Změny v úpravě timesharingových smluv13/05/11 / cata_legal-tax-update

Dne 23. února 2011 nabyl účinnosti nový zákon č. 28/2011 Sb., kterým se mění občanský zákoník č. 40/1964 Sb. a další související předpisy. Tato novela implementuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně.

Nová právní úprava nahradila stávající právní úpravu o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek obsaženou v dosavadních ustanoveních § 58 až 65 občanského zákoníku.

Novela přesněji definuje jednotlivé smluvní typy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Dále stanovuje minimum informací, které musí být spotřebiteli poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy na formuláři, jehož obsahové náležitosti stanovila vláda nařízením č. 38/2011 Sb., jakož i informací, které musí být obsaženy v samotné smlouvě. Je stanoven jazyk, ve kterém musí být informace, resp. text smlouvy poskytnuty.

Novela rovněž určuje lhůty, během nichž mohou spotřebitelé bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, aniž by jim na základě tohoto právního úkonu vznikly jakékoli náklady, a současně výslovně zakazuje, aby poskytovatel timesharingu požadoval nebo přijímal od spotřebitele zálohu, jiné plnění nebo jejich zajištění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Dojde-li k odstoupení od smlouvy v případech, kdy je cena plně nebo částečně hrazena prostřednictvím úvěru, který spotřebiteli poskytuje poskytovatel timesharingu nebo třetí osoba na základě ujednání mezi touto třetí osobou a poskytovatelem timesharingu, bude tato úvěrová smlouva rovněž ukončena bez vzniku jakýchkoli nákladů pro spotřebitele. Totéž platí v případě smluv o dalších souvisejících službách, jakými je například účast ve výměnném systému.

Novela dává spotřebitelům k dispozici účinné prostředky nápravy pro případ, že poskytovatel timesharingu nedodrží povinnost poskytnout informace nebo smlouvu, a to mimo jiné prodloužením lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a jakékoli sankce nebo nákladů.