výdaje hrazené z úvěru musí být doložitelné účetními/daňovými doklady pro účely případných následných kontrol při prověřování ze strany ČMZRB, České republiky, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo Komise. Prostředky z úvěru přitom nesmí být (stejně jako u programů COVID I, COVID II, COVID Praha) vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování podnikatele, tedy jinými slovy na zaplacení splátek dříve poskytnutého např. úvěru či leasingu.

Po právní stránce se na rozdíl od předchozích programů nejedná o záruku poskytovanou v režimu podpory dle Nařízení de minimis. Podpora je v rámci tohoto programu poskytována podle Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID 19 přijatého dne 19. března 2020 C (2020) 1863 a jeho změny C (2020) 2215 přijaté dne 3. dubna 2020. Podpora byla v souladu s Dočasným rámcem notifikována jako slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. b) a čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun českých. Program COVID Praha byl vyčerpán za 10 minut. Jeho předchůdci, úvěrový program COVID I a záruční program COVID II, během jediného dne. Přestože dle vlády program Covid III počítá s podporou až 150 tisíc podnikatelů, je třeba jednat rychle a neotálet.