Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ AKTUALIZACE03

Ve Sbírce zákonů byla dne 7. 5. 2020 zveřejněna změna zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ, tzv. Pětadvacítky, který má za cíl podpořit OSVČ, jejichž podnikání bylo negativně ovlivněno v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. Tato změna rozšiřuje možnost žádat o bonus ve výši 500 Kč za den i za období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Finanční správa za tím účelem vydala nový interaktivní formulář.  

O pravidlech pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ, která zákon obsahuje, jsme Vás informovali v našem předcházejícím článku.

Již od 7. 5. 2020 tedy mohou OSVČ žádat o kompenzační bonus za toto druhé bonusové období, a to prostřednictvím různých druhů formulářů, které na svých webových stránkách pod tímto odkazem zveřejnila Finanční správa. Pod stejným odkazem je také možné nalézt pokyny, jak žádost vyplnit a e-mailové adresy správců bonusů, kam mohou OSVČ své žádosti posílat v případě, že se rozhodnou podat žádost e-mailem.

Podle zákona by měla být podána samostatná žádost za každé z bonusových období. Finanční správa však připravila nový interaktivní formulář tak, aby ti, kteří za první období od 12. 3. do 30. 4. 2020 dosud žádost nepodali, mohli požádat o bonus za obě období na jednom formuláři.

Formulář žádosti není nijak komplikovaný. OSVČ může žádost vyplnit přímo ve webové aplikaci, která obsahuje také průvodce jednotlivými kolonkami. Alternativou je také interaktivní formulář nebo vyplnění dokumentu ručně v listinné podobě. Pozor, vždy je potřeba přiložit k žádosti podepsané čestné prohlášení.

Žádost lze doručit správci bonusu jednou z následujících forem:

  • vlastní datovou schránkou OSVČ,
  • poštou, kdy musí být přiložen originál podepsané žádosti,
  • e-mailem - přitom vlastnoručně podepsané dokumenty stačí naskenovat nebo vyfotit tak, aby informace byly čitelné, přiložit je k e-mailu a zaslat správci bonusu na e-mailovou adresu zveřejněnou na webu Finanční správy zde,
  • datovou schránkou jiného subjektu (např. prostřednictvím účetní, daňového poradce apod.) - v tomto případě je nezbytné, aby zasílané kopie žádosti a čestného prohlášení byly žadatelem vlastnoručně podepsány,
  • popřípadě i osobně na podatelně finančního úřadu, kde jsou připraveny i sběrné boxy.