Úvod » Novinky a publikace » Článek

Zákon o přeměnách a zákon o účetnictví

Prezident republiky podepsal dne 11. listopadu 2011 Parlamentem schválenou novelu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a souvisejících zákonů („novela zákona o přeměnách“). Novela nabývá účinnosti 1. ledna 2012.

Tato rozsáhlá novela zákona o přeměnách výrazně usnadňuje přeshraniční fúze a ostatní přeměny společností. Dále sjednocuje českou úpravu s evropským právem, zjednodušuje informační povinnosti společností, nově umožňuje stanovit rozhodný den fúze do budoucna, upravuje  povinnost sestavit zahajovací rozvahu a komentář k ní a posiluje práva společníků a věřitelů.

V souvislosti se schválením novely zákona o přeměnách došlo také k novelizaci zákona o účetnictví. Na nejvýznamnější změny týkající se účetního období, oblastí vztahujících se k přeměnám společností a vykazování oprav v účtování reaguje i novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, kterou se řídí podnikatelé („Vyhláška“).

Nově je možné prodloužit účetní období u nástupnické společnosti, společnosti rozdělované odštěpením či u přejímajícího společníka při převodu jmění v případech, kdy rozhodný den přeměny připadne do období 3 měsíců před skončením kalendářního roku nebo hospodářského roku a zároveň v tomto období dojde k zápisu přeměny společnosti do obchodního rejstříku. Účetní jednotka se dále může rozhodnout, že prodlouží své účetní období, bude-li rozvahový den stanoven ve lhůtě do 3 měsíců před počátkem běžného účetního období nebo do 3 měsíců po skončení běžného účetního období. Další novinkou je možnost zvolit jako účetní období hospodářský rok již při vzniku účetní jednotky a to i při přeměně společnosti, kdy jej může uplatnit nástupnická společnost, společnost rozdělovaná odštěpením nebo přejímající společník při převodu jmění.

Návrh novely Vyhlášky by měl změnit  metody účtování o přeměnách společností, např. pokud jde o účtování o ocenění při přeměnách společností, včetně přeshraničních fúzí, sestavení zahajovací rozvahy a dal.

Novela zákona o účetnictví nabývá účinnosti 1. ledna 2012, stejně tak by měla nabýt účinnosti i Vyhláška.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×