Úvod » Novinky a publikace » Článek

Revize čtvrté a sedmé směrnice - omezení požadavků z oblasti účetnictví

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18. června 2009 (Úřední věstník L 164/2009) představuje další krok ke snižování administrativní zátěže firem. Umožňuje zrušit požadavek zveřejňovat některé údaje v účetních závěrkách také pro společnosti střední velikosti, a dále omezuje povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu.

Změna čtvrté směrnice se týká zveřejňování údajů o zřizovacích výdajích a čistém obratu v předepsaném členění. Dosud byly od této povinnosti osvobozeny pouze malé podniky; revize opravňuje členské státy, aby z této povinnosti vyňaly i střední firmy, jak jsou definovány v článku 27 čtvrté direktivy.

Sestavení konsolidované účetní závěrky  a konsolidované výroční zprávy se nově nebude týkat mateřských společností, jejichž dceřiné podniky lze považovat za nevýznamné z hlediska cíle který je konsolidací sledován, tzn. vytvoření pravdivého obrazu o stavu aktiv a pasiv a o dalších ukazatelích dané skupiny podniků. Toto osvobození již nezávisí na uvážení členského státu, ale vyplývá přímo ze změny sedmé direktivy. Transpozice směrnice má být provedena do 1.1.2011.

Evropská Komise hodlala do návrhu původně začlenit i další změnu čtvrté směrnice, a sice úplné osvobození od účetního výkaznictví pro nejmenší firmy, tzv. mikropodniky. Tento návrh však byl nakonec předložen samostatně a nyní je na počátku legislativního procesu.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×