Úvod » Novinky a publikace » Článek

Novela obchodního zákoníku

Nejnovější  legislativní změny se dotýkají oblasti nekalé soutěže.

Hlavním záměrem novelizace byl účinnější postih tzv. katalogových podvodů jako jednoho z typů klamavých praktik. Příslušná úprava  tohoto institutu byla zakotvena do ust. § 46 jako jeho nový odstavec pátý. Vzhledem k tomu, že mezi společnostmi nabízejícími katalogovou inzerci a postiženými subjekty nebývá zpravidla vlastní soutěžní vztah, doplňuje novela současně jak do generální klauzule nekalé soutěže v § 44 odst. 1, tak i do skutkové podstaty nekalé reklamy v ust. 45 odst. 1, vedle jednání v hospodářské soutěži alternativně také jednání v „běžném“hospodářském styku.

Současně se rozšiřuje dopad nekalosoutěžní ochrany v citovaných ustanoveních vedle soutěžitelů a spotřebitelů též na další zákazníky. Pod toto širší obecné vymezení budou spadat jak podnikatelé, kteří nejsou se subjektem dopouštějícím se nekalých praktik v soutěžním vztahu, tak i právnické osoby - nepodnikatelé; ustanovení bude nutno vykládat v kontextu nového vymezení pojmu spotřebitel provedeného dalšími předpisy (viz dále), tzn. pouze jako osobu fyzickou.

Velmi významné je rovněž nové ustanovení § 55, dopadající na jakýkoliv typ nekalosoutěžního jednání. Podle tohoto ustanovení je smlouva, příp. její příslušná část, neplatná, pokud byl při jejím uzavření porušen zákaz nekalé soutěže ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Novela byla publikována 21. května t.r. pod č. 152/2010 Sb. a nabývá účinnosti 1. července 2010.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×