Úvod » Novinky a publikace » Článek

Finanční správa

Datové schránky

Územní pracoviště finančních úřadů

Nevyčerpaná dovolená

Zřízení nových datových schránek finančních úřadů a jejich územních pracovišť a nových bankovních účtů pro placení daní

Jak jsme Vás informovali v posledním čísle daňových novinek roku 2012, došlo k 1. 1. 2013 ke změně v orgánech Finanční správy ČR a ke vzniku nových finančních úřadů v krajských městech a Praze. Původních 199 finančních úřadů se transformovalo na územní pracoviště nově vzniklých finančních úřadů.

V souvislosti s těmito změnami byly 1. ledna 2013 nově vzniklým finančním úřadům, všem jejich územním pracovištím, Specializovanému finančnímu úřadu i Odvolacímu finančnímu ředitelství ze zákona zřízeny a aktivovány nové datové schránky, které jsou plně funkční. Datové schránky původních finančních úřadů a finančních ředitelství přestaly být funkční uplynutím dne 31. 12. 2012. Nové ID všech datových schránek lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy.

Dále byly od 1.1.2013  zřízeny  nové bankovní účty finančních úřadů pro platby daní.  Veškeré potřebné údaje jsou na internetových stránkách Finanční správy.

Pokud by byly platby daní zaslány na původní bankovní účty finančních úřadů, budou automaticky přesměrovány na nově zřízené účty. Toto přesměrování by mělo fungovat po celý rok 2013.

Územní pracoviště finančních úřadů

Územní pracoviště jsou vnitřními organizačními jednotkami finančních úřadů, jednají proto jejich jménem. Územní pracoviště tedy nemá vymezenu věcnou a územní působnost. Žádná osoba (daňový subjekt) nemůže být k územnímu pracovišti "příslušná".  Těmto územním pracovištím byly zřízeny vlastní datové schránky a vlastní podatelny.

Jakákoliv podání na podatelnách nebo do datových schránek územních pracovišť finančních úřadů jsou rovna podáním, která by byla uskutečněna do datové schránky nebo na podatelně příslušného finančního úřadu.

Nevyčerpaná dovolená

Podle nového znění § 218 zákoníku práce účinného od 1.1.2012  již zaměstnanci právo na dovolenou nezanikne, pokud dovolená, na kterou vzniklo právo v jednom kalendářním roce, nebude vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku. Dovolená tak může být v určitých případech čerpána až ve třetím nebo čtvrtém roce.

Podle vyjádření Generálního finančního ředitelství nemá tato změna právní úpravy dopady na účetnictví ani na zákon o daních z příjmů.

Podle názoru GFŘ má být náhrada mzdy za dovolenou účtována do nákladů zaměstnavatele až v roce, ve kterém bude dovolená (za běžné nebo předcházející období) čerpána, tedy kdy vznikne zaměstnanci právo na výplatu náhrady mzdy za čerpanou dovolenou.

Nárok na náhradu mzdy za dovolenou vzniklou v daném roce, avšak v tomto roce nevyčerpanou, nelze účtovat do nákladů prostřednictvím daňově účinné pasivní dohadné položky. Pro účtování nevyčerpaného nároku na náhradu mzdy za dovolenou je možné využít institutu rezervy, která se však vyloučí ze základu daně.

Jedinou výjimkou, kdy bude o náhradě mzdy za nevyčerpanou dovolenou účtováno formou dohadné položky v souladu s účetními předpisy, je případ, kdy zaměstnanci vznikne nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, která bude proplacena v následujícím účetním období. V současnosti vzniká zaměstnanci takový nárok pouze v případě skončení pracovního poměru.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×