Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ AKTUALIZACE01

28. květen 2020

Dne 27. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem. Cílem tohoto opatření je minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě, zrušit hotovostní platbu pojistného a nově také zavést povinnost předkládat evidenční listy důchodového pojištění výhradně elektronicky a zkrátit lhůtu zaměstnavatelům pro oznámení nástupu zaměstnance do zaměstnání či skončení zaměstnání.

Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Evropský semestr 2020 - investiční doporučení Evropské komise České republice

23. květen 2020

V rámci analýzy hospodářských politik členských států EU během tzv. evropského semestru doporučila Komise České republice zaměřit se na stabilizaci zdravotnického systému, podporu malých a středních podniků, digitalizaci a zelenou energii

Nová opatření u pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelů a OSVČ

12. květen 2020

Dne 7. 5. 2020 vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který má za cíl minimalizovat dopady pro případ neuhrazení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen 2020 až červenec 2020 prostřednictvím snížení penále, dále zrušit možnost podání přehledů o vyměřovacím základu v papírové podobě a zrušit hotovostní platbu pojistného. Snížení penále na 3,65 % p.a. umožní zaměstnavatelům odložit platby pojistného na sociální zabezpečení za výše uvedené měsíce, které hradí za své zaměstnance ve výši 24,8 % z jejich příjmů.

Avizovaná podpora pro vybrané společníky a jednatele a další podpora zaměstnavatelů

28. duben 2020

Vláda po svém jednání v pondělí 27. dubna avizovala, že vedle OSVČ hodlá podpořit také společníky a jednatele některých společností s ručením omezením. Dále oznámila schválení záměru odložit zaměstnavatelům jejich platbu pojistného na sociální pojištění za zaměstnance a prodloužení programu Antivirus.

COVID-19 a pojištění

3. duben 2020

Za zvonění lodního zvonu vyloveného z HMS Lutine potopené v roce 1799 bylo 19. března přerušeno obchodování na fyzickém parketu v Underwitting Room u Lloyd’s of London. Upisování rizik dále probíhá online, ale je jasné, že dopady probíhající pandemie budou i v odvětví pojišťovnictví masivní. 

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění AKTUALIZACE01

2. duben 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

Insolvence a exekuce - finanční problémy dlužníků částečně řeší návrh Vlády

1. duben 2020

Mimořádná opatření přijatá pro boj s rozšířením COVID-19 mohou způsobovat řadě osob finanční problémy, které mohou vést až k dočasnému úpadku těchto osob. Vláda proto navrhuje speciální pravidla, která mají těmto osobám pomoci překonat nejen dočasný úpadek ale i případné oddlužení či reorganizace.

Zákon o odložení splatnosti úvěrů nabývá konkrétních obrysů.

1. duben 2020

Ministerstvo financí předloží na dnešním mimořádném zasedání vlády návrh zákona o odložení splatností úvěrů (naši kanceláři se dostal do rukou pracovní návrh znění tohoto zákona). Přestože se daný návrh může během jednání vlády, resp. během legislativního procesu, ještě měnit, chtěli jsme Vás zatím seznámit alespoň se základními obrysy připravovaného návrhu.

Úvěrové financování v době COVID – základní dopady na smlouvy o financování

31. březen 2020

Obecné otázky dopadů mimořádných opatření na smluvní vztahy jsme zmiňovali ZDE, ve vztahu ke smlouvám o financování pak platí další specifika, jejichž základní nástin je uveden v tomto dokumentu. Smlouvy o financování jsou vedle dodavatelsko-odběratelských ujednání dalším základním stavebním kamenem každého podnikání i soukromého života, proto by jim měla být v časech mimořádných opatření věnována patřičná pozornost​ tak, aby příslušné subjekty neztratily přístup k financování svého podnikání a dalších aktivit.

Finanční reporting za epidemie koronaviru

29. březen 2020

Zatímco burzy na celém světě zaznamenaly dramatické propady a ekonomika zjevně směřuje do globální recese, dohledové orgány přicházejí s opatřeními, která reagují na nastalou situaci v oblasti regulace finančních trhů. V tomto ohledu považujeme za zatím nejvýznamnější opatření posun lhůt pro finanční reporting ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), nicméně významné jsou i doporučení ESMA a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) týkající se dopadů koronavirové epidemie právě do účetnictví, resp. její vliv na kvalifikaci finančních nástrojů, což je otázka kterou se budou muset zabývat emitenti cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaných trzích (ale i finanční instituce) právě v rámci přípravy výroční zprávy.

Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění

26. březen 2020

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.