Prominutí pojistného na sociální zabezpečení – režim C programu „Antivirus“ AKTUALIZACE01

Dne 16. 6. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR po vrácení Senátem zákon z pera Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) obsahující další formu cílené podpory některým menším zaměstnavatelům, kteří se snaží navzdory složité situaci zachovat zaměstnanost. A to formou prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance v pracovním poměru za období červen až srpen 2020. Zákon byl schválen v původním znění vládního návrhu, pozměňovací návrhy Senátu nebyly přijaty. Zákon byl dne 19. 6. 2020 podepsán prezidentem republiky a nyní čekána zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Dosavadní Režimy A a B programu Antivirus tak doplní tzv. Režim C, který spočívá v prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti („Pojistné“) placeného zaměstnavatelem za zaměstnance v pracovním poměru („na pracovní smlouvu“) za období červen až srpen 2020.

Dle důvodové zprávy k  zákonu však dosavadní podoba programu Antivirus, která spočívá v kompenzaci vyplacených náhrad mezd v souvislosti s překážkou v práci, není vhodná pro všechny zaměstnavatele. V tomto období obnovování činnosti zaměstnavatelů je proto vhodnější, aby opatření podpory již nebylo plošně vázáno na podmínky, že zaměstnanci nevykonávali či nemohli vykonávat práci, tj. na překážku v práci.

Tato forma cílené podpory je určena menším zaměstnavatelům, za předpokladu, že splní zákonem stanovené podmínky. MPSV nastavilo podmínky pro podporu v rámci Režimu C tak, aby ze strany zaměstnavatelů docházelo ke snaze udržet zaměstnanost u svých zaměstnanců.

První podmínkou pro zaměstnavatelův nárok na prominutí Pojistného je, že počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50. Zaměstnavatel musí udržet 90 % zaměstnanost a 90 % objem vyměřovacích základů zaměstnanců ve srovnání s koncem března 2020. Dále zaměstnavatel musí odvést pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci ve stanovené lhůtě a výši podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení.

Vyloučeni z nároku na podporu v Režimu C jsou zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Jedná se o zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci jsou za práci v pracovním poměru odměněni platem. Nárok na prominutí Pojistného nemají ani poskytovatelé zdravotních služeb, na které se bude vztahovat zvláštní zákon (aktuálně projednáván jako sněmovní tisk č. 868). Mezi oprávněné zaměstnavatele nepatří ani ti zaměstnavatelé, kteří k 1. červnu 2020 nejsou daňovými rezidenty České republiky nebo jiného členského státu EU/EHP a nedosáhli přitom většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob ze zdrojů na území České republiky. Zákon obsahuje i určité limity ohledně výše prominutého pojistného ve vztahu k odměnám zaměstnanců převyšujícím určité násobky průměrné mzdy.

Zákon tak má zamezit kumulativním kompenzacím. To znamená, že je vyloučen souběh prominutí Pojistného se současným čerpáním příspěvku na kompenzaci vyplacených mezd zaměstnancům za období červen až srpen 2020.

Upozorňujeme, že prominutí pojistného se týká pouze zaměstnanců v pracovním poměru. Nelze jej tedy uplatnit v případě zaměstnanců, kteří pracují u zaměstnavatele na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, i když by v důsledku výše odměny (vyšší než 3 tis. Kč, resp. 10 tis. Kč) zaměstnavatel byl povinen za tyto zaměstnance pojistné odvádět. Stejně tak nelze tuto podporu uplatnit v případě jednatele, přestože jeho odměna je zdaňována a podléhá odvodům pojistného obdobně jako u zaměstnanců (pokud by však měl jednatel vedle smlouvy o výkonu funkce i platnou pracovní smlouvu, může se kvalifikovat z titulu této pracovní smlouvy). Tyto osoby se také nebudou započítávat do výše uvedených kritérií podmiňujících vznik nároku zaměstnavatele, jelikož se nejedná o zaměstnance v pracovním poměru.

Dále je potřeba dát si pozor na situace, kdy zaměstnanec sice zůstává v pracovním poměru, ale není účasten nemocenského pojištění, a to zejména pro účely výpočtu maximálního poklesu zaměstnanců o 10 %. Může se jednat o situace, kdy zaměstnanec po konci března zahájí čerpání peněžité pomoci v mateřství či rodičovského příspěvku, jeho absence v důsledku nemoci překročí 14 dnů, čerpá neplacené volno nebo dávky při ošetřování člena rodiny a podobně. Takoví zaměstnanci nemohou být započítáváni pro účely splnění výše uvedených kritérií, což může zejména u menších firem ohrozit naplnění výše uvedené podmínky zachování alespoň 90 % počtu zaměstnanců v porovnání s koncem března 2020.

Na rozdíl od příspěvku na kompenzaci vyplacených mezd v rámci Režimu A či B programu Antivirus nemusí zaměstnavatelé za účelem prominutí Pojistného podávat žádost, nýbrž pouze v měsíčním výkazu oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené Pojistné. Podpora v Režimu C tak je realizována prostřednictvím snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. V případě, že pracovní poměr zaměstnanec trvá k poslednímu dni kalendářního měsíce, zaměstnavatel nezahrne zaměstnancův vyměřovací základ do svého vyměřovacího základu. Může tedy nastat i situace, že zaměstnavatelův vyměřovací základ bude snížen na nulu a nebude jako poplatník odvádět žádné Pojistné. Splnění všech podmínek pro uplatnění prominutí Pojistného budou v rámci běžných pravidelných kontrol výběru pojistného zpětně ověřovat OSSZ.

Zákon je již podepsaný prezidentem republiky a nyní čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů.