COVID-19 a pojištění

3. duben 2020  |  Finance a pojištění

Za zvonění lodního zvonu vyloveného z HMS Lutine potopené v roce 1799 bylo 19. března přerušeno obchodování na fyzickém parketu v Underwitting Room u Lloyd’s of London. Upisování rizik dále probíhá online, ale je jasné, že dopady probíhající pandemie budou i v odvětví pojišťovnictví masivní. 

Konkrétní důsledky se budou samozřejmě lišit u jednotlivých pojistných odvětví. Pojistitelé poskytující pojištění motorových vozidel zřejmě zaznamenávají pokles pojistných událostí v důsledku značného snížení hustoty provozu, v životním pojištění či pojištění nemoci naopak nervózně sledují grafy mapující šíření pandemie.

Níže předkládáme několik krátkých postřehů či podnětů k problematice některých pojištění.

COVID-19 jako příčina zdravotních komplikací či smrti

Naprostá většina pojišťoven působících na českém trhu by v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené koronavirem plnila bez omezení. Pojistitelé si tedy budou společně s námi všemi přát, abychom pandemií prošli s nejmenšími možnými ztrátami na životech a zdraví, a jim tak zůstala jenom starost o to, jaké budou v důsledku aktuálního propadu trhů ztráty u finančních instrumentů držených pojišťovnami v souvislosti s rezervotvornými životními pojištěními.

Event insurance

Ztráty pojistitelů i zajistitelů způsobené rušením nejrůznějších sportovních a kulturních akcií budou rozhodně dramatické. V tomto segmentu je samozřejmě pravidlem pojišťovat se především proti rizikům majícím v podstatě charakter vyšší moci. Jak naznačil i postup mezinárodní hokejové federace IIHF, která čekala na to, až omezení vyplývající z rozhodnutí švýcarských úřadů budou takové intenzity a rozsahu, že jim bude možno jednoznačně přičíst nekonání mistrovství světa v ledním hokeji, zákaz akce z důvodu COVID-19 je relevantním spouštěčem pojistné události a v důsledku úředních zákazů konání akcí pojistitelé plnit budou. Pojistné smlouvy uzavírané příslušnými pořadateli či promotéry jsou sice obvykle šity na míru specifikům daných akcí, nicméně obecně by mělo platit, že kdo pojistnou smlouvu uzavřel, neměl by mít s nárokováním kompenzace problém.

Pojištění přerušení provozu

Tady jde nejspíše o velmi ilustrativní příklad toho, jak nás všechny probíhající pandemie zaskočila (výjimkou může být snad Bill Gates, který na riziko pandemie upozorňoval již dlouhá léta a prostřednictvím projektů své nadace se snažil i leccos dělat pro to, abychom byli připraveni).

Pokud totiž čeští podnikatelé nahlédnou do svých pojistných smluv pojištění přerušení provozu, nejspíše naprostá většina z těch, kteří ho vůbec sjednali, zjistí, že jim dané pojištění kryje pouze škody v důsledku přerušení provozu způsobeného v návaznosti na hmotnou škodu na pojištěném majetku. Tedy uzavření podniku po požáru či výbuchu, nikoli finanční ztráty „pouhým“ uzavřením z důvodu úředního zákazu či dokonce souběhu zdravotních rizik a problémů v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Podle nám dostupných informací navíc i u produktů, které nevážou pojistnou událost přerušení provozu pouze na jinou věcnou škodu, bývají poměrně časté výluky na škody v důsledku nakažlivých chorob.

Celkově tedy lze shrnout, že z tohoto směru kompenzaci finančních ztrát ani již aktuálně vzniklých, ani těch, které ještě mohou nastat, zřejmě očekávat nelze. České podnikatele v této souvislosti pak nejspíše neuklidní ani fakt, že obdobně je na tom i velká část podnikatelských subjektů v zahraničí, včetně zemí, kde je celková „propojištěnost“ průmyslového sektoru značně vyšší, než je tomu u nás.

Pojištění pohledávek

Podnikatelé, kteří mají sjednáno pojištění pohledávek (či úvěrové pojištění, jak je produkt také nazýván) naproti tomu kompenzaci finančních ztrát utrpěných v důsledku neuhrazení jejich pohledávek ze strany odběratelů skoro jistě obdrží. Pro tento typ produktu je zásadní existence platební neschopnosti dlužníka, přičemž to, zda její příčinou je uzavření závodu z důvodu karantény či jiná událost, obvykle nehraje roli.

Vzhledem k nastávajícímu hospodářskému propadu lze tedy očekávat vyšší objem pojistných událostí a poskytnutého plnění ze strany příslušných pojistitelů. Ti se samozřejmě budou více než kdy jindy velmi obezřetně rozhodovat o tom, jaké riziko jsou ještě ochotni podstoupit. To bude mít dopad jednak na uzavírání nových pojistných smluv, ale také na to, u kterých odběratelů ponechají pojistitelé svým klientům ještě otevřený úvěrový limit, a u kterých jej sníží či rovnou ukončí. Konkrétní postup bude samozřejmě záležet na úrovni „risk apetitu“ příslušných pojistitelů.

Pokud tedy zvažujete jak dál ve vašem podnikání v současných nepříznivých podmínkách, sjednání pojištění pohledávek může být jedním z témat, které byste mohli zvážit. Je však třeba upozornit na to, že i toto pojištění je samozřejmě navázáno na nahodilou budoucí událost, tudíž pojišťování pohledávek za odběratelem, který již dnes nehradí své splatné dluhy, nepřipadá v úvahu.

Zaměstnanci a odpovědnost

Pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání je v České republice řešeno povinným zákonným pojištěním, tedy nespadá do sféry soukromého pojištění. Znamená to, že ochrana je poskytována všem, nicméně jim musí vyhovět jeden standardní model. Aktuálně se čeká na to, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadí COVID-19 na seznam nemocí z povolání či nikoliv. Vývoj v tomto směru budeme dále sledovat.

V souvislosti s pojištěním odpovědnosti za újmu bychom chtěli upozornit na to, že i tento aspekt je třeba zvažovat v případech zapojování různých dobrovolníků do činnosti podnikatelských subjektů, které jsou v současné době velmi aktuální (viz článek na blogu zde).

Cestovní zdravotní pojištění

V pojistných smlouvách sjednaných před počátkem pandemie pojišťovny působící v České republice výluky na epidemie/pandemie či karantény většinou neměly. V současné chvíli se v podstatě necestuje, nicméně pojistitelé nabízející tento typ pojištění mají zřejmě nejvíce starostí s tím, za jakých podmínek bude tento produkt v dohledné době vůbec nabízen.