Kompenzační bonus pro vybrané společníky společností s ručením omezeným AKTUALIZACE02

Poslanecká sněmovna dne 27. 5. 2020 schválila původní znění novely zákona o kompenzačním bonusu. Díky této novele podporu získají vedle OSVČ i někteří společníci společností s ručením omezeným.

Poslanecká sněmovna přehlasovala změny navržené Senátem a 27. 5. 2020 schválila původní znění novely zákona o kompenzačním bonusu, která zavádí bonus i pro společníky malých s.r.o. Společníci tak budou moci žádat o kompenzační bonus, jakmile bude novela podepsána prezidentem a zveřejněna ve Sbírce zákonů. To očekáváme v následujících dnech.

Pro jaké společníky s.r.o. je kompenzační bonus určen?             

Nově bude moci kompenzační bonus získat fyzická osoba, která:

 • je společníkem společnosti s ručením omezeným, která
  • byla založená za účelem dosažení zisku
  • má nejvýše dva společníky, nebo
  • má více společníků, pokud jsou jimi členové jedné rodiny, tedy příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství
 • byla tímto společníkem ke dni 12. 3. 2020
 • byla ke dni 12. 3. 2020 daňovým rezidentem
  • České republiky, nebo
  • některého z členských států EU a EHP, pokud má za zdaňovací období roku 2020 příjmy alespoň z 90 % ze zdrojů na území České republiky
 • nevykonává současně činnost, v důsledku které by byla účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou zaměstnání ve společnosti, ve které je společníkem).

Překážkou pro získání kompenzačního bonusu společníka s.r.o. tedy může být například příjem v bonusovém období na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou přesahující 10.000 Kč nebo dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou přesahující 3.000 Kč. Dále také odměna za činnost jednatele či člena družstva nebo statutárního orgánu SVJ, která v příslušném kalendářním měsíci přesáhla 3.000 Kč. Podíl společníka s.r.o. nesmí být zároveň představován kmenovým listem.

Dotčená společnost s ručením omezeným musí dále splňovat následující podmínky:

 • není v úpadku nebo v likvidaci
 • není nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou podle zákona o DPH
 • její obrat za předcházející zdaňovací období přesáhl 180.000 Kč
 • ke dni 12. 3. 2020 byla daňovým rezidentem České republiky, případně některého z členských států EU či EHP (v takovém případě musí dosahovat příjmy alespoň z 90 % ze zdrojů na území České republiky)
 • její činnost nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření zejména z důvodů:
  • nutnosti uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz
  • omezení poptávky po produktech či službách společnosti s ručením omezeným
  • omezení či ukončení dodávek ze strany dodavatele
  • nařízené karantény nebo péče o dítě zaměstnance či společníka společnosti s ručením omezeným.

Společnosti, které vznikly v průběhu roku 2019 a dosud tedy nemohly vykonávat činnost po celé zdaňovací období, posoudí naplnění výše uvedené podmínky 180.000 Kč podle předpokládané výše obratu za rok 2020.

Oproti původnímu záměru tedy na kompenzační bonus budou mít nárok i společníci společností s ručením omezeným, které mají zaměstnance (jiné než samotné společníky). Kompenzační bonus se však nevztahuje na jednatele, kteří současně nejsou společníky dané společnosti s ručením omezeným.

Jak vysoký kompenzační bonus lze získat?

Společník s.r.o. může obdržet kompenzační bonus ve výši 500 Kč za každý den jednotlivých bonusových období, ve kterém byly splněny všechny výše uvedené podmínky, tedy za první bonusové období od 12. března do 30. dubna 2020 a za druhé bonusové období od 1. května do 8. června 2020.

Pokud je některá osoba společníkem ve více s.r.o., nárok na kompenzační bonus jí za každý příslušný den vzniká pouze jednou. V žádosti je proto potřeba identifikovat společnost, ve vztahu k jejíž omezené činnosti je o kompenzační bonus za příslušné dny v bonusovém období žádáno (případné nesplnění zákonných podmínek jinou společností, v níž je žádající osoba také společníkem, nebude pro žádost relevantní a podle důvodové zprávy je správce daně nebude zkoumat). Teoreticky je tedy možné v rámci bonusového období žádat o kompenzační bonus postupně ve vztahu k více společnostem, pokud by se dopady vládních opatření na jejich činnost měnily (za každý den však může společník získat pouze jeden bonus).

Je třeba podat žádost o kompenzační bonus za každé bonusové období, a to u místně příslušného správce daně společníka. Finanční správa nedávno zveřejnila na svých webových stránkách interaktivní formulář, jehož prostřednictvím lze podat obě žádosti současně (na jednom formuláři). Žádost lze podat stejnou formou, jakou se podává daňové přiznání, nebo e-mailem. Ke každé žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, v němž společník potvrdí, že „v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření příslušná společnost nemohla činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou“.

O kompenzační bonus je možné požádat nejpozději 60 dnů od konce bonusového období, tedy za první bonusové období do 29. května a za druhé bonusové období do 7. srpna 2020. Kompenzační bonus pak společníkovi vyplatí jeho finanční úřad na bankovní účet uvedený v žádosti. Více informací, jakým způsobem lze žádat o kompenzační bonus, naleznete v našem předchozím článku.

Aby bylo vyloučeno souběžné poskytování podpor, nárok na kompenzační bonus nevzniká za den, za který žádající osoba obdržela podporu v nezaměstnanosti nebo kompenzační bonus jako OSVČ, ani za den, kdy společnost s ručením omezeným obdržela za společníka jako zaměstnance podporu v rámci programu Antivirus. Je však možné čerpat současně kompenzační bonus a „ošetřovné“ vyplácené OSVČ na základě jiného vládního opatření. Stejně tak lze kombinovat kompenzační bonus a peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Toto omezení necílí podle důvodové zprávy na vyloučení souběhu s jakoukoli podporou, kterou společnost s ručením omezeným může v souvislosti s epidemií koronaviru získat v tuzemsku či v zahraničí. Vyloučen je pouze souběh s takovou podporou, která de facto cílí na společníky dané společnosti s ručeným omezeným, tedy v zásadě dvojí obdobná podpora do rukou téže fyzické osoby.

Co se stane, když společník nesprávně vyhodnotí nárok na kompenzační bonus?

Pokud finanční úřad v rámci následné daňové kontroly vyhodnotí, že bonus byl vyplacen nesprávně, a tedy společník neměl nárok na jeho přiznání zcela nebo z části, společník příslušnou částku vrátí a současně také uhradí úrok z prodlení (16, resp. 15 % p.a. z částky neoprávněně obdrženého bonusu po dobu, kdy s ním mohl disponovat). Je tedy důležité naplnění všech podmínek na straně společníka i příslušné společnosti před podáním žádosti pečlivě posoudit. Z praktických důvodů by si měl každý žadatel pro případné budoucí prokazování uchovat záznam o tom, jakým způsobem stanovil míru dopadů do činnosti dané společnosti („nad míru obvyklou“) a jejich souvislost s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními v důsledku výskytu koronaviru.

Pokud by společník následně zjistil, že o kompenzační bonus požádal neoprávněně nebo žádal o nesprávnou částku, měl by o takové skutečnosti informovat finanční úřad, u kterého žádost podal. Pokud bonus již obdržel, musí příslušnou částku finančnímu úřadu vrátit.

O dalším průběhu ohledně podmínek pro poskytování kompenzačního bonusu Vás budeme nadále informovat na našem blogu.