Úvod » Novinky a publikace » Článek

Kapitálové trhy - transpozice směrnice MiFID

Pod č. 230/2008 Sb. byla publikována velmi významná novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu („ZKPT“), kterou dochází k transpozici Směrnice 2004/39 o trzích finančních nástrojů, známé pod zkratkou MiFID, a dalších evropských předpisů. Cílem úpravy je zvýšit transparentnost finančních trhů, zlepšit ochranu investorů a posílit konkurenční prostředí. Novela nabyla účinnosti dnem 1.7.2008. Ke stejnému datu byly vydány též nové prováděcí předpisy.

Shrnutí hlavních změn:

Rozšíření regulace

V důsledku přeřazení investičního poradenství z doplňkových služeb mezi hlavní investiční služby  bude nutné k poskytování poradenských služeb disponovat povolením. Licencované činnosti se dále rozšiřují o obchody s komoditními a exotickými deriváty, deriváty na měnu  a v zásadě i obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.

Poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry

Podstatně rozšířena byla pravidla pro jednání se zákazníky. Zavádí se kategorizace zákazníků na profesionální a neprofesionální a pravidla hodnocení vhodnosti investičních služeb a nástrojů pro daného zákazníka. Podrobně je upraveno informování zákazníků a zacházení s jejich pokyny, provádění pokynů za nejlepších podmínek. Obchodník musí splňovat požadavky kladené na řídící a kontrolní systém, zejména systém řízení rizik. Nová pravidla dopadají také na outsourcing, střet zájmů, ochranu majetku zákazníků a personální vybavení obchodníka (opouští se institut makléře).

Současně se uvolňují některé dosavadní požadavky kladené na obchodníky; nově bude přípustná i právní forma společnosti s ručením omezeným a předmět podnikání bude moci zahrnovat i jiné činnosti za předpokladu jejich registrace u ČNB. Připouští se rovněž nižší limity počátečního kapitálu v případě poskytování redukovaných služeb.

Trhy s investičními nástroji

Významná změna spočívá ve sjednocení režimu pro regulované trhy a pro jejich organizátory, tzn. nebude nadále rozlišován trh burzovní a mimoburzovní. Nově se zavádí tzv. mnohostranný obchodní systém, který může být provozován jakožto licencovaná činnost též obchodníkem s cennými papíry a pro který jsou stanoveny méně přísné požadavky oproti trhu regulovanému. Transparentnost trhů by mělo zvýšit uveřejňování informací o nabídkách a poptávkách po investičních nástrojích ohledně cen i množství a o výsledcích uskutečněných obchodů.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×