Úvod » Novinky a publikace » Článek

Změny v sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, jenž byl nedávno přijat PSP ČR a jehož schválení Senátem Parlamentu ČR se očekává ještě v září 2007 se dotýká i oblasti nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění v ČR.

Dále uvádíme některé nejdůležitější změny v této oblasti účinné od 1. 1. 2008.

Nemocenské pojištění

Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. se odkládá o další  rok, tj. na 1. 1. 2009. V důsledku této skutečnosti se v roce 2008 bude postupovat stejně jako v roce 2007:

  • zaměstnanci budou mít nadále jen nárok na nemocenskou, (zaměstnavatelé nebudou poskytovat náhradu mzdy);
  • sazby pro odvod pojistného se nemění;
  • zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci budou poskytovat dávky nemocenského pojištění, u zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců budou tyto dávky vyplácet správy sociálního zabezpečení.

Od ledna 2008 se bude nemocenské poskytovat až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti (dále PN). Výše nemocenské za kalendářní den bude činit:

  • 60% denního vyměřovacího základu do 30. dne PN, tj. 384 Kč
  • 66% denního vyměřovacího základu od 31. dne PN do 60. dne PN, max. 422 Kč
  • 72% denního vyměřovacího základu od 61. dne PN, max. 461 Kč

Úpravou denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění dojde ke snížení maximální výše nemocenské za prvních 30 kalendářních dnů pracovní neschopnosti z částky 12.995 Kč v roce 2007 na částku 10.368 Kč v roce 2008.

Nově vznikne účast zaměstnance na nemocenském pojištění již dnem před vstupem do zaměstnání, pokud mu za tento den příslušela náhrada mzdy nebo za který se mzda nekrátí (např. 1.1. Nový rok)

Od roku  2008 se zkrátí ochranná lhůta, po kterou náleží po skončení zaměstnání dávky nemocenského pojištění, ze 42 dnů na 7 dnů.

Vyměřovací základ zaměstnance

V důsledku změny definice zúčtovaného příjmu zaměstnance se do vyměřovacího základu pro odvod pojistného budou zahrnovat veškeré zdanitelné příjmy zaměstnance včetně např. 1% vstupní ceny motorového vozidla, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci k užívání pro služební i soukromé účely nebo rozdílu mezi tzv. cenou obvyklou a cenou, kterou zaměstnanec od zaměstnavatele nakoupil práva, služby nebo věci.

Do vyměřovacího základu se nebudou zahrnovat příjmy osvobozené od daně a 6 druhů příjmů, které jsou zákonem vyjmenovány (např. odstupné, odchodné nebo odbytné).

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného

Pro zaměstnance i OSVČ bude platit maximální roční vyměřovací základ (dále „MVZ“). Pro rok 2008 činí tato částka 1.034.880 Kč. Sazby pojistného na sociální zabezpečení i zdravotní pojištění se nemění.

V souvislosti se stanoveným MVZ platí, že každý zaměstnavatel bude odvádět v průběhu kalendářního roku pojistné za svého zaměstnance pouze do doby, než  příjem zaměstnance dosáhne MVZ.

Pokud bude mít zaměstnanec v průběhu kalendářního roku dva zaměstnavatele (současně nebo postupně), může mu vzniknout přeplatek na pojistném, o jehož vrácení musí zaměstnanec písemně požádat  svou místně příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Rozšíření okruhu osob účastných na zdravotním pojištění

Okruh osob, které se pro účely zdravotního pojištění považují za zaměstnance účastné na zdravotním pojištění bude širší než u nemocenského a důchodového pojištění. V důsledku nové právní úpravy budou od ledna 2008 platit pojistné na zdravotní pojištění ze svých příjmů, které se zdaňují jako příjmy ze závislé činnosti, také členové představenstva nebo dozorčí rady, likvidátoři, prokuristé apod.

Copyright © 2000 – 2020, Kocián Šolc Balaštík
KŠB Institut | | Web ch

×