Úvod » Novinky a publikace » Článek

Nový trestní zákoník čeká již jen na podpis prezidenta

Dne 8. ledna t.r. byl Senátem schválen nový trestní kodex, který od 1. ledna 2010 nahradí dosavadní předpis z roku 1961. Nová moderní úprava přináší v mnoha směrech zásadní změny. Jednou z nich je odlišná priorita hodnot - společenských zájmů, které má trestní zákon chránit. Do popředí se dostává člověk, jeho život a zdraví. Tomu odpovídá rovněž nová systematika zvláštní části nového trestního zákona. Velké množství nových ustanovení reflektuje společenské a technologické změny s cílem postihnout nové formy trestné činnosti. Samostatná hlava je věnována trestným činům proti životnímu prostředí. Obecně se také zvyšuje postih za nejzávažnější činy, zatímco za méně nebezpečné skutky se počítá s alternativními tresty, např. domácím vězením.

Zásadní změnu představuje dělení trestných činů na závažné, tj.zločiny se sazbou až 30 let odnětí svobody, a přečiny, kam patří jednak úmyslné skutky se sazbou do 5-ti let vězení, a dále všechny nedbalostní trestné činy.

U nejzávažnějších trestných činů se zpřísňuje postih; zvyšuje se horní hranice sazby trestu odnětí svobody z dosavadních 15-ti na 20 let, výjimečným trestem bude kromě doživotí i trest odnětí svobody od 20 do 30 let (nyní od 15 do 25 let). Nově se bude rozlišovat mezi vraždou, připravovanou vraždou (provedenou s předchozím rozmyslem či uvážením) a zabitím (úmyslné usmrcení v silném rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného).

Zvyšuje se ochrana práv duševního vlastnictví - u trestných činů proti průmyslovým právům a proti autorskému právu dosahují horní sazby až 8 let odnětí svobody, u padělání a napodobení výtvarného díla 10 let. Trestným činem bude nově také uzavření kartelových dohod o cenách, s horní sazbou až 8 let. Mezi další nové trestné činy patří nebezpečné pronásledování či doping.

Současně se zdůrazňuje individuální přístup k postihům. Trestní odpovědnost se oproti stávající úpravě snižuje na 14 let.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×