Úvod » Novinky a publikace » Článek

Daňové souvislosti dluhopisů, metanolové kauzy a jiné novinky na stránkách GFŘ

Nová emise státních dluhopisů

Daňové dopady metanolové kauzy

Úrok z posečkání daně

Protokoly k mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění

Dluhopisy

Na tiskové konferenci, v pondělí 22. října 2012, představil ministr financí Miroslav Kalousek podrobné informace k podzimní (již třetí) emisi spořicích státních dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota je 1 Kč, která je připravena na 12. prosince 2012. Zájemci  si je mohou objednávat od 5. listopadu do 30. listopadu 2012, pokud nebude rozhodnuto o dřívějším ukončení upisovacího období. V této souvislosti si dovolujeme upozornit na režim zdaňování státních i nestátních dluhopisů u fyzických osob, neboť s účinností od 1. ledna 2013 dojde ke změně.

Stávající právní úprava umožňuje nezdaňovat výnosy z dluhopisů (s výjimkou proti-inflačních spořících státních dluhopisů, které mohou nabývat výhradně fyzické osoby), pokud výnos připadající na jeden dluhopis je nižší než 7 Kč. Toto nezdanění je umožněno způsobem zaokrouhlování základu daně a daně. Obdobně je možné využít toto nezdanění např. u úročení peněžních prostředků na vkladových nebo běžných účtech zdaňovaných srážkovou daní, kdy denně připisovaný úrok je nižší než 7 Kč.

Od roku 2013 se již u těchto kapitálových příjmů základ daně ani daň zaokrouhlovat nebude a k zaokrouhlení dojde až u celkové částky daně sražené plátcem z jednotlivého druhu příjmu, takže již budou zdaněny. Důležité však je, že dosavadní způsob zdanění byl ponechán u všech dluhopisů emitovaných do konce roku 2012. To znamená, že ani výnosy fyzických osob ze státních dluhopisů z podzimní emise nebudou zdaňovány.

Metanolová kauza

V souvislosti s tzv. metanolovou kauzou, byl provozovatelům potravinářských podniků (fyzickým i právnickým osobám) zakázán opatřením Ministerstva zdravotnictví prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě lihovin o obsahu etanolu alespoň 20 % objemových jednotek, které byly vyrobeny po 31. prosinci 2011. K zajištění alespoň částečné kompenzace škod, které v souvislosti s tímto zákazem některým daňovým poplatníkům vzniknou, byla rozhodnutím Ministra financí prominuta úhrada platebních povinností na dani z příjmů, které nebyly uhrazeny do 10. října 2012 a jejichž původní den splatnosti nastane do 31. prosince 2017. Výše prominuté úhrady bude odpovídat výši spotřební daně z lihu, která bude uvedena v protokolu Celního úřadu z místního šetření o ověření zdanění a asistované likvidaci lihu.

Formulář a podrobnosti k tomuto prominutí lze najít na webových stránkách Generálního finančního ředitelství.

Úrok z posečkání úhrady daně

Správce daně může na základě žádosti nebo z moci úřední povolit posečkání úhrady daně nebo její rozložení ve splátkách. Za dobu takového posečkání sice daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, ale nabíhá mu o 7% nižší úrok z posečkané částky, na který správce daně vystaví platební výměr. Od předepsání tohoto úroku může správce daně upustit, pokud by ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládaly tvrdost uplatněného úroku.

Nyní Generální finanční ředitelství vydalo Metodický pokyn č. 15/2012, v němž vymezuje skutečnosti, které tvrdost zakládají a skutečnosti, které naopak vylučují možnost upuštění od předepsání úroku.

Důležité je, že žádost o upuštění od předepsání úroku musí daňový subjekt doručit správci daně nejpozději přede dnem splatnosti platebního výměru na úrok z posečkání (nestačí předání k poštovní přepravě).

Plný text metodického pokynu č. 15/2012 lze najít na webových stránkách Generálního finančního ředitelství.

Mezinárodní zdanění

Dne 15. října 2012 byl podepsán Protokol, který upravuje stále platnou Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Součástí smlouvy jsou již dva protokoly. Nový protokol má přispět k větší právní jistotě a dále především k lepší koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Ve Sbírce mezinárodních smluv byl pod č. 82/2012 Sb. m. s., publikován Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×