Krizová opatření u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění AKTUALIZACE01

V současné době, kdy jsou přijímána opatření kvůli epidemii koronaviru, vzniká řada otázek ohledně plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. OSVČ kromě toho řeší například to, jak opožděně podané přiznání k dani z příjmů ovlivní lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 a úhradu doplatků pojistného a další zálohové platby.

OSVČ a sociální zabezpečení

Kdy podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019?

Česká správa sociálního zabezpečení 25. 3. 2020 zareagovala na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020. Na svých webových stránkách uvedla, že OSVČ mohou podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. 8. 2020 bez sankcí. Upozorňujeme, že sankce budou prominuty pouze v případě, že OSVČ přehled o příjmech a výdajích skutečně do 3. 8. 2020 podá a současně uhradí i doplatek na pojistném v tomto termínu. Pokud nebude přehled o příjmech podán do 3. 8. 2020 a nebude také doplaceno pojistné, sankce na základě tohoto opatření prominuty nebudou. O případné prominutí penále za pozdní úhradu pojistného by bylo třeba žádat individuálně. V tom se opatření ČSSZ liší od opatření, která jsou přijata ve veřejném zdravotním pojištění, o nichž se dočtete níže.

Jak platit zálohy na sociální zabezpečení

Dne 27. 3. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění, podle nějž se odpouští povinné platby záloh u všech OSVČ na dobu 6 měsíců, a to od března do srpna 2020. OSVČ tedy nemusí platit zálohy za měsíce březen až srpen 2020. Pokud však některé zálohy budou uhrazeny, budou použity k úhradě nedoplatků a záloh splatných v září 2020 a později.

Navíc zákon všem OSVČ promíjí určitou část pojistného za uvedených 6 měsíců, ve kterých byla alespoň po část měsíce vykonávaná samostatná činnost, a to ve výši 2.544 Kč měsíčně u OSVČ vykonávajících samostatnou činnost jako hlavní činnost a ve výši 1.018 Kč měsíčně u OSVČ vykonávajících vedlejší činnost. Prakticky to znamená, že v rámci vyúčtování za rok 2020 OSVČ uhradí celkem pojistné snížené až o 15.264 Kč, resp. 6.108 Kč.

Výše uvedená opatření se však netýkají nemocenského pojištění, kterého se OSVČ účastní dobrovolně. Pokud OSVČ chtějí zůstat i nadále pojištěni, je třeba pojistné dále platit. V případě, že OSVČ pojistné nezaplatí, zanikne jí na nemocenském pojištění účast.

Bude se zahrnovat doba od března do srpna 2020 do výpočtu příjmů pro důchod?

Za uvedené období se zálohy budou považovat za zaplacené, a tedy i toto období se bude považovat za dobu důchodového pojištění. Vedle toho, aby nedošlo ke snížení průměru příjmů pro výpočet procentní výměry důchodu, bude se toto období považovat za tzv. vyloučenou dobu pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

OSVČ a zdravotní pojištění

Kdy podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019?

Ve stejný den byl ve Sbírce zákonů vyhlášen také vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle tohoto zákona se lhůta pro podání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 posouvá ze 4. 5. 2020 na 3. 8. 2020. OSVČ tedy mohou podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. 8. 2020 shodně jako v případě přehledu na sociální zabezpečení.

Ve zdravotním pojištění byl zvolen jiný způsob řešení než v případě daní a sociálního zabezpečení. Posunutí lhůty zajistí, že není třeba promíjet žádné sankce z důvodu pozdějšího podání přehledu až do 3. 8. 2020. Případné penále z důvodu neuhrazení pojistného nebo dalších záloh by začalo vznikat až od 22. září 2020.

Jak platit zálohy na zdravotní pojištění?

Všem OSVČ se také odpouští povinnost hradit zálohy v období od začátku března do konce srpna 2020. Pokud by OSVČ zálohy přesto uhradila, budou považovány za platbu zálohy na pojistné za září 2020 a později. Navíc se za období od března do konce srpna 2020 všem OSVČ promíjí pojistné ve výši pojistného vypočteného z minimálního vyměřovacího základu pro rok 2020, tj. až do výše 14.112 Kč. O tuto částku při vyúčtování roku 2020 tedy zaplatí OSVČ na pojistném méně.

Pokud se však jedná o osoby, které nemají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (nejsou OSVČ), příjmy ze závislé činnosti ani za ně nehradí pojistné stát, tedy z pohledu veřejného zdravotního pojištění hovoříme o osobách bez zdanitelných příjmů, povinnost hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění prominuta není. Jsou i nadále povinni hradit pojistné ve výši 1.971 Kč měsíčně. V případě, že pojistné za období od března do konce srpna 2020 uhradí tyto osoby pozdě, nebude tato pozdní platba penalizovaná, a to až do 21. září 2020. Prominutí sankcí se vztahuje pouze na pozdní platby pojistného za měsíce březen až srpen 2020. To se týká například osob, které mají pouze příjmy z nájmu nemovitých věcí.

Zaměstnavatel a platby sociálního a zdravotního pojištění

Odpuštění povinnosti hradit zálohy na pojistné za období od března do konce srpna 2020 se na platby pojistného hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance nevztahují.

I zaměstnavatelé však mají určitou úlevu v oblasti zdravotního pojištění. Pokud by pojistné za své zaměstnance za období od března do konce srpna 2020 uhradili později, nebude taková pozdní platba penalizována, a to až do 21. září 2020. Upozorňujeme však, že prominutí penále se týká pouze plateb pojistného za období od března do konce srpna 2020, nikoliv za měsíce únor 2020 a dříve, ani za září 2020 či později.

V oblasti plateb sociálního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, zatím žádné úlevy představeny nebyly. Stejně tak musí zaměstnavatelé i nadále v zákonných termínech srážet a odvádět zálohy na daň svých zaměstnanců.

Informace pro migrující osoby

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách informace pro migrující osoby pojištěné v České republice, které pracují ve více členských státech EU/EHP či ve Švýcarsku. Současná mimořádná situace nezpůsobuje změnu státu pojištění, pokud tyto osoby budou pokračovat ve své činnosti v dalších státech i po ukončení současných omezení. Proto ani zaměstnavatel ani pracující osoby nemusí oznamovat změnu situace ani vracet vystavený certifikát A1 příslušné správě sociálního zabezpečení.

Vláda aktualizuje přijatá opatření každým dnem, o dalším průběhu v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění OSVČ Vás budeme nadále informovat na našem blogu.