Úvod » Novinky a publikace » Článek

Požadavky na zásady odměňování v odvětví finančních služeb

Evropská komise vydala 29. dubna Doporučení o politice odměňování v odvětví finančních služeb (Úřední věstník L 120/2009). Jednotné zásady se vztahují na všechny společnosti působící v tomto sektoru a měly by být uplatňovány především u těch kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní náplň má podstatný dopad na rizikový profil společnosti. Doporučení sice není právně závazné, avšak Komise počítá s přijetím navazujících předpisů, které budou hlavní požadavky politiky odměňování odrážet. Členské státy mají přijmout nezbytná opatření k uplatňování doporučení do konce tohoto roku. Systém odměňování bude rovněž předmětem bankovního či obdobného dohledu, kterému finanční instituce podléhá.

Komise především požaduje změnit stávající postupy odměňování, které neodpovídají zásadám efektivního řízení rizik; jde zejména o odměňování krátkodobých výsledků dosahovaných nepřiměřeně rizikovými aktivitami a postupy, které v dlouhodobém pohledu naopak znamenají pro společnost vyšší ztráty. Požadovaná politika odměňování by měla odrážet dlouhodobé cíle společnosti a nezpůsobovat nadměrné vystavení riziku.

Doporučení stanoví zásady pro strukturu odměn a měření výsledků. Výkonnostní složky odměny by měly vycházet z dlouhodobějších výsledků, například horizontu tří až pěti let, aby tak reflektovaly  stabilní výkonnost. Systém odměňování by měl umožnit nejen odložení prémií či jejich části na dobu, kdy budou známa zbývající rizika spojená s honorovaným výsledkem, ale i jejich odepření či vrácení, ukáže-li se, že byly přiznány na základě nesprávných údajů o výsledcích.

Evropská komise dále požaduje, aby postupy pro stanovování odměn i proces hodnocení byly transparentní a náležitě zdokumentované. Kritéria používaná pro stanovení odměn by měla být přístupná a předem známa pracovníkům, na něž se vztahují. Určité informace o politice odměňování by měly být dokonce zveřejňovány, např. v roční účetní závěrce.

Do vytváření politiky odměňování by měly být zapojeny také interní kontrolní útvary; jejich pracovníci by však zejména měli alespoň jedenkrát ročně provádět kontroly, zda jsou stanovená pravidla a postupy odměňování dodržovány.

Copyright © 2000 – 2021, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×